ekologie_zkouska_20160113185519 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > ekologie_zkouska_20160113185519 > Flashcards

Flashcards in ekologie_zkouska_20160113185519 Deck (208):
1

Kdo je v posuzování vlivů na ŽP oznamovatelem?

Fyzická nebo právnická osoba, která hodlá realizovat a posuzovat záměr (investor)

2

AKUTNÍ toxicita pesticidů udává

jedovatost pesticidů v případě jednorázového podání

3

Moluskocidi jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci slimáků

4

RODENTICIDY jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci hlodavců

5

insekticidy jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci hmyzu

6

herbicidy jsou

chemické přípravky určené k potlačení a likvidaci nežádoucích rostlin

7

METHEMOGLOBINEMII způsobují:

dusitany

8

EXOGENNÍ kontaminace

vzniká v potravě vlivem fizikálních a chemických vlivů

9

Co je to NOXA?

škodlivina

10

TERANOGENEZE je

účinek jedovatých látek v těle matky během embryomentálního vývoje s vyvoláním malformací

11

Co je EKO-KOM?

autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů

12

Stav životního prostředí v současné době je

srovnatelný s průměrem EU

13

Mezi normativní nástroje patří

vyhlášky a limity

14

Jaké složky životního prostředí sou zasahovány haváriemi?

všechny složky

15

Co vyjadřuje expozice?

množství chemické látky, která se dostane do organismu

16

Vyber správnou barvu kontajneru

modrá-papír, bílá- čiré sklo, zelená- barevné sklo, žlutá- plast, oranžová- nápojové kartony

17

Mezi poplatky za využívání přírodních zdrojů nepatří

poplatky za spotřebu látek poškozující ozonovou vrstvu (freony)

18

Vývoj biodiverzity globálního mořského ekosystému se řídí:

exponenciálním modelem

19

Podle doby vzniku rozlišujeme staré ekologické zátěže vznikající v letech 1948- 1989, jedná se o:

zátěže, které vznikly v období tzv. státních podniků

20

Globální teplota v současné době

roste

21

Co se rozumí pod pojmem inertní odpad?

netečný, nejedovatý odpad

22

Co vyjadřuje toxicita?

schopnost organické látky poškodit zdraví člověka nebo zvířete

23

Co je SEA?

proces posuzování vlivů koncepcí a územě plánovacích dokumentací na ŽP

24

Ochranná lhůta (v souvislosti s aplikací pesticidů) vyjadřuje:

časový interval mezi posledním ošetřením a sklizní

25

Do ekonomických nástrojů nepatří:

systém enviromentálního managementu

26

Co charakterizuje termín biodiverzita?

rozmanitost geobiocenoz, fotocenoz a zoocenoz

27

Mezi fyzikální procesy, které jsou při sanačních metodách využívány nepatří:

neutralizace

28

Oznamovatel je povinen přiložit oznámení příslušnému útvaru:

písemně, na technickém nosiči dat nebo v elektronické podobě

29

Ekonomickým nástrojem v ochraně životního prostředí je:

obchod s emisními povolenkami

30

Zelený bod je mezinárodní značka:

umístěná na obalech, za které byl uhrazen finanční příspěvek organizaci zajišťující sběr, třídění a využití obalů

31

Do kontajneru na papír nepatří

Mastný papír

32

Podle zaměření prací se rozlišují ochranná opatření:

sanační, asanační, rekultivační, revitalizační a atenuační

33

Jakou formou se můžete vyjádřit k jednotlivým zprávám procesu EIA?

pouze písemě

34

Mykotoxiny jsou

sekundární metabolity druhu mikroskopických vláknitých hub

35

Dekontaminace ekologických zátěží metodou ex-situ znamená že:

při pracovním postupu dochází k odtěžení kontaminované půdy

36

mezi finanční podpory patří

granty

37

S mykotoxinem PALUTIN se setkáváme především v

jablcích, hroznech, pomerančích a džusech těchto surovin

38

Výrobce obalů má ze zákona o obalech povinnost:

opatřit obal štítkem s informací o materiálu a způsobu nakládání

39

Depoziční limit vyjadřuje

koncentraci znečišťující látky deponovanou na jednotku plochy za jednotku času

40

princip ventingu spočívá v

odsávání znečištěného původního vzduchu a nasycené zony

41

Jaké množství pitné vody znehodnotí 1 litr ropných látek?

1 000 000 litrů

42

Které části procesu EIA zpracovává autorizovaná osoba?

dokumentaci a posudek k dokumentaci

43

Mezi institucionální nástroje patří:

kraje. Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP)

44

Množství kysličníku uhličitého v atmosféře v současné době je

asi 370ppm

45

Co je předmětem posouzení v procesu SEA?

koncepce, územní plány a jejich změny

46

V kterém období byla největší krize globálního mořského ekosystému za posledních 500 mil. let?

na hranici prvohor a druhohor

47

Dobrovolným nástrojem v ochraně životního prostředí je:

ekolabeling

48

Co nepatří mezi kompostovatelný odpad?

uhynulá zvířata

49

Co s obalem od motorového oleje?

odnesu na benzínku nebo do speciálního kontajneru

50

internalizace externalit znamená

začlenění negativních externalit do výrobních nákladů znečišťovatelů

51

co činí odpad nebezpečný

hořlavost

52

Co je to enviromentalistika

věda o životním prostředí hraniční obor geografie a ekologie

53

Mezi orgány veřejné životní správy v oblasti odpadového hospodářství patří:

Ministerstvo životního prostředí

54

Ekonomickým nástrojem v ochraně životního prostředí je

poplatek za odnětí lesních pozemků

55

Současná rychlost vzestupu hladiny moře je:

1,8 +/-0,3mm za rok

56

Mezi poplatky za znečišťování nepatří

poplatek za odběr podzemních vod

57

paleozoický mořský ekosystém:

nedosáhl rovnováhy

58

Co znamená autorizovaná obalová společnost?

taková společnost, která přispívá obcím na třídění odpadů a zároveň umožňuje návrat obalu k výrobcům

59

Z hlediska místa vzniku rozlišujeme znečišťování ovzduší primární tj.:

úlet znečišťujících látek ze zdrojů (emise)

60

Ekosystém je:

soubor živé hmoty a neživé prostředí v rámci časoprostoru

61

Nejvýznamnějšími producenty AFLATOXINŮ jsou:

aspergillus flavus, aspergillus parasiticus

62

Kde jsou zařazeny odpady do jednotlivých skupin, podskupin a kategorií?

v Katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

63

V ČR lze používat pesticidy:

uvedené v seznamu registrovaných přípravků vydávaném Státní rostlinářskou správou

64

Státy, které podepsaly Kjotský protokol, se zavázaly:

snížit emise škodlivých plynů

65

Co je to živnostenský odpad?

odpad, který vzniká při nevýrobní činnosti PO nebo FO oprávněných k podnikání

66

Pro pitnou vodu se připouští obsah dusičnanů v 1 litru pitné vody:

50 mg

67

Do kontejneru na papír nepatří:

dámské vložky

68

Sanační opatření jsou zaměřená na:

odstranění příčin vzniku znečištění a snížení škodlivých látek v zeminách a vodách

69

Zaškrtněte správnou posloupnost vzniku jednotlivých správ v procesu EIA:

oznámeni – zjišťovací řízení – dokumentace – posudek – veřejné projednání – stanovisko

70

kontaminace vyjadřuje:

zatížení něčeho cizí látkou

71

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí s výjimkou nákladu spojených s veřejným projednáním hradí:

oznamovatel

72

Záznam vývoje globální biodiverzity je nejúplnější v:

v mořských sedimentech

73

Rychlost vzniku druhů v mořském ekosystému s rostoucím počtem druhů:

roste

74

Na jaké složky můžeme rozdělit mořskou faunu za posledních 500 milionu let

na prvohorní, druhohorní a třetihorní

75

Mezi nebezpečný odpad patří:

obal od motorového oleje

76

Co je to ekologie:

věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem

77

Co je to vermikompostování?

kompostování pomocí žížal

78

Co je to mortalita?

úbytek jedinců za určitou časovou jednotku

79

Jaká je průměrná roční produkce odpadů v ČR na osobu:

150 – 250 kg/ rok

80

Sukcese je:

vývoj společenstva spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným v průběhu času

81

Jaká je definice odpadu?

je to každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech

82

Jaké jsou fáze spalování:

sušení – zplynování – zapálení – hoření – odhoření – vyhoření

83

Co je předmětem posouzení v procesu EIA?

konkrétní záměry na konkrétních lokalitách

84

Mezi poplatky za znečišťování ŽP nepatří:

poplatky za ukládání odpadů na skládky

85

Co je to skládka odpadů:

technické zařízení určené k odstraňování odpadu jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země

86

Který zákon se zabývá posuzováním vlivů na ŽP?

100/2001 Sb.

87

Které z následujících možností činí odpad nebezpečný:

karcinogenita, výbušnost a hořlavost

88

Sankční platby jsou:

pokuty a další sankce za nedodržování státem stanovených povinností

89

Co je to BRKO?

biologicky rozložitelný komunální odpad

90

Co je to ekologická nika?

soubor všech faktorů prostředí, v níž je schopen organismus žít

91

Co patří pod pojem obal?

krabice na cukrovinky

92

Lze v dnešní době recyklovat obaly od mléka a džusu (tetrapaky)

ano a to tím, že se vytřídí do speciálních kontejnerů (zvlášť papír plat a hliníková folie)

93

Co je to pyrolýza?

jedná se o termický rozklad v anaerobním prostředí

94

Příklady metody in-situ není:

odtěžení kontaminované půdy

95

speciální ekologie zkoumá:

sleduje specifické životní podmínky v různých typech prostředí

96

Čím se zabývá autoekologie?

studuje vztahy mezi jedincem a prostředím

97

Kdo má povinnost zajistit zpětný odběr?

osoba, která vyrábí výrobky, nebo je uvádí na trh v ČR

98

Mezi nebezpeční odpad nepaří:

polystyren

99

co je to jedinec?

organismus schopný samostatné existence pomocí výměny látek a energie

100

kolikrát lze recyklovat papír?

6 – 7x

101

Globální problémy:

- Růst lidské populace- vyčerpání přírodních zdrojů- Globální oteplování- Narušování ozonové vrstvy- Kyselá atmosférická depozice- Ohrožení biologické diverzity- Kontaminace vod- Degradace (ohrožení) půdy- Produkce odpadů

102

Odum (1977)

věda studující struktury a funkce přírody, tj. studium organizace všech vyšších živých systémů počínaje organismem

103

Krebs (1972)

věda studující interakce, které ovlivňují výskyt a hojnost organismů

104

Begon (1990)

důležitou součástí ekologie je porozumění procesům a strukturám v živé přírodě, nestačí jejich pouhý popis

105

Jaké problémy řeší ekologie?

- tolerance a adaptace organismů k prostředí- ekologické podmínky rozšíření určitého organismu na Zemi- procesy uvnitř populací a společenstev- produkce a rozklad organické hmoty, koloběhy látek, tok energie, přenos informací- prognóza (vývoj do budoucna)

106

praktické uplatnění ekologie spočívá v:

- pěstování zemědělských plodin- ochrana rostlin- chovu hospodářských zvířat- ochraně přírody a krajiny- rybářství a rybolovu, lesnictví

107

Ekolog není:

- člen hnutí Greenpeace- člověk protestující proti globalizaci- člověk sbírající odpadky v přírodě- anarchista, který protestuje proti výrobě bot z kůží či chovu laboratorních zvířat

108

Základní dělení ekologie

- obecná ekologie- speciální ekologie

109

Dělení ekologie podle taxonomických skupin:

- ekologie rostlin- ekologie živočichů- ekologie organismů- ekologie lesa

110

Dělení ekologie podle stanovišť:

- ekologie moří- ekologie sladkých vod- ekologie souší

111

Dělení ekologie podle hierarchické úrovně:

- Autekologie: studuje vztahy mezi jedincem a prostředím- Demekologie: studuje vztahy mezi populacemi a prostředím- Synekologie: studuje vztahy mezi celým společenstvem a prostředím

112

Abiotické faktory:

- světlo- teplota- vlhkost a voda- salinita- půda- oheň- pH vody půdy- klima

113

Biotické faktory:

- vnitrodruhové a mezidruhové faktory- trofické vztahy- teplo produkované živočichy

114

Ekologická tolerance:

- schopnost daného organismu vyrovnávat se s působením ekologických činitelů- organismy jsou schopny žít jen v jistých mezích rozsahu daného faktoru

115

SHELFORDŮV zákon tolerance:

mezním činitelem nemusí být jen to, čeho je málo, ale i to, čeho je příliš mnoho

116

LIEBIGŮV zákon minima:

růst rostliny závislý na množství živiny, která je dostupná v nejmenším množství

117

Solární konstanta

množství energie dopadající na vnější hranici atmosféry

118

Rozlišení rostlin podle nároků na světlo:

- slunobytné (heliofyty)- sluno-stínobytné (heliosciofyty)- stínobytné (sciofyty

119

TEPLOTA:

je nejčastěji měřeným fyzikálním faktorem prostředí, na kterém do značné míry závisí výskyt a funkce organismu

120

Rozdělení živočichů dle vztahu k teplu:

Poikilotermní (studenokrevní): živočichové s proměnlivou teplotou těla, závisí na teplotě prostředí - Homoiotermní (teplokrevní) : živočichové se stálou tělní teplotou - Heterotrmní : živočichové, kteří redukují dostatek vlastního tepla, v období chladu snižují tělesnou teplotu

121

ALLENOVO PRAVIDLO:

stejné nebo příbuzné druhy, žijící v chladnějších oblastech bývají větší s kratšími končetinami, ocasy, menšími ušními boltci a zobáky

122

BERGMANOVO PRAVIDLO:

živočichové žijící v chladnějších oblastech jsou větší a hmotnější

123

GLOGEROVO PRAVIDLO:

jedinci téhož nebo příbuzných druhů v chladnějších oblastech mívají světlejší barvu než jejich příbuzné druhy ze subtropických oblastí

124

VODA:

- hydrofyty: vodní rostliny- hygrofyty: vlhkomilné rostliny- mezofyty: rostliny na mírně vlhkých a vlhkých půdách- xerofyty: rostou na suchých půdách

125

DIVERGENCE:

Znaky spolecneho predka. z předka se vytvořil novej druh

126

KONVERGENCE:

tendence vytvářet u organismů různého druhu podobné tvary i orgány

127

ABUDANCE:

absolutní počet jedinců daného druhu v definovaném areálu

128

HUSTOTA POPULACE:

počet jedinců na jednotku plochy či objemu

129

NATALITA:

přírůstek populace za určité období

130

MORTALITA:

úbytek jedinců za určité období

131

ROZMÍSTĚNÍ JEDINCŮ:

prostorové rozmístění jedinců na ploše

132

MIGRACE:

hromadný směrovaný pohyb velkého počtu jedinců z jednoho místa na jiné-EMIGRACE:vystěhování-IMIGRACE:přistěhování

133

PROTOKOOPERACE:

vztah vzájemně prospěšný, oba mají užitek, ale jsou schopni žít bez sebe

134

KOMENTALISMUS:

potravní vztah, přičemž jeden využívá druhého, aniž by škodil

135

MUTUALISMUS:

vztah vzájemně prospěšný, oba mají užitek, ale nemohou žít bez sebe

136

KONKURENCE:

vztah, kdy soutěží jedinci stejného nebo rozdílného druhu o základní podmínky k životu

137

AMENZALISMUS:

jednostranný vztah, při kterém jeden z účastníků vylučuje do prostředí látky, kterými potlačuje růst nebo usmrcuje jedince jiného druhu

138

PARAZITISMUS:

jedná se o potravní vztah, kdy jeden má užitek z druhého - nemůže bez něho žít

139

PREDACE:

je potravní vztah, kdy oba žijí volně, avšak jeden je potravou druhého

140

EKOLOGICKÁ NIKA:

soubor všech faktorů prostředí v níž je schopen organismus žít

141

SPOLEČNOST (BIOCENOZA):

živá složka ekosystému

142

ROZDĚLENÍ SPOLEČENSTVA

Hlavní společenstvo: dostatečně velké, tok energie probíhá víceméně nezávisle na okolních společenstvech- Vedlejší společenstva: bývají malá, závislá často na okolních společenstvech

143

EKOTON – PŘECHODNÉ SPOLEČENSTVO:

přechodná pásma mezi společenstvy označujeme jako EKOTONY

144

RIZIKO JE:

pravděpodobnost, že chemická látka působí škodlivě

145

EMISNÍ LIMIT JE:

nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování

146

Jako indikátor znečištěného ovzduší ve vztahu k zemědělské výrobě je považován:

CO2

147

SUKCESE:

- je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným v průběhu času- PRIMÁRNÍ SUKCESE: probíhá zcela na novém substrátu- SEKUNDÁRNÍ SUKCESE: znovupokrytí narušeného stanoviště- ALOGENNÍ SUKCESE: vyvolaná vnějších geofyzikálně-chemických sil- AUTOGENNÍ SUKCESE: sukcese způsobená biologickými procesy probíhající uvnitř ekosystému- KLIMAX: závěrečné stádium sukcese (je dosaženo rovnovážného stavu mezi biocenózou a abiotickým prostředím)

148

ROZDĚLENÍ EKOSYSTÉMŮ:

- Makroekosystémy (oceán, kontinent)- Mezoekosystémy ( rybník, les, pole, louka)- Mikroekosystémy (pařez, kmen odumřelého stromu)

149

BIOSFÉRA:

- biosféra je celá svrchní část zemského povrchu osídlené živými organismy- jedná se o souhrn všech BIOMŮ na celé zemi

150

BIOM:

- soubor podrobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy-PŘÍKLADY BIOMŮ: tundra , tajga, opadavý listnatý les, step, savana, poušť

151

TUNDRA:

bezlesá krajina porostlá většinou mechy, lišejníky a odolnými travami

152

TAJGA:

oblast porostlá především jehličnatými lesy

153

OPADAVÝ LES:

je charakteristický střídáním ročních období s větším množstvím srážek

154

STEPI:

půdy jsou vysychající, jsou však bohaté na vápník a jsou člověkem využívané k pěstování obilí

155

SAVANY:

rok je rozdělen na období sucha a dešťů

156

POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ

oblasti s nízkými srážkami

157

TROPICKÝ DEŠTNÝ LES:

vysoké srážky zajišťují po celý rok vláhu

158

BIODIVERZITA:

- jedná se o rzmanitost živých organismů- LOKÁLNÍ DIVERZITA – druhová rozmanitost konkrétního společenstva- REGIONÁLNÍ DIVERZITA - diverzita v rámci větších geografických oblastí- GLOBÁLNÍ DIVERZITA – vyjadřuje celkový počet druhů na zemi

159

GEODIVERZITA:

rozmanitost neživé přírody

160

BIOGEOGRAFIE:

zabývá se studiemrozšíření rostlin a živočichů na zemském povrchu

161

ENVIROMENTÁLNÍ VÝCHOVA

veškeré výchovné, vzdělávací a osvětové úsilí směřující ke zvyšování spoluodpovědnosti lidí za stav přírody a životního prostředí

162

METHEMOGLOBINEMII ZPŮSOBUJÍ:

dusičnany

163

EXPOZICE

množství chemické látky, která se dostane do organismu (koncentrace v čase)

164

V ČR JSOU PRO POUŽITÍ POVOLENY PESTICIDY:

přípravky citované MŽP ČR

165

EUTROFIZACE zNAMENÁ:

zvyšování trofického potenciálu v tekoucích a stojatých vodách

166

MUTAGENY – CHEMOMUTAGENY JSOU

látky způsobující změny v genetické informaci

167

TERATOGENZE JE:

účinek jedovatých látek v těle matky během ambryonálního vývoje s vyvoláním malformací

168

IMISNÍ LIMIT STANOVUJE

nejvýše přípustné množství kontaminantu v ovzduší

169

KOKANCEROGENNÍ LÁTKY:

stimulují účinek vlastních kancerogenů

170

REZISTENCE PESTICIDŮ

určuje odolnost na používanou pesticidní látku

171

SANAČNÍ OPATŘENÍ

odstranění příčin vzniku znečištění

172

ASANAČNÍ OPATŘENÍ

DEMOLICE – odstranění staveb způsobující znečištění

173

REVITALIZAČNÍ OPATŘENÍ

obnovení biologické funkce (obnova funkce toku)

174

ATENUAČNÍ OPATŘENÍ

urychlení přirozeného poklesu koncentrace škodlivých látek

175

DEKONTAMINAČNÍ TECHNOLOGIE

náprava škod na ŽP způsobených lidskou činností

176

EXTRAKCE PŮDY

POSTŘIK - > VSAKOVÁNÍ -> ODNÁŠÍ SEBOU ŠKODLIVINY-> VYPUMPOVÁNÍ

177

BIOREMEDIKACE

mikrobiální aktivity -> rozklad na netoxické látky

178

FYTOREMEDIKACE

užití zelených rostlin k přenosu nebo odsranění kontaminantů z ŽP

179

FYTOEXTRAKCE

rostliny akumulují kontaminanty v tkáních -> sklizeny -> uloženy / zpracovány

180

RHIZOFILTRACE

absorbce, koncentrace a srážení xenobiotik kořeny živých rostlin

181

FYTODEGRADACE

absorpce, přeměna, odbourání kontaminantů uvnitř rostliny

182

EXTERNALITA

vnější učinek ekonom. rozhodnutí (les čistí vodu ->část výnosů si přisvojují)

183

TRVALE UDRŽITELNÝ ROZVOJ

uspokojuje potřeby přítomnosti

184

KOKANCEROGENNÍ LÁTKY

vyvolávají nádorové bujení

185

REZISTENCE PESTICIDŮ

určuje chování pesticidů v půdním prostředí – stálost

186

MNOŽSTVÍ CO2 V ATMOSFÉŘE V SOUČASNOSTI JE:

370 ppm

187

Co je to PALEOZICKÝ PLATEAU

zdánlivě konstantní úroveň biodiverzity v prvohorách

188

HIERARCHIE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ:

- odstranění- využití- recyklace- opětovné využití- předcházení (prevence) vzniku odpadů

189

ODPAD:

každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit a přísluší do některé ze skupin odpad. v příloze č. 1 zákona o odpadech

190

NEBEZPEČNÝ ODPAD:

odpad uvedený v seznamu nebezpečných odpadů uvedeném v prováděcím předpise a jakýkoliv jiný odpad vykazující jednu nebo více nebezpečných vlastností

191

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

- oleje jiné než surové minerální oleje a surovinné oleje z živočišných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté, obsahující nejméně 70% hmotnostních olejů- ELEKTRICKÉ AKUMULÁTORY- GALVANICKÉ ČLÁNKY- VÝBOJKY A ZÁŘIVKY- PNEUMATIKY- ELEKTROZÁŘENÍ POCHÁZEJÍCÍ Z DOMÁSNOSTI

192

ORGÁNY STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

- MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ- ČESKÁ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ- KRAJSKÉ ÚŘADY- OBECNÍ ÚŘADY S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ

193

OBAL:

- prodejní- skupinové- přepravní

194

Recyklace

znovuvyužití obalů

195

Jaké problémy řeší ekologie?

Toleranci a adaptaci organizmů k prostředí, podmínky pro rozšíření určitého organizmu, procesy v populacích a společenstvech, rozklad organické hmoty, koloběhy látek, toky energií, přenosy informací

196

praktické uplatnění ekologie spočívá v:

ochraně a pěstování rostlin, chovu hospodářských zvířat, ochraně přírody a krajiny, lesnictví

197

Ekolog není:

člen hnutí Greenpeace, člověk protestující proti globalizaci, člověk co sbírá odpadky v přírodě, někdo kdo protestuje proti chovu laboratorních zvířat a farmám na kožešinu

198

Dělení ekologie podle taxonomických skupin:

ekologie rostlin, ekologie živočichů, ekologie organismů, ekologie lesa

199

Dělení ekologie podle hierarchické úrovně:

1-Autoekologie (studuje vztahy mezi jedincem a prostředím)2-Demekologie (studuje vztahy mezi populacema a prostředím)3- Synekologie ( studuje vztahy mezi celým společenstvem a prostředím)

200

Abiotické faktory:

Světlo, teplo, vlhkost, salanita, ph vody, klima

201

Biotické faktory:

vnitrodruhové a mezidruhové faktory, trofické vztahy, teplo produkované živočichy

202

Ekologická tolerance:

Schopnost organizmu vyrovnávat se s působením ekologických činitelů, organismy mají určité hranice ve kterých jsou schopni žít

203

Rozdělení živočichů dle vztahu k teplu:

Studenokrevní (poikilotermní): mají proměnlivou teplotu těla, jsou závislý na teplotě prostředí, Teplokrevní- mají stálou tělesnou teplotu, Heterotermní- v chladnějších obdobích redukují tělesnou teplotu

204

rozlišení rostlin podle nároku na světlo:

slunobytné, sluno-stínobytné, stínobytné

205

SUKCESE:

je vývoj společenstva, spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným,-PRIMÁRNÍ SUKCESE: probíhá na zcela novém stanovišti-SEKUNDÁRNÍ SUKCESE: znovupokrytí narušeného stanoviště-ALOGENNÍ SUKCESE: vyvolaná vnějšími geofyzikálně-chemickými silami-AUTOGENNÍ SUKCESE: sukcese způsobená biologickými procesy probíhajícími uvnitř ekosystému-KLIMAX: závěrečné stádium sukcese (je dosaženo rovnovážného stavu mezi biocenózou a abiotickým prostředím)

206

ROZDĚLENÍ EKOSYSTÉMŮ:

-Makro)ekosystémy (oceán, kontinent)-Mezo)ekosystémy ( rybník, les, pole, louka)-Mikro)ekosystémy (pařez, kmen odumřelého stromu)

207

BIOSFÉRA:

-biosféra je vrchní část zemského povrchu osídlené živými organismy-jedná se o souhrn všech BIOMŮ na zemi

208

BIOM:

-soubor podrobných ekosystémů na větší části zemského povrchu s podobným charakterem rostlinného porostu i typickými živočichy-PŘÍKLADY BIOMŮ: tundra , tajga, opadavý listnatý les, step, savana, poušť