Lesson 18 Flashcards Preview

My Chinese > Lesson 18 > Flashcards

Flashcards in Lesson 18 Deck (92)
Loading flashcards...
1

刮风

guāfēng
Blow wind

2

下雨

xiàyǔ
Down rain

3

晚点

wǎndiǎn
Late (late/o'clock)

4

正点

zhèngdiǎn
On time (punctually/o'clock)

5

飞机经常正点。

fēijī jīngcháng zhèngdiǎn。
every day (regular/ordinary)

6

飞机正点到北京首都机场的时间是10点半。

fēijī zhèngdiǎn dào Běijīng Shǒudū jīchǎng deshíjiān shì 10 diǎn bàn。

7

飞机现在晚点一个小时。

fēijī xiànzài wǎndiǎn yīge xiǎoshí。
Airplane is one hour late.

8

要。。。了

yào。。。了
Be about to, be going to

9

非常

fēicháng
Extraordinary (not conform to/ordinary)

10

起飞

qǐfēi
Take off

11

降落

jiàngluò
Land, touch down (fall, go down)

12

飞机快要降落了。

fēijī kuài jiàngluò 了。
The airplane is about to land.

13

大卫下个要结婚了。

dàwéi xià geyuè yào jiéhūnle。
Dave is going to marry next month.

14

这趟飞机是从北京到上海的,。。。

zhè tàng fēijī cóng běijīng dào shànghǎi 的,

15

在飞机起飞和降落时,

zài fēijī qǐfeī 和 jiàngluò shí,

16

乘客们必须系好安全带

chéngkèmen bìxū jì hǎo ānquándài
Passengers have to fasten seatbelt

17

紧张

jǐnzhāng
Nervous (tense/stretched)

18

大概

dàgài
Approximately (big/generally)

19

从北京飞到上海,大概需要两个小时

cóng běijīng fēi dào shànghǎi,dàgài xūyào liǎng 个 xiǎoshí。

20

他大概40岁

tā dàgài 40 sùi
He is app. 40 years old.

21

xiān
First

22

shuǐ
Water

23

每天早晨起床以后,

měitiān zǎochen qǐ chuáng yǐhòu,
Every day, early morning, after I get up,

24

喝点儿水

hē diǎnr shuǐ
Drink a little water

25

然后

ránhòu
After

26

最后

zuìhòu
Finally

27

刷牙

shuāyá
Brush teeth

28

洗脸

xǐliǎn
Wash face

29

辛苦

xīnkǔ
Tiring (suffer/hardship)

30

带着

dàizhe
Bringing (bring/continue action)

31

路上

lùshang
On the road

32

方面

fāngmiàn
Side (way, direction, side, place/face, side)

33

一方面

yīfāngmiàn
For one thing

34

另一方面

lìng yī fāngmiàn
On the other hand (besides/one/side)

35

照顾

zhàogu
Look after (take care of/look at)

36

服务员

fúwùyuán
Assistant (clothes/business/..)

37

乘务员

chéngwùyuán
Attendant on a train (ride/business/..)

38

售票员

shòupiàoyuán
(Sell/ticket/..)

39

售货员

shòuhuòyuán
Shop assistant (sell/goods/..)

40

为什么

wèi shénme
Why

41

你为什么想当飞行员?

nǐ wèi shénme xiǎng dāng fēixíngyuán?
Become

42

迟到

chídào
Be late

43

昨天

zuótiān
Yesterday

44

一会儿

yī huìr
One minute

45

děng
Wait

46

休息

xiūxi
Rest

47

感谢

gǎnxiè
Thank (be grateful/thank)

48

非常感谢你的帮助

fēicháng gǎnxìe nǐde bāngzhù
Extraordinary (not conform to sg/common) thank for you help

49

来机场接我

lái jīchǎng jiē wǒ
Come to meet me at the airport

50

贸易

màoyì
Trade

51

公司

gōngsī
Company (public/manage)

52

外贸

wàimào
Foreign trade

53

进口贸易

jìnkǒu màoyì
Import trade

54

出口贸易

chūkǒu màoyì
Export trade

55

毕业

bìyè
Graduate (finish/trade, occupation, course of study)

56

zhǎo
Look for

57

就要

jiùyào
Going to (right away/want)

58

大家

dàjiā
Everybody

59

快要

kuàiyào
Soon

60

开始

kāishǐ
Begin (open/start)

61

啤酒

píjiǔ
Beer

62


Belly

63

出租汽车

chūzūqìchē
Taxi (out/rent/../..)

64

打车

dǎ chē
Take a taxi (hit)

65

司机

sījī
Driver (take charge of/machine)

66

昨天你怎么去机场的?
我打车去的。

zuótiān nǐ zěnme qū jīchǎngde?
wǒ dǎchē qūde。

67

kāi
Drive

68

水开了

shuǐ kāile
The water is boiling

69

开会

kāi huì
Have a meeting (open/can, get together)

70

火车

huǒchē
Train (fire/car)

71

高铁

gāotiě
High/iron

72

子弹头

zǐdàntóu
Bullet train (head)

73

觉得

juéde
Think

74

gèng
More

75

安全

ānquán
Safe

76

xuě
Snow

77

下雪

xiàxuě
Snowing

78

晴天

qīngtiān
Sunshine (fine, sunny/day)

79

多云

duōyún
Cloudy (much/cloud)

80

理解

líjiě
Understand (truth/understand)

81

大家

dàjiā
Everybody

82

已经

yǐjīng
Already (stop, already/bear, pass through)

83

一个人

yīgèrén
Alone

84

那些照片不是我拍的,是我朋友拍的。

nàxiē zhàopiàn bù shì wǒ pāide,shì wǒ péngyou pāide。
Those photos..taken..

85

我们是去年夏天在北京认识的。

wǒmen shì qū nián xiàtiān zài Běijīng rènshi的。
Tavaly nyáron Pekingben ismerkedtünk meg.

86

从朋友那儿

cóng péngyou nàr
-tól barát az a hely (jelzi, hogy az ő pl. lakásából való)

87

站着

zhànzhe
Állva

88

从那家书店

cóng nà jiā shūdiàn
Abból a könyvesboltból

89

理解

lǐjiě
Megért (manage/megért)

90

微信

wēixìn
Wechat (pici/levél)

91

航站楼

hángzhàn(lǒu)
Terminál épület (hajó, navigál/ megálló)

92

刀叉

dāo-chā
Kés-villa