31-60 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 31-60 > Flashcards

Flashcards in 31-60 Deck (30):
1

Do kontajneru na papír nepatří

Mastný papír

2

Podle zaměření prací se rozlišují ochranná opatření:

sanační, asanační, rekultivační, revitalizační a atenuační

3

Jakou formou se můžete vyjádřit k jednotlivým zprávám procesu EIA?

pouze písemě

4

Mykotoxiny jsou

sekundární metabolity druhu mikroskopických vláknitých hub

5

Dekontaminace ekologických zátěží metodou ex-situ znamená že:

při pracovním postupu dochází k odtěžení kontaminované půdy

6

mezi finanční podpory patří

granty

7

S mykotoxinem PALUTIN se setkáváme především v

jablcích, hroznech, pomerančích a džusech těchto surovin

8

Výrobce obalů má ze zákona o obalech povinnost:

opatřit obal štítkem s informací o materiálu a způsobu nakládání

9

Depoziční limit vyjadřuje

koncentraci znečišťující látky deponovanou na jednotku plochy za jednotku času

10

princip ventingu spočívá v

odsávání znečištěného původního vzduchu a nasycené zony

11

Jaké množství pitné vody znehodnotí 1 litr ropných látek?

1 000 000 litrů

12

Které části procesu EIA zpracovává autorizovaná osoba?

dokumentaci a posudek k dokumentaci

13

Mezi institucionální nástroje patří:

kraje. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

14

Množství kysličníku uhličitého v atmosféře v současné době je

asi 370ppm

15

Co je předmětem posouzení v procesu SEA?

koncepce, územní plány a jejich změny

16

V kterém období byla největší krize globálního mořského ekosystému za posledních 500 mil. let?

na hranici prvohor a druhohor

17

Dobrovolným nástrojem v ochraně životního prostředí je:

ekolabeling

18

Co nepatří mezi kompostovatelný odpad?

uhynulá zvířata

19

Co s obalem od motorového oleje?

odnesu na benzínku nebo do speciálního kontajneru

20

internalizace externalit znamená

začlenění negativních externalit do výrobních nákladů znečišťovatelů

21

co činí odpad nebezpečný

hořlavost

22

Co je to enviromentalistika

věda o životním prostředí hraniční obor geografie a ekologie

23

Mezi orgány veřejné životní správy v oblasti odpadového hospodářství patří:

Ministerstvo životního prostředí

24

Ekonomickým nástrojem v ochraně životního prostředí je

poplatek za odnětí lesních pozemků

25

Současná rychlost vzestupu hladiny moře je:

1,8 +/-0,3mm za rok

26

Mezi poplatky za znečišťování nepatří

poplatek za odběr podzemních vod

27

paleozoický mořský ekosystém:

nedosáhl rovnováhy

28

Co znamená autorizovaná obalová společnost?

taková společnost, která přispívá obcím na třídění odpadů a zároveň umožňuje návrat obalu k výrobcům

29

Z hlediska místa vzniku rozlišujeme znečišťování ovzduší primární tj.:

úlet znečišťujících látek ze zdrojů (emise)

30

Ekosystém je:

soubor živé hmoty a neživé prostředí v rámci časoprostoru