Meat Flashcards Preview

My Chinese > Meat > Flashcards

Flashcards in Meat Deck (29)
Loading flashcards...
1

椰子

yēzi

2

火龙果

huǒlóngguǒ
Dragon fruit

3

菠萝

bōluó
Pineapple

4

chéng
Orange

5

柠檬

níngméng
Lemon

6

果盘

guǒpán
Fruit bowl

7

拉面

lāmiàn
Noodle (la-pulled with hands)

8

刀削面

dāoxiāomiàn
Knife-shaved noodles

9

煎蛋

jiāndàn
Fried egg

10

dàn
Egg

11

榨菜

zhàcài
Mustard tuber

12

馒头

mántou
Steamed bun

13

椰蓉

yēróng
Coconut filling

14

zhī
Juice

15

鸡肉

jīròu
Chicken meat

16


Duck

17


Fish

18

疙瘩汤

gēdatāng
Dough drop soup

19

红烧

hóngshāo
Braised in soy souce

20

矿泉水

kuàngquánshuǐ
Mineral water

21

拿铁

nátiě
Latte

22

冰块

bīngkuài
Ice cube

23

糕点

gāodiǎn
Cake

24

菜单

càidān
Menu (dish/list, bill)

25


yán
Salt

26

巴旦木

bādànmù
Almond

27

牛肉

niúròu
Beef

28

猪肉

zhūròu
Pork

29

香蕉

xiāngjiāo
Banana