8 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 8 > Flashcards

Flashcards in 8 Deck (228):
1

sahtekarlık

fraud

2

sanal para

bitcoin

3

istifa etmek

to resign

4

yansıtmak

to reflect

5

kıdemli

senior (high ranking)

6

yanlısı

pro/supporter

7

aynı cizgide

on the same page

8

mülakat

interview (work)

9

deftar

notebook

10

aşağıya inmek

go down (stairs, ramp)

11

yukarı çıkmak

go up (stairs, ramp)

12

sürgün

exile

13

isyancı

rioter

14

tanımak

to recognize

15

piyon

pawn

16

zayıflatmak

to weaken something

17

iyi insan lafı üstüne gelir

speak of the devil!

18

öngörmek

to predict

19

soykırım

genocide

20

şahitlik etmek

testify

21

cezb etmek

to attract

22

işbirliği yapmak

cooperate

23

cazıp

attractive

24

çalkantı

turbulent or active

25

ayırmak

to separate

26

adımlar

steps

27

itham etmek

to incrımınate

28

denetlemek

to check or verify

29

öne surmek

to assert

30

talep

request

31

mücadele

fıght (non physıcal)

32

suikast

assassınatıon

33

bir şeyde parmak olmak

have a finger ın something

34

meydan okumak

to challenge

35

iddia

claim

36

atmak

to throw

37

özür dilemek

to apologize

38

kırmak

to break

39

kızgın

angry

40

yan etkisi

side effect

41

ameliyat

surgical operation

42

suç olmaktan çıkarmak

to decriminalize

43

tanımlanmak

to be defined

44

eşcinsel

gay

45

çevrecelik

environmentalism

46

mahvetmek

to crush/destroy

47

para biriktirmek

to save money

48

hedeflemek

to strive for or make a target

49

özetlemek

to summarize

50

yolu göstermek

to show the way

51

sıkı

tight (security)

52

vurgulamak

to emphasize

53

nukleer program

nuclear program

54

namus cinayeti

honor killing

55

acı

perspective

56

duygusal

emotional

57

tahmin etmek

to guess

58

yapılmak

to be done

59

gezegen

planet

60

sürekli

permanent

61

bilim kurgu

science fiction

62

yerleşim yeri

settlement

63

masum

innocent

64

inananlar

believers

65

çarptırmak

to sentence

66

şaşkın

confused

67

temyiz mahkemesi

appeals court

68

dünürlar

in laws

69

yıldönümü

anniversary

70

ayaklanma

uprising

71

iki taraflı

bilateral

72

endişe

concern

73

devrim

revolution

74

endişelenmek

to be concerned

75

yanlış anlaşılma

misunderstanding

76

taciz

physical abuse

77

sataşmak

to abuse or bully

78

ikna etmek

to convince

79

tutmak

to hold/to hire

80

oruç tutmak

to fast

81

belirli

specific

82

kesinlikle

definitely

83

ihtiyaç olmak

to need something

84

vatanserver

patriot

85

and içmek

to take an oath

86

bayrak

flag

87

ırk

race (ethnicity)

88

etnik köken

ethnicity

89

olasılık

possibility

90

her halıkarda

regardless

91

izni

permit

92

hazine

treasure

93

mavna

barge

94

gizem

mystery

95

ertelemek

to delay

96

övmek

to praise

97

övulmek

to be praised

98

canavar

monster

99

sunum

presentation

100

şeffaflık

transparency

101

hakaret

insult

102

Bağımsızlık Bildirgesi

Declaration of Independence

103

geçis toreni

parade

104

sinirlendirmek

to frustrate

105

sinir bozucu

frustrating

106

kavram

concept

107

aracılığıyla

via

108

mahremiyet

privacy

109

gök

sky

110

mahremiyetin ihlali

invasion of privacy

111

buna değer mi?

is it worth it?

112

buna değmez

it isn't worth it

113

başarasız olmak

to fail

114

uçurum

gap/cliff

115

fraud

sahtekarlık

116

bitcoin

sanal para

117

to resign

istifa etmek

118

to reflect

yansıtmak

119

senior (high ranking)

kıdemli

120

pro/supporter

yanlısı

121

on the same page

aynı cizgide

122

interview (work)

mülakat

123

notebook

deftar

124

go down (stairs, ramp)

aşağıya inmek

125

go up (stairs, ramp)

yukarı çıkmak

126

exile

sürgün

127

rioter

isyancı

128

to recognize

tanımak

129

pawn

piyon

130

to weaken something

zayıflatmak

131

speak of the devil!

iyi insan lafı üstüne gelir

132

to predict

öngörmek

133

genocide

soykırım

134

testify

şahitlik etmek

135

to attract

cezb etmek

136

cooperate

işbirliği yapmak

137

attractive

cazıp

138

turbulent or active

çalkantı

139

to separate

ayırmak

140

steps

adımlar

141

to incrımınate

itham etmek

142

to check or verify

denetlemek

143

to assert

öne surmek

144

request

talep

145

fıght (non physıcal)

mücadele

146

assassınatıon

suikast

147

have a finger ın something

bir şeyde parmak olmak

148

to challenge

meydan okumak

149

claim

iddia

150

to throw

atmak

151

to apologize

özür dilemek

152

to break

kırmak

153

angry

kızgın

154

side effect

yan etkisi

155

surgical operation

ameliyat

156

to decriminalize

suç olmaktan çıkarmak

157

to be defined

tanımlanmak

158

gay

eşcinsel

159

environmentalism

çevrecelik

160

to crush/destroy

mahvetmek

161

to save money

para biriktirmek

162

to strive for or make a target

hedeflemek

163

to summarize

özetlemek

164

to show the way

yolu göstermek

165

tight (security)

sıkı

166

to emphasize

vurgulamak

167

nuclear program

nukleer program

168

honor killing

namus cinayeti

169

perspective

acı

170

emotional

duygusal

171

to guess

tahmin etmek

172

to be done

yapılmak

173

planet

gezegen

174

permanent

sürekli

175

science fiction

bilim kurgu

176

settlement

yerleşim yeri

177

innocent

masum

178

believers

inananlar

179

to sentence

çarptırmak

180

confused

şaşkın

181

appeals court

temyiz mahkemesi

182

in laws

dünürlar

183

anniversary

yıldönümü

184

uprising

ayaklanma

185

bilateral

iki taraflı

186

concern

endişe

187

revolution

devrim

188

to be concerned

endişelenmek

189

misunderstanding

yanlış anlaşılma

190

physical abuse

taciz

191

to abuse or bully

sataşmak

192

to convince

ikna etmek

193

to hold/to hire

tutmak

194

to fast

oruç tutmak

195

specific

belirli

196

definitely

kesinlikle

197

to need something

ihtiyaç olmak

198

patriot

vatanserver

199

to take an oath

and içmek

200

flag

bayrak

201

race (ethnicity)

ırk

202

ethnicity

etnik köken

203

possibility

olasılık

204

regardless

her halıkarda

205

permit

izni

206

treasure

hazine

207

barge

mavna

208

mystery

gizem

209

to delay

ertelemek

210

to praise

övmek

211

to be praised

övulmek

212

monster

canavar

213

presentation

sunum

214

transparency

şeffaflık

215

insult

hakaret

216

Declaration of Independence

Bağımsızlık Bildirgesi

217

parade

geçis toreni

218

to frustrate

sinirlendirmek

219

frustrating

sinir bozucu

220

concept

kavram

221

via

aracılığıyla

222

privacy

mahremiyet

223

sky

gök

224

invasion of privacy

mahremiyetin ihlali

225

is it worth it?

buna değer mi?

226

it isn't worth it

buna değmez

227

to fail

başarasız olmak

228

gap/cliff

uçurum