9 Flashcards Preview

► Turkish Vocab 1 > 9 > Flashcards

Flashcards in 9 Deck (104):
1

ders ücreti

tuition

2

özendirmek

to encourage

3

ödemek

to pay

4

meslek okulları

vocational school

5

ihale

tender/bid

6

nazır

kind

7

giderek

gradually

8

gecekondu

shanty

9

bantılaşmış

westernized

10

batılı

western

11

kavram

concept

12

ayrıcalıklı

privileged

13

katil

murderer

14

şiir

poetry

15

bildirmek

to communicate

16

akü

car battery

17

lastık

tire

18

kullanılmış

used (car/clothes)

19

pil

battery

20

utanç verici

embarassing

21

utanmak

to be embarrassed

22

geri kalanı

the rest

23

yorumcular

commentator

24

ateşkes

cease fire

25

iktidar gelmek

to come to power

26

iktidar partisi

party in power

27

perakendeci

retailer

28

yetim

orphan

29

mülteci

refugee

30

kaçak isçiler

illegal worker (immigrant)

31

amele

unskilled worker

32

manyetik şerit

magnetic strip

33

her nedense

for whatever reason

34

vedalaşmak

to say goodbye to each other

35

nüfus cüzdan

state ID

36

ayrımcılık

discrimination

37

mezhep

sect

38

boş zaman

free time

39

zamanı boşa harcamak

to waste time

40

birey

individual

41

istikrar

stability

42

istikrarlı

stable

43

kurulanmak

to dry yourself off

44

pazarlamak

to market

45

pazarlık yapmak

to bargain/barter

46

ikram etmek

to offer

47

olmazsa olmaz

must have/necessary

48

sivrisinek

mosquito

49

dişi

female (animal)

50

belirti

symptom

51

gösterge

sign

52

bulaşıcı

contagious

53

tuition

ders ücreti

54

to encourage

özendirmek

55

to pay

ödemek

56

vocational school

meslek okulları

57

tender/bid

ihale

58

kind

nazır

59

gradually

giderek

60

shanty

gecekondu

61

westernized

bantılaşmış

62

western

batılı

63

concept

kavram

64

privileged

ayrıcalıklı

65

murderer

katil

66

poetry

şiir

67

to communicate

bildirmek

68

car battery

akü

69

tire

lastık

70

used (car/clothes)

kullanılmış

71

battery

pil

72

embarassing

utanç verici

73

to be embarrassed

utanmak

74

the rest

geri kalanı

75

commentator

yorumcular

76

cease fire

ateşkes

77

to come to power

iktidar gelmek

78

party in power

iktidar partisi

79

retailer

perakendeci

80

orphan

yetim

81

refugee

mülteci

82

illegal worker (immigrant)

kaçak isçiler

83

unskilled worker

amele

84

magnetic strip

manyetik şerit

85

for whatever reason

her nedense

86

to say goodbye to each other

vedalaşmak

87

state ID

nüfus cüzdan

88

discrimination

ayrımcılık

89

sect

mezhep

90

free time

boş zaman

91

to waste time

zamanı boşa harcamak

92

individual

birey

93

stability

istikrar

94

stable

istikrarlı

95

to dry yourself off

kurulanmak

96

to market

pazarlamak

97

to bargain/barter

pazarlık yapmak

98

to offer

ikram etmek

99

must have/necessary

olmazsa olmaz

100

mosquito

sivrisinek

101

female (animal)

dişi

102

symptom

belirti

103

sign

gösterge

104

contagious

bulaşıcı