2. L'aire Flashcards Preview

Preventiva > 2. L'aire > Flashcards

Flashcards in 2. L'aire Deck (7)
Loading flashcards...
1
Q

ppal agent perjudicial per ozó?

A

clorofluorocarburs (CFCs)

2
Q

Els gasos d’efecte hivernacle són ppalment (Rta múltiple):

a) nitrògen
b) Ozó
c) aigua vapor
d) gasos fòsfor
e) CO2

A

b+c+e (Òxid de N seria menys important, també incloem gasos amb fluror)

3
Q

Cert o Fals:

iodur de potassi és un f.risc per c.tiroides

A

Fls: és protector enfront captació 131I

4
Q

(Rta Múltiple) Es controla l’emisió de:

a) metà
b) CO2
c) Clorofluorocarbur
d) carbofluorocarbur
e) Òxid nitrós

A

a+c+e

5
Q

Cert o Fals:

pàncrees, esòfag i cpolon són més resistents a la contaminació de l’aire que tiroides, mama i via biliar

A

Fals: pàncrees és menys resistent, vies biliars són més resistents

6
Q

A quin càncer s’associa el Radó?

A

C. pulmó

7
Q

Què és l’efecte determinista i què és l’estocàstic?

A

Determinista: gravetat dosi-dependent.

Estocàstic: probabilitat dosi-dependent però gravetat no