120-150 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 120-150 > Flashcards

Flashcards in 120-150 Deck (30):
1

ALLENOVO PRAVIDLO:

stejné nebo příbuzné druhy, žijící v chladnějších oblastech bývají větší s kratšími končetinami, ocasy, menšími ušními boltci a zobáky

2

BERGMANOVO PRAVIDLO:

živočichové žijící v chladnějších oblastech jsou větší a hmotnější

3

GLOGEROVO PRAVIDLO:

jedinci téhož nebo příbuzných druhů v chladnějších oblastech mívají světlejší barvu než jejich příbuzné druhy ze subtropických oblastí

4

VODA:

- hydrofyty: vodní rostliny
- hygrofyty: vlhkomilné rostliny
- mezofyty: rostliny na mírně vlhkých a vlhkých půdách
- xerofyty: rostou na suchých půdách

5

DIVERGENCE:

Znaky spolecneho predka. z předka se vytvořil novej druh

6

KONVERGENCE:

tendence vytvářet u organismů různého druhu podobné tvary i orgány

7

ABUDANCE:

absolutní počet jedinců daného druhu v definovaném areálu

8

HUSTOTA POPULACE:

počet jedinců na jednotku plochy či objemu

9

NATALITA:

přírůstek populace za určité období

10

MORTALITA:

úbytek jedinců za určité období

11

ROZMÍSTĚNÍ JEDINCŮ:

prostorové rozmístění jedinců na ploše

12

MIGRACE:

hromadný směrovaný pohyb velkého počtu jedinců z jednoho místa na jiné
-EMIGRACE:vystěhování
-IMIGRACE:přistěhování

13

PROTOKOOPERACE:

vztah vzájemně prospěšný, oba mají užitek, ale jsou schopni žít bez sebe

14

KOMENTALISMUS:

potravní vztah, přičemž jeden využívá druhého, aniž by škodil

15

MUTUALISMUS:

vztah vzájemně prospěšný, oba mají užitek, ale nemohou žít bez sebe

16

KONKURENCE:

vztah, kdy soutěží jedinci stejného nebo rozdílného druhu o základní podmínky k životu

17

AMENZALISMUS:

jednostranný vztah, při kterém jeden z účastníků vylučuje do prostředí látky, kterými potlačuje růst nebo usmrcuje jedince jiného druhu

18

PARAZITISMUS:

jedná se o potravní vztah, kdy jeden má užitek z druhého - nemůže bez něho žít

19

PREDACE:

je potravní vztah, kdy oba žijí volně, avšak jeden je potravou druhého

20

EKOLOGICKÁ NIKA:

soubor všech faktorů prostředí v níž je schopen organismus žít

21

SPOLEČNOST (BIOCENOZA):

živá složka ekosystému

22

ROZDĚLENÍ SPOLEČENSTVA

Hlavní společenstvo: dostatečně velké, tok energie probíhá víceméně nezávisle na okolních společenstvech
- Vedlejší společenstva: bývají malá, závislá často na okolních společenstvech

23

EKOTON – PŘECHODNÉ SPOLEČENSTVO:

přechodná pásma mezi společenstvy označujeme jako EKOTONY

24

RIZIKO JE:

pravděpodobnost, že chemická látka působí škodlivě

25

EMISNÍ LIMIT JE:

nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování

26

Jako indikátor znečištěného ovzduší ve vztahu k zemědělské výrobě je považován:

CO2

27

SUKCESE:

- je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným v průběhu času
- PRIMÁRNÍ SUKCESE: probíhá zcela na novém substrátu
- SEKUNDÁRNÍ SUKCESE: znovupokrytí narušeného stanoviště
- ALOGENNÍ SUKCESE: vyvolaná vnějších geofyzikálně-chemických sil
- AUTOGENNÍ SUKCESE: sukcese způsobená biologickými procesy probíhající uvnitř ekosystému
- KLIMAX: závěrečné stádium sukcese (je dosaženo rovnovážného stavu mezi biocenózou a abiotickým prostředím)

28

ROZDĚLENÍ EKOSYSTÉMŮ:

- Makroekosystémy (oceán, kontinent)
- Mezoekosystémy ( rybník, les, pole, louka)
- Mikroekosystémy (pařez, kmen odumřelého stromu)

29

BIOSFÉRA:

- biosféra je celá svrchní část zemského povrchu osídlené živými organismy
- jedná se o souhrn všech BIOMŮ na celé zemi

30

BIOM:

- soubor podrobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy
-PŘÍKLADY BIOMŮ: tundra , tajga, opadavý listnatý les, step, savana, poušť