Seminaris Flashcards Preview

Preventiva > Seminaris > Flashcards

Flashcards in Seminaris Deck (15)
Loading flashcards...
1
Q

En mesures de prevenció transmissió x gotes no es fa:

a) guants
b) rentat de mans
c) mascareta convencional
d) aïllament del pacient
e) tot es fa

A

e) tot d) aïllament. No cal, només restricció de visites

2
Q

Cert o Fals:

Suissa està a favor del cribatge de c.mama a diferència de suècia

A

Fals: inversa

3
Q

Anomena qüestions de debat screening c.mama

A

discrepàncies organismes, edats de cribatge, no registre poblacional i efecte desconegut, falta de info risc-benefici als pacients, menys beneficis poblacionals, avaluació cost-benefici

4
Q

Cert o Fals:

en desinfecció, alcohol 70% és d’alt nivell

A

Fals: intermig-baix

5
Q

Cert o Fals:

Cribatge de homes i dones de c.colon és d’edats diferents

A

Fals: mateixa edat

6
Q

En esterilització i desinfecció:

a) virus sense coberta són més resistents
b) espores = esterilització
c) sempre cal aigua i sabó abans
d) mètodes físics i químics en ambdues
e) tot cert

A

e) tot cert

7
Q

Cert o Fals:

Cribatge en edats avançades té menys sobrediagnòstic que en joves

A

cert

8
Q

com fer el cribatje de c.mama?

A

PERSONALITZAR

9
Q

És categoria 1 (mesures provades)

a) sondatge urinari tancat
b) desinfecció terra i aigüeres
c) ATB IQ neta
d) flux laminar
e) Nebulitzar desinfectants
f) tot

A

a) sondatge urinari tancat

10
Q

Quin fàrmac sembla que redueix incidència de c.mama?

A

AAS, tamoxifè, ACO combinat

11
Q

per cada 1000 screenings mama, s’evita la mort de – persones però iatrogènia en —

A

2 mort, iatro 200

12
Q

Cert o Fals:

El risc-benefici de cribatge mama en dona i 50-69anys no és favorablec.

A

Cert

13
Q
Equip i material exclusiu pel pacient en trasmissió de tipus:
a) aèria
b) contacte
c) gotes
d= qualsevol
e) cap
A

b) contacte

14
Q

Quan cal fer rentat de mans?

A

5 ocacions: abans del contacte, abans de procés assèptic, després de exposició fluids, després de contacte, després d’entorn

15
Q

Diques com es fa el cribatge de c.còlon en els casos següents:

a) No fa cas a carta de invitació reenviada
b) Colono d’alt risc
c) SOF 100
e) colono normal, baix risc i intermedi

A

a) reinvitació als 2anys
b) Repetir 1any colono
c) Carta 2 anys com en a)
d) Colono
e) SOF 10 anys, SOF 2 anys, Colono 3anys