Lesson 14-15 Flashcards Preview

My Chinese > Lesson 14-15 > Flashcards

Flashcards in Lesson 14-15 Deck (132)
Loading flashcards...
0

听说

tīngshuō
I hear (it is said...)

1

饭店

fàndiàn
Restaurant

2


Inside

3

néng
Able to do sg

4

dài
Take, bring

5

shù
Number

6

shǔ
Count

7

时间

shíjiān
Time

8

kuài
Fast

9

huā
Spend

10

营业员

yíngyèyuán
Shop employee

11

美元

měiyuán
USA dollar

12

bǎi
Hundred

13

人民币

rénmínbì
RMB

14

这样

zhèyàng
This (this/type)

15

电话

diànhuà
Telephone

16

号码

hàomǎ
Phone number

17

niàn
Read

18

汉子

hànzì
Chinese character

19

děng
Wait

20

大部分

dàbùfen
Majority (big/part/small unit, divide)

21

距离

jùlí
Distance (distance/from)

22

旅程

lǔcheng (ü)
Route, journey

23

生活

shēnghuó
Live, life (give birth/live)

24

健康

jiànkāng
Health

25

以后

yǐhòu
In the future, after

26

见面

jiànmiàn
Meet (see/face)

27

在桌子上

zài zhuōzi shàng
On the table

28

zhǐ
Paper, measure word for letter)

29

手套

shǒutào
Gloves (hand/cover)