19. lecke Flashcards Preview

My Chinese > 19. lecke > Flashcards

Flashcards in 19. lecke Deck (66)
Loading flashcards...
1

客气

kèqi
Udvarias

2

别客气

biékèqi
Szívesen

3

您路上辛苦了了。

nǐn lùshang xīnkǔlele
Az útja fárasztó volt.

4

你别忘了

nǐ bié wàngle
Nem felejtetted el.

5

我第一次去长城是在1997年。

wǒ dìyīcì qū Chángchéng shì zài1999 nián。

6

你已经去过日本很多次了

nǐ yǐjīng qū guò Rìběn hěn duō cìle
Többször voltál Japánban

7

。。。这是你第几次去日本?

。。。zhè shì nǐ dì jǐ cì qū Rìběn?
Ez hanyadik alkalom, hogy Japanba mész?

8

我去过英国两次,第一次是1998年,第二次是2008年。

wǒ qū guò Yīngguó liǎng cì,dì yī cì shì 1998 nián,dì èr cì shì 2008 nián。

9

上个星期,我去找过他两次,他都不在。

shàngge xīngqī wǒ qūzhǎoguò tā liǎng cì,tā dōu bù zài。
Múlt héten kétszer kerestem, egyszer sem volt (ott).

10

经理

jīnglǐ
Vezető

11

老板

lǎobǎn
Chief executive officer

12

董事长

dǒngshìzhǎng
Elnök (igazgató/üzlet, dolog/rangidős, főnök)

13

总经理

zǒnglǎobǎn
Általános vezető

14

部门经理

bùménjīnglǐ
Részlegvezető (rész/kategória, kapu)

15

职员

zhíyuán
Irodai alkalmazott

16

雇员

gùyuán
Alkalmazott (alkalmaz/tag)

17

先生

xiānsheng
Úr (először/születik, élet)

18

女士

nǔshì
Hölgy

19

翻译

fānyì
Fordít (megfordít/fordít)

20

口译

kǒuyì
Tolmácsol (száj, szóbeli/fordít)

21

请把这句话翻译成汉语

qǐng bǎ zhè jù huà fānyì chéng Hànyǔ
Megfog..darab mondat..végrehajt, sikerül

22

顺利

shùnlì
Akadály nélkül

23

这次我从匈牙利飞北京很顺利

zhè cì wǒ cóng Xiōngyálì fēi Běijīng hěn shùnlì

24

飞机正点到达,没有晚点

fēijī zhèngdiǎn dàodá,méiyǒu wǎndiǎn
A repülő pontosan érkezett, nem volt késés.

25

最近你的工作顺利吗?

zuìjìn nǐde gōngzùo shùnlìma?
Mostanában akadály nélküli a munkád?

26

外边

wàibian
Kint

27

里边

lǐbian
Bent

28

这边

zhèbian
Ez az oldal

29

那边

nàbian
Az az oldal

30

左边

zuǒbian
Bal oldal