Otázky Flashcards Preview

Ekologie zkouška > Otázky > Flashcards

Flashcards in Otázky Deck (14):
1

Jaké problémy řeší ekologie?

Toleranci a adaptaci organizmů k prostředí, podmínky pro rozšíření určitého organizmu, procesy v populacích a společenstvech, rozklad organické hmoty, koloběhy látek, toky energií, přenosy informací

2

praktické uplatnění ekologie spočívá v:

ochraně a pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, ochraně přírody a krajiny, lesnictví

3

Ekolog není:

člen hnutí Greenpeace, člověk protestující proti globalizaci, člověk co sbírá odpadky v přírodě, někdo kdo protestuje proti chovu laboratorních zvířat a farmám na kožešinu

4

Dělení ekologie podle taxonomických skupin:

ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie organismů, ekologie lesa

5

Dělení ekologie podle hierarchické úrovně:

1-Autoekologie (studuje vztahy mezi jedincem a prostředím)
2-Demekologie (studuje vztahy mezi populacema a prostředím)
3- Synekologie ( studuje vztahy mezi celým společenstvem a prostředím)

6

Abiotické faktory:

Světlo, teplo, vlhkost, salanita, ph vody, klima

7

Biotické faktory:

vnitrodruhové a mezidruhové faktory, trofické vztahy, teplo produkované živočichy

8

Ekologická tolerance:

Schopnost organizmu vyrovnávat se s působením ekologických činitelů, organismy mají určité hranice ve kterých jsou schopni žít

9

Rozdělení živočichů dle vztahu k teplu:

Studenokrevní (poikilotermní): mají proměnlivou teplotu těla, jsou závislý na teplotě prostředí, Teplokrevní- mají stálou tělesnou teplotu, Heterotermní- v chladnějších obdobích redukují tělesnou teplotu

10

rozlišení rostlin podle nároku na světlo:

slunobytné, sluno-stínobytné, stínobytné

11

SUKCESE:

je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným,
-PRIMÁRNÍ SUKCESE: probíhá na zcela novém stanovišti
-SEKUNDÁRNÍ SUKCESE: znovupokrytí narušeného stanoviště
-ALOGENNÍ SUKCESE: vyvolaná vnějšími geofyzikálně-chemickými silami
-AUTOGENNÍ SUKCESE: sukcese způsobená biologickými procesy probíhajícími uvnitř ekosystému
-KLIMAX: závěrečné stádium sukcese (je dosaženo rovnovážného stavu mezi biocenózou a abiotickým prostředím)

12

ROZDĚLENÍ EKOSYSTÉMŮ:

-Makro)ekosystémy (oceán, kontinent)
-Mezo)ekosystémy ( rybník, les, pole, louka)
-Mikro)ekosystémy (pařez, kmen odumřelého stromu)

13

BIOSFÉRA:

-biosféra je vrchní část zemského povrchu osídlené živými organismy
-jedná se o souhrn všech BIOMŮ na zemi

14

BIOM:

-soubor podrobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy
-PŘÍKLADY BIOMŮ: tundra , tajga, opadavý listnatý les, step, savana, poušť