61-90 Flashcards Preview

Ekologie zkouška > 61-90 > Flashcards

Flashcards in 61-90 Deck (30):
1

Nejvýznamnějšími producenty AFLATOXINŮ jsou:

aspergillus flavus, aspergillus parasiticus

2

Kde jsou zařazeny odpady do jednotlivých skupin, podskupin a kategorií?

v Katalogu odpadu ve vyhlášce č. 381/2001 Sb.

3

V ČR lze používat pesticidy:

uvedené v seznamu registrovaných přípravků vydávaném Státní rostlinářskou správou

4

Státy, které podepsaly Kjotský protokol, se zavázaly:

snížit emise škodlivých plynů

5

Co je to živnostenský odpad?

odpad, který vzniká při nevýrobní činnosti PO nebo FO oprávněných k podnikání

6

Pro pitnou vodu se připouští obsah dusičnanů v 1 litru pitné vody:

50 mg

7

Do kontejneru na papír nepatří:

dámské vložky

8

Sanační opatření jsou zaměřená na:

odstranění příčin vzniku znečištění a snížení škodlivých látek v zeminách a vodách

9

Zaškrtněte správnou posloupnost vzniku jednotlivých správ v procesu EIA:

oznámeni – zjišťovací řízení – dokumentace – posudek – veřejné projednání – stanovisko

10

kontaminace vyjadřuje:

zatížení něčeho cizí látkou

11

Náklady spojené s posuzováním vlivů na životní prostředí s výjimkou nákladu spojených s veřejným projednáním hradí:

oznamovatel

12

Záznam vývoje globální biodiverzity je nejúplnější v:

v mořských sedimentech

13

Rychlost vzniku druhů v mořském ekosystému s rostoucím počtem druhů:

roste

14

Na jaké složky můžeme rozdělit mořskou faunu za posledních 500 milionu let

na prvohorní, druhohorní a třetihorní

15

Mezi nebezpečný odpad patří:

obal od motorového oleje

16

Co je to ekologie:

věda o vzájemných vztazích mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem

17

Co je to vermikompostování?

kompostování pomocí žížal

18

Co je to mortalita?

úbytek jedinců za určitou časovou jednotku

19

Jaká je průměrná roční produkce odpadů v ČR na osobu:

150 – 250 kg/ rok

20

Sukcese je:

vývoj společenstva spočívající v postupném nahrazování jednoho společenstva jiným v průběhu času

21

Jaká je definice odpadu?

je to každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit, a patří mezi odpady vyjmenované v příloze zákona o odpadech

22

Jaké jsou fáze spalování:

sušení – zplynování – zapálení – hoření – odhoření – vyhoření

23

Co je předmětem posouzení v procesu EIA?

konkrétní záměry na konkrétních lokalitách

24

Mezi poplatky za znečišťování ŽP nepatří:

poplatky za ukládání odpadů na skládky

25

Co je to skládka odpadů:

technické zařízení určené k odstraňování odpadu jejich trvalým a řízeným uložením na zemi nebo do země

26

Který zákon se zabývá posuzováním vlivů na ŽP?

100/2001 Sb.

27

Které z následujících možností činí odpad nebezpečný:

karcinogenita, výbušnost a hořlavost

28

Sankční platby jsou:

pokuty a další sankce za nedodržování státem stanovených povinností

29

Co je to BRKO?

biologicky rozložitelný komunální odpad

30

Co je to ekologická nika?

soubor všech faktorů prostředí, v níž je schopen organismus žít