Lesson 17 Flashcards Preview

My Chinese > Lesson 17 > Flashcards

Flashcards in Lesson 17 Deck (70)
Loading flashcards...
1

最近

zuìjìn
Lately (-est/near)

2

夏天

xiàtiān
Summer

3

空气

kōngqì
Air, atmosphere

4

污染

wūrǎn
Pollution (dirt/catch)

5

严重

yánzhòng
Serious

6

chū
Go out

7

划船

huáchuán
Row a boat

8

轮船

lúnchuán
Ship (steam/ship)

9

货船

huòchuán
Cargo ship (goods/ship)

10

客船

kèchuán
Passenger ship

11

我们出去玩儿玩儿吧!

wǒmen chūqù wánrwánrba!
Let's go out to have fun!

12

zǒu
Walk

13


Ride

14

自行车

zìxíngchē
Bicycle (self/perform, go/..)

15

上班

shàngbān
Go to work

16

开车

kāichē
Drive a car

17

走路

zǒulù
Go on foot

18

a
Expressing enthusiasm

19

还是

háishi
Or, still, yet

20

gēn
~ and, Indicate relationship

21

这件事跟他没有关系

zhè jiàn shì gēn tā méiyǒu guānxi
This thing and he does not have connection.

22

上个/ 下个星期

shàng 个 /xiàge xīngqī
Last / next week

23

上个/下个月

shànge/ xiàge yuè
Last / next month

24

去/明年

qū / míng nián
Last/ next year

25

楼下

lóuxià
Downstairs

26

楼上

lóushàng
Upstairs

27

天气

tiānqì
Weather (heaven/air)

28

动物

dòngwù
Animal (move/thing)

29

动物园

dòngwùyuán
Zoo

30

熊猫

xióngmāo
Panda (bear/cat)