151-180 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 151-180 > Flashcards

Flashcards in 151-180 Deck (30):
1

TUNDRA:

bezlesá krajina porostlá většinou mechy, lišejníky a odolnými travami

2

TAJGA:

oblast porostlá především jehličnatými lesy

3

OPADAVÝ LES:

je charakteristický střídáním ročních období s větším množstvím srážek

4

STEPI:

půdy jsou vysychající, jsou však bohaté na vápník a jsou člověkem využívané k pěstování obilí

5

SAVANY:

rok je rozdělen na období sucha a dešťů

6

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ

oblasti s nízkými srážkami

7

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES:

vysoké srážky zajišťují po celý rok vláhu

8

BIODIVERZITA:

- jedná se o rzmanitost živých organismů
- LOKÁLNÍ DIVERZITA – druhová rozmanitost konkrétního společenstva
- REGIONÁLNÍ DIVERZITA - diverzita v rámci větších geografických oblastí
- GLOBÁLNÍ DIVERZITA – vyjadřuje celkový počet druhů na zemi

9

GEODIVERZITA:

rozmanitost neživé přírody

10

BIOGEOGRAFIE:

zabývá se studiemrozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu

11

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí směřující ke zvyšování spoluodpovědnosti lidí za stav přírody a životního prostředí

12

METHEMOGLOBINEMII ZPŮSOBUJÍ:

dusičnany

13

EXPOZICE

množství chemické látky, která se dostane do organismu (koncentrace v čase)

14

V ČR JSOU PRO POUŽITÍ POVOLENY PESTICIDY:

přípravky citované MŽP ČR

15

EUTROFIZACE zNAMENÁ:

zvyšování trofického potenciálu v tekoucích a stojatých vodách

16

MUTAGENY – CHEMOMUTAGENY JSOU

látky způsobující změny v genetické informaci

17

TERATOGENZE JE:

účinek jedovatých látek v těle matky během ambryonálního vývoje s vyvoláním malformací

18

IMISNÍ LIMIT STANOVUJE

nejvýše přípustné množství kontaminantu v ovzduší

19

KOKANCEROGENNÍ LÁTKY:

stimulují účinek vlastních kancerogenů

20

REZISTENCE PESTICIDŮ

určuje odolnost na používanou pesticidní látku

21

SANAČNÍ OPATŘENÍ

odstranění příčin vzniku znečištění

22

ASANAČNÍ OPATŘENÍ

DEMOLICE – odstranění staveb způsobující znečištění

23

REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ

obnovení biologické funkce (obnova funkce toku)

24

ATENUAČNÍ OPATŘENÍ

urychlení přirozeného poklesu koncentrace škodlivých látek

25

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE

náprava škod na ŽP způsobených lidskou činností

26

EXTRAKCE PŮDY

POSTŘIK - > VSAKOVÁNÍ -> ODNÁŠÍ SEBOU ŠKODLIVINY-> VYPUMPOVÁNÍ

27

BIOREMEDIKACE

mikrobiální aktivity -> rozklad na netoxické látky

28

FYTOREMEDIKACE

užití zelených rostlin k přenosu nebo odsranění kontaminantů z ŽP

29

FYTOEXTRAKCE

rostliny akumulují kontaminanty v tkáních -> sklizeny -> uloženy / zpracovány

30

RHIZOFILTRACE

absorbce, koncentrace a srážení xenobiotik kořeny živých rostlin