16 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 16 > Flashcards

Flashcards in 16 Deck (246):
1

karar

decision

2

küvet

tub

3

kör

blind

4

hayırlı olsun

good luck with that

5

yaprak

leaf

6

çiğnemek

to chew

7

eline sağlık

bless her hands!

8

arka

back/rear

9

teklif

personal

10

temsilci

representative

11

önlemek

to prevent

12

onaylamak

to confirm

13

kucaklımak

to hug

14

göz önüne almak

to consider

15

günbatımı

sunset

16

gündoğumu

sunrise

17

insani yardım

humanitarian aid

18

tibbi malzeme

medical supplies

19

bina

building

20

gökdelen

skyscraper

21

ilan etmek

declare

22

umurumda değil

I don't care

23

kol

arm

24

cerrah

surgeon

25

kaygılanmak

to worry

26

zehir

prison

27

yüksek

high

28

alçak

low

29

vefat etmek

to pass away

30

beyenmek

to like

31

aramak

to call/telephone

32

tatmak

to taste

33

denemek

to try/attempt

34

içinde

within

35

deyiş

saying

36

torun

grandchild

37

bir çok

many

38

kayınpeder (kayınata)

father in law

39

kayınvalıde (kaynana)

mother in law

40

kuşak

generation

41

çalmak

to steal

42

thief

hırsız

43

kurban

victim

44

vurmak

hit

45

selamlar

goodbye (finish phone conv.)

46

öperim!

kisses!

47

yanmak

to burn

48

havlu

towel

49

kalga etmek

fight

50

izin almak

to take permission/leave

51

yükseltmek

to make something rise

52

yükselmek

to rise/increase

53

anket

survey

54

seçim

election

55

madde bağımlısı

drug user

56

uyuşturucu

illegal drugs/narcotics

57

saldırı

attack

58

yaralanmak

to be injured

59

inceleme

investigation

60

cinayet

murder

61

sılahlı

armed

62

reportaj

interview

63

bakmak

to look

64

görmek

to see

65

kuşkonmaz

asparagus

66

tören

ceremony

67

onur

honor

68

mevsim

season

69

terlemek

to sweat

70

aniden

suddenly

71

ani

sudden

72

yerleştirmek

to put something in its place

73

evcil hayvan

pet

74

buluşmak

to get together

75

korkunç

frightening

76

görüşmek

to see each other

77

öpüşmak

to kiss each other

78

öpmek

to kiss

79

kovalama

to chase

80

çay bardağı

tea glass

81

kadeh

wine glass

82

bardak

glass

83

fincan

cup

84

yuva

nest

85

sonuç

result

86

kum

sand

87

bölge

region

88

buyukşehir

metroplitan area

89

köy

village

90

ilçe

town

91

il

city

92

göçmen

refugee

93

kağıt

paper/letter

94

eksi

minus

95

pişman olmak

to regret

96

eyalet

state (50 states)

97

girmek

to enter

98

yıldönüm

anniversary

99

kriz

crisis

100

rehine

hostage

101

aynı fikirde olmak

to agree on something

102

görünmek

to appear or to seem

103

samimi

sincere

104

çekmek

to take a photograph

105

kirli

dirty

106

tanıtılmak

to be introduced

107

tanıtmak

to introduce, present

108

tanımak

to recognize something

109

meydana gelmek

to occur

110

imkansiz

impossible

111

tavsiye

suggestion

112

tepki

reaction

113

kuruluş

organization

114

hakaret etmek

to insult

115

köşe

corner

116

geri gelmek

to comeback

117

yetenekli

talented

118

yetenek

talent

119

köprü

bridge

120

şahsen

personally

121

eklemek

to add

122

tehlikeli

dangerous

123

tehlike

danger

124

decision

karar

125

tub

küvet

126

blind

kör

127

good luck with that

hayırlı olsun

128

leaf

yaprak

129

to chew

çiğnemek

130

bless her hands!

eline sağlık

131

back/rear

arka

132

personal

teklif

133

representative

temsilci

134

to prevent

önlemek

135

to confirm

onaylamak

136

to hug

kucaklımak

137

to consider

göz önüne almak

138

sunset

günbatımı

139

sunrise

gündoğumu

140

humanitarian aid

insani yardım

141

medical supplies

tibbi malzeme

142

building

bina

143

skyscraper

gökdelen

144

declare

ilan etmek

145

I don't care

umurumda değil

146

arm

kol

147

surgeon

cerrah

148

to worry

kaygılanmak

149

prison

zehir

150

high

yüksek

151

low

alçak

152

to pass away

vefat etmek

153

to like

beyenmek

154

to call/telephone

aramak

155

to taste

tatmak

156

to try/attempt

denemek

157

within

içinde

158

saying

deyiş

159

grandchild

torun

160

many

bir çok

161

father in law

kayınpeder (kayınata)

162

mother in law

kayınvalıde (kaynana)

163

generation

kuşak

164

to steal

çalmak

165

hırsız

thief

166

victim

kurban

167

hit

vurmak

168

goodbye (finish phone conv.)

selamlar

169

kisses!

öperim!

170

to burn

yanmak

171

towel

havlu

172

fight

kalga etmek

173

to take permission/leave

izin almak

174

to make something rise

yükseltmek

175

to rise/increase

yükselmek

176

survey

anket

177

election

seçim

178

drug user

madde bağımlısı

179

illegal drugs/narcotics

uyuşturucu

180

attack

saldırı

181

to be injured

yaralanmak

182

investigation

inceleme

183

murder

cinayet

184

armed

sılahlı

185

interview

reportaj

186

to look

bakmak

187

to see

görmek

188

asparagus

kuşkonmaz

189

ceremony

tören

190

honor

onur

191

season

mevsim

192

to sweat

terlemek

193

suddenly

aniden

194

sudden

ani

195

to put something in its place

yerleştirmek

196

pet

evcil hayvan

197

to get together

buluşmak

198

frightening

korkunç

199

to see each other

görüşmek

200

to kiss each other

öpüşmak

201

to kiss

öpmek

202

to chase

kovalama

203

tea glass

çay bardağı

204

wine glass

kadeh

205

glass

bardak

206

cup

fincan

207

nest

yuva

208

result

sonuç

209

sand

kum

210

region

bölge

211

metroplitan area

buyukşehir

212

village

köy

213

town

ilçe

214

city

il

215

refugee

göçmen

216

paper/letter

kağıt

217

minus

eksi

218

to regret

pişman olmak

219

state (50 states)

eyalet

220

to enter

girmek

221

anniversary

yıldönüm

222

crisis

kriz

223

hostage

rehine

224

to agree on something

aynı fikirde olmak

225

to appear or to seem

görünmek

226

sincere

samimi

227

to take a photograph

çekmek

228

dirty

kirli

229

to be introduced

tanıtılmak

230

to introduce, present

tanıtmak

231

to recognize something

tanımak

232

to occur

meydana gelmek

233

impossible

imkansiz

234

suggestion

tavsiye

235

reaction

tepki

236

organization

kuruluş

237

to insult

hakaret etmek

238

corner

köşe

239

to comeback

geri gelmek

240

talented

yetenekli

241

talent

yetenek

242

bridge

köprü

243

personally

şahsen

244

to add

eklemek

245

dangerous

tehlikeli

246

danger

tehlike