3 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 3 > Flashcards

Flashcards in 3 Deck (200):
1

gölge

shadow

2

mahremiyet

privacy

3

birim

unit

4

verimli

efficient

5

kapsamlı

comprehensive

6

teşvik etmek

to encourage

7

tesis etmek

to establish

8

temkinli

cautious

9

kutuplaştırıcı

polarizing

10

kilit

lock

11

süpheli

suspicious

12

ısrar etmek

to insist

13

çoğaltmak

to make copies

14

emrinde

under authority of...

15

eczane

pharmacy

16

reçete

prescription

17

şımarık

spoiled (kid)

18

masal

fairy tale

19

hissedar

stock holder

20

tazminat

compensation

21

azınlık

minority

22

çoğunluk

majority

23

kaldırmak

to remove

24

ağrı kesici

pain killer

25

saf

pure

26

bağımlılık

addiction

27

gözardı etmek

to ignore

28

veri

data

29

artılar

pros

30

eksiler

cons

31

yaklaşım

approach (idea for addressing an issue)

32

çarmıha gerilmek

to be crucified

33

dirilmek

to be resurrected

34

izlenim

impression

35

küfür

curse words

36

çare

remedy

37

yenmek

to defeat

38

kızarmak

to fry

39

müzakere

negotiation

40

pazarlık

business negotiation

41

düşünme tarzı

way of thinking

42

konuşma tarzı

way of speaking

43

kesenize bereket

blessings to your wallet! (when someone buys)

44

utanmak

to be embarrassed

45

yetişmek

to catch up or get to

46

kendine güven

self confidence

47

ısırmak

to bite

48

artık

from now on

49

itibaren

starting from

50

muhatap

interlocutor

51

gerginlik

tension

52

gergin

tense

53

bayılmak

to love something

54

gurur duymak

to be proud

55

mağdur

victim

56

tüfek

rifle

57

kandırmak

to deceive

58

gerçeği söylemeli

should tell the truth

59

damla

drop

60

etiket

tag/label

61

çelek

steel

62

toplum

population

63

toplam

total

64

gayri safi milli hasıla

GNP

65

gayrisafi yurt içi hasıla

GDP

66

anı

memory

67

anmak

to honor in memory (memorialize)

68

kibar

nice/polite

69

ihracat

export

70

ithalat

import

71

gelir eşitsizliği

income inequality

72

gerede

behind

73

yetenek

skill

74

yetenekli

skillful

75

tercih etmek

to prefer

76

iletişim

communication

77

verimli

efficient

78

indirmek

download

79

posta pulu

stamp

80

turpıl

'cuello'

81

kutu

box

82

emeklilik yararları

retirement benefits

83

sağduyu

common sense

84

suç işlemek

commit a crime

85

ılımlı

moderate

86

halkı adamı

people's man

87

itip kakmak

to push around

88

aksine

on the contrary

89

kuyruk acısı

grudge

90

isyancı

rebel

91

koşul

precondition

92

istek

will (motivation)

93

elimde değil

I can't help it

94

eyvallah

good bye (super informal)

95

veda etmek

to say goodbye

96

öyleyse

in that case

97

ispatlamak

to prove/demonstrate

98

elde etmek

to possess

99

yönelmek

to redirect

100

yönlendirmek

to direct somebody

101

shadow

gölge

102

privacy

mahremiyet

103

unit

birim

104

efficient

verimli

105

comprehensive

kapsamlı

106

to encourage

teşvik etmek

107

to establish

tesis etmek

108

cautious

temkinli

109

polarizing

kutuplaştırıcı

110

lock

kilit

111

suspicious

süpheli

112

to insist

ısrar etmek

113

to make copies

çoğaltmak

114

under authority of...

emrinde

115

pharmacy

eczane

116

prescription

reçete

117

spoiled (kid)

şımarık

118

fairy tale

masal

119

stock holder

hissedar

120

compensation

tazminat

121

minority

azınlık

122

majority

çoğunluk

123

to remove

kaldırmak

124

pain killer

ağrı kesici

125

pure

saf

126

addiction

bağımlılık

127

to ignore

gözardı etmek

128

data

veri

129

pros

artılar

130

cons

eksiler

131

approach (idea for addressing an issue)

yaklaşım

132

to be crucified

çarmıha gerilmek

133

to be resurrected

dirilmek

134

impression

izlenim

135

curse words

küfür

136

remedy

çare

137

to defeat

yenmek

138

to fry

kızarmak

139

negotiation

müzakere

140

business negotiation

pazarlık

141

way of thinking

düşünme tarzı

142

way of speaking

konuşma tarzı

143

blessings to your wallet! (when someone buys)

kesenize bereket

144

to be embarrassed

utanmak

145

to catch up or get to

yetişmek

146

self confidence

kendine güven

147

to bite

ısırmak

148

from now on

artık

149

starting from

itibaren

150

interlocutor

muhatap

151

tension

gerginlik

152

tense

gergin

153

to love something

bayılmak

154

to be proud

gurur duymak

155

victim

mağdur

156

rifle

tüfek

157

to deceive

kandırmak

158

should tell the truth

gerçeği söylemeli

159

drop

damla

160

tag/label

etiket

161

steel

çelek

162

population

toplum

163

total

toplam

164

GNP

gayri safi milli hasıla

165

GDP

gayrisafi yurt içi hasıla

166

memory

anı

167

to honor in memory (memorialize)

anmak

168

nice/polite

kibar

169

export

ihracat

170

import

ithalat

171

income inequality

gelir eşitsizliği

172

behind

gerede

173

skill

yetenek

174

skillful

yetenekli

175

to prefer

tercih etmek

176

communication

iletişim

177

efficient

verimli

178

download

indirmek

179

stamp

posta pulu

180

'cuello'

turpıl

181

box

kutu

182

retirement benefits

emeklilik yararları

183

common sense

sağduyu

184

commit a crime

suç işlemek

185

moderate

ılımlı

186

people's man

halkı adamı

187

to push around

itip kakmak

188

on the contrary

aksine

189

grudge

kuyruk acısı

190

rebel

isyancı

191

precondition

koşul

192

will (motivation)

istek

193

I can't help it

elimde değil

194

good bye (super informal)

eyvallah

195

to say goodbye

veda etmek

196

in that case

öyleyse

197

to prove/demonstrate

ispatlamak

198

to possess

elde etmek

199

to redirect

yönelmek

200

to direct somebody

yönlendirmek