Flying Flashcards Preview

My Chinese > Flying > Flashcards

Flashcards in Flying Deck (31)
Loading flashcards...
1

候机楼

hòujīlóu
Departure terminal (wait/)

2

任务

rènwu
Assignment, task (assign/business)

3

跑道

pǎodào
Runway (run/road, path)

4

观察员

guāncháyuán
Observer (observ/examine/member)

5

帽子

màozi
Hat, cap

6

队车

duìchē
Crewbus (team, group)

7

安全

ānquán
Safe, secure

8

sōng
Loose (the brakes)

9

shā
Put on the brakes

10

油门

yóumén
Throttle (oil/gate)

11

稍等

shāoděng
Wait a moment (a little/)

12

连系

liánxì
Contact (link/tie)

13

舱单

cāngdān
Loadsheet (cabin/sheet, bill)

14

机组

jīzǔ
Flight crew (machine/group)

15

上升

shàngshēng
Climb (up/ascend)

16

地面

dìmiàn
Ground

17

班车

bānchē
Service bus

18

国际

guójì
International

19

出去

chūqù
Go out

20

进来

jìnlái
Enter

21

我们在T1,到三期你能接我们吗?

wǒmen zài T1,dào Sānqī nǐ néng jiē wǒmen ma?
(Connect, catch, receive)

22

下降

xiàjiàng
Descend

23

下降

xiàjiàng
Descend

24

zuò
Seat

25

kāi
Open

26

加机组

jiājīzǔ
Additional aircrew

27

延误

yánwù
Delay

28

限制

xiànzhì
Restriction (limit/make)

29

停机坪

tíngjīpíng
Apron (stop/../level ground)

30

清洁袋

qīngjiédài
Sanitation bag (clear/clean/bag)

31

撤离

chèlí
Evacuate (remove/leave, away)