9. Malalties per Vectors Flashcards Preview

Preventiva > 9. Malalties per Vectors > Flashcards

Flashcards in 9. Malalties per Vectors Deck (14)
Loading flashcards...
1
Q

Cert o Fals:

Tots els casos de Chikungunya a Esp són importats

A

Cert: i Dengue també

2
Q

Quins mosquits (i malaltia) són vectors? piquen de dia o nit?

A
Aedes aegipti o albopictus de dia (Dengue i Chikun)
Anopheles nit (Malària)
3
Q

Quins són virus RNA?

a) VHC
b) VHB
c) togaviridae (Chiking)
d) Flaviviridae
e) tots menys flaviviridae

A

a+c+d

4
Q

Cert o Fals:

serologia Chikung es positivitza abans de la clínica

A

Fals

5
Q

Quina malaltia suggereix el dolor retroocular?

A

Dengue

6
Q

Cert o Fals:

Dengue més greu en primoinfecció

A

Fals: 2a infecció serotip diferent

7
Q

Cert o Fals:

Edat de risc malària és de 10-15a

A

Fals:

8
Q

Quines de les malalties per vector poden tenir transmissió vertical?

A

Malària intrauterina (i febre botonosa perquè paparra passa a fills transovàricament)

9
Q

Cert o Fals:

Malarone és l’unic permes en embaràs i lactància

A

Fals: està prohibit!! igual que doxiciclina

10
Q

Únic ttm de malària que actua en fase hepàtica?

A

Malarone

11
Q

Cert o Fals:

A l’igual que beta-talassèmia, la malnutrició protegeix de la malària

A

Cert

12
Q

Quins fàrmacs poden tenir resistència malària?

A

Cloroquina (i algun lloc mefloquina)

13
Q

Cert o Fals:

Anopheles viu en climes càlids i secs

A

Fals: càlids i humitat >60%. Moren en pics de calor i sequera

14
Q

Cert o Fals:

Cloroquina es dona 1/setmana i està permesa en lactància i embaràs

A

Cert