91-120 (hodně obecnejch otázek) Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 91-120 (hodně obecnejch otázek) > Flashcards

Flashcards in 91-120 (hodně obecnejch otázek) Deck (30):
1

Co patří pod pojem obal?

krabice na cukrovinky

2

Lze v dnešní době recyklovat obaly od mléka a džusu (tetrapaky)

ano a to tím, že se vytřídí do speciálních kontejnerů (zvlášť papír plat a hliníková folie)

3

Co je to pyrolýza?

jedná se o termický rozklad v anaerobním prostředí

4

Příklady metody in-situ není:

odtěžení kontaminované půdy

5

speciální ekologie zkoumá:

sleduje specifické životní podmínky v různých typech prostředí

6

Čím se zabývá autoekologie?

studuje vztahy mezi jedincem a prostředím

7

Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr?

osoba, která vyrábí výrobky, nebo je uvádí na trh v ČR

8

Mezi nebezpeční odpad nepaří:

polystyren

9

co je to jedinec?

organismus schopný samostatné existence pomocí výměny látek a energie

10

kolikrát lze recyklovat papír?

6 – 7x

11

Globální problémy:

- Růst lidské populace - vyčerpání přírodních zdrojů - Globální oteplování - Narušování ozonové vrstvy - Kyselá atmosférická depozice - Ohrožení biologické diverzity - Kontaminace vod - Degradace (ohrožení) půdy - Produkce odpadů

12

Odum (1977)

věda studující struktury a funkce přírody, tj. studium organizace všech vyšších živých systémů počínaje organismem

13

Krebs (1972)

věda studující interakce, které ovlivňují výskyt a hojnost organismů

14

Begon (1990)

důležitou součástí ekologie je porozumění procesům a strukturám v živé přírodě, nestačí jejich pouhý popis

15

Jaké problémy řeší ekologie?

- tolerance a adaptace organismů k prostředí - ekologické podmínky rozšíření určitého organismu na Zemi - procesy uvnitř populací a společenstev - produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek, tok energie, přenos informací - prognóza (vývoj do budoucna)

16

praktické uplatnění ekologie spočívá v:

- pěstování zemědělských plodin - ochrana rostlin - chovu hospodářských zvířat - ochraně přírody a krajiny - rybářství a rybolovu, lesnictví

17

Ekolog není:

- člen hnutí Greenpeace - člověk protestující proti globalizaci - člověk sbírající odpadky v přírodě - anarchista, který protestuje proti výrobě bot z kůží či chovu laboratorních zvířat

18

Základní dělení ekologie

- obecná ekologie - speciální ekologie

19

Dělení ekologie podle taxonomických skupin:

- ekologie rostlin - ekologie živočichů - ekologie organismů - ekologie lesa

20

Dělení ekologie podle stanovišť:

- ekologie moří - ekologie sladkých vod - ekologie souší

21

Dělení ekologie podle hierarchické úrovně:

- Autekologie: studuje vztahy mezi jedincem a prostředím - Demekologie: studuje vztahy mezi populacemi a prostředím - Synekologie: studuje vztahy mezi celým společenstvem a prostředím

22

Abiotické faktory:

- světlo - teplota - vlhkost a voda - salinita - půda - oheň - pH vody půdy - klima

23

Biotické faktory:

- vnitrodruhové a mezidruhové faktory - trofické vztahy - teplo produkované živočichy

24

Ekologická tolerance:

- schopnost daného organismu vyrovnávat se s působením ekologických činitelů - organismy jsou schopny žít jen v jistých mezích rozsahu daného faktoru

25

SHELFORDŮV zákon tolerance:

mezním činitelem nemusí být jen to, čeho je málo, ale i to, čeho je příliš mnoho

26

LIEBIGŮV zákon minima:

růst rostliny závislý na množství živiny, která je dostupná v nejmenším množství

27

Solární konstanta

množství energie dopadající na vnější hranici atmosféry

28

Rozlišení rostlin podle nároků na světlo:

- slunobytné (heliofyty) - sluno-stínobytné (heliosciofyty) - stínobytné (sciofyty

29

TEPLOTA:

je nejčastěji měřeným fyzikálním faktorem prostředí, na kterém do značné míry závisí výskyt a funkce organismu

30

Rozdělení živočichů dle vztahu k teplu:

Poikilotermní (studenokrevní): živočichové s proměnlivou teplotou těla, závisí na teplotě prostředí - Homoiotermní (teplokrevní) : živočichové se stálou tělní teplotou - Heterotrmní : živočichové, kteří redukují dostatek vlastního tepla, v období chladu snižují tělesnou teplotu