2001 november BUM Tentamen Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2001 november BUM Tentamen > Flashcards

Flashcards in 2001 november BUM Tentamen Deck (20):
1

Flicka 14 år och tidigare frisk söker på skolläkarmottagningen för värk och vilosmärtor i vänster knä sedan två månader. Hon tror själv att det är "växtvärk", för det har en läkare i bekantskapskretsen föreslagit. Flicka söker nu eftersom besvären ökat, så att hon vaknar av värken på nätterna. Vid undersökning finner du en viss ömhet över proximala tibia på vänster sida. Knästatus i övrigt u a..

Vad blir din första åtgärd? (1p)

Ordna snabbt en röntgenundersökning. Om röntgen är patologisk skall barnet omgående remitteras till barnklinik för onkologisk utredning, annars ej så akut remiss.

2

I neonatalperioden är man angelägen om att undvika gulsot med höga nivåer av indirekt
reagerande (okonjugerat) bilirubin .

A: Varför kan sådan ikterus vara farlig? (1p)
B: Nämn två sätt att behandla neonatal ikterus orsakad av ökad hemolysering ( t ex Rh- eller ABO-immunisering)? (1p)

A: Indirekt reagerande bilirubin kan passera blod-hjärnbarriären och ge hjärnskador
(CP, hörselnedsättning).
B: God vätsketillförsel, fototerapi, blodbyte

3

Du kallas till förlossningen för att titta på en fullgången pojke född efter 37 veckor + 0 dagar och med en födelsevikt på 2.700 g. Han har vid 4 timmars ålder lätt generell cyanos trots att han får extra syrgas flödad över ansiktet. Han har andningsfrekven på 70/min med lite interkostala indragningar och grunting. Barnet tas över till neonatalavdelning.

A: Ge fyra förslag på vad detta skulle kunna vara.(1p)
B: Nämn 3 undersökningar du i första hand vill göra. (1p)

A: Lätt neonatal andningsstörning, Pulmonell adaptationsstörning (PAS), Respiratory distress syndrom (RDS), Pneumoni, Sepsis, Hjärtfel, Pneumotorax.
B: Lungröntgen, Blodoodling, Blodgaser, Hyperoxitest med O2-sat.mätning , Ultraljuds-undersökning av hjärtat.

4

Sven, som är två år, remitteras till barnmottagningen för andningsbesvär. På remissen står som frågeställning: "Obstruktiv bronkit? Pneumoni?, Pseudokrupp?".

Nämn för var diagnos två karaktäristiska fynd i status, som bör skilja dessa diagnoser åt.(1p)

Obstruktiv bronkit: Sibilata ronkt och förlängt expirium, oftast afebril.
Pneumoni: Tagen, blek,tachypné, näsvingespel, askultatorisk dämpning/krepitationer,
hög feber
Pseudokrupp: Inspiratorisk stridor, skällhosta, måttlig feber

5

Erik 6 år gammal behandlades för en vecka sedan med penicillin för otitis media.
Han klagar nu över värk i benen och ont i magen. Vid undersökningen finner du hö knä något svullet och på båda underbenen har han rödbruna maculopapulösa utslag.

Vilken diagnos är sannolik? (1p)

Henoch-Schönlein purpura

6

Amanda 7 år kommer med sina föräldrar på remiss från skolläkaren vid 1:a klass undersökning. Amanda är kortast i klassen och växer längst - 2,5 SD. Mor och far är 170 resp 180 cm långa.. Flickan har varit frisk tidigare förutom flera otiter tidigare. På status finner du en kortvuxen flicka med lite lågt hårfäste och brett mellan mamillerna.

Vad är sannolik diagnos? (1p)
Vilket prov tar du för att bekräfta denna diagnos? (1p)

A. Turners syndrom
B. Kromosomanalys (45 XO)

7

En 5-årig gosse läggs in på barnkirurgen för operation av ljumskbråck. I samband med sövningen tas blodtryck som är 150/95 (riktigt mätt med rätt manchettbredd).

Nämn två orsaker till hypertension hos barn (1p).

Njursjukdom, coarctatio aortae, neuroblastom, steroidutlöst hypertension,

8

Föräldrarna till en 3-årig gosse berättar att deras son vid tre tillfällen sista året, när han skall hämtats från dagis, börjat skrika och hållit andan och sedan fallit omkull och haft ryckningar i c:a 15 sekunder. Status u a

A.Vad kan detta vara?(1p)
B.Fortsatt utredning? (1p)

A: Affektkramper
B: Vidare utredning behövs ej.

9

Du kallas in till en medvetslös flicka på akutmottagningen. Det enda du vet än är att hon sedan två år har diabetes mellitus och tar insulin. Det gäller att snarast ta reda på om flickan har hyperglykemi eller hypoglykemi. Snabbmetoden för blodglykos-mätning fungerar ej!

Nämn tre typiska kliniska tecken för varje av dessa två tillstånd.(2p)

Hyperglykemi: Varm, rosig, djupandning, torra slemhinnor, acetondoft.
Hypoglykemi: Blek, kallsvettig, skakig, takykardi.

10

Du får en remiss i handen gällande en ½-årig gammal flicka. Frågeställningen på remissen är "Hjärtinkompensation"?

A. Ge tre anamnestiska uppgifter som stödjer misstanke på hjärtinkompensation (1p)
B . Nämn tre kliniska fynd vid undersökningen som kan ge stöd för hjärtinkom-
pensation (1p)

A. Trött, snabb andning, dålig viktuppgång, svettig och andfådd vid matning
B: .Takypné, takykardi, blåsljud, galopprytm, leverförstoring, ödem på ögonlock och fotryggar (palpabla ödem fel svar), kallsvettig, porslinsblek, cyanos. Tachypné och leverförstoring skall vara med för full poäng.

11

Olle är snart 2 år. Han har alltid haft rikligt med illaluktande avföring, som regel 3-4 ggr per dag men viktkurvan har legat stadigt mellan -1 och -2 SD. Under första levnadsåret var han ofta förkyld med långvarig hosta. Mor är rädd för allergi och vill att något ska göras.

A. Vilken diagnos bör du i första hand kontrollera och nämn två prover du tar för att utesluta denna diagnos (1p)

Cystisk fibros: svettest, chymotrypsin eller elastas

12

Vilka läkemedel skulle du utrusta ett barn med som har reagerat anafylaktiskt, t ex vid intag av jordnötter? (2p)

*Adrenalin (Epipen)
*antihistamin (Tavegyl, Clarityn)
*kortisontabletter (Betapred).
0 p om ej adrenalin med.

13

Sommaren är över och det är skolstart. Då märker Åsas mamma att Åsas hö mungipa hänger ned och att hon har konstant tårflöde på hö sida. Hon verkar inte kunna sluta hö öga.

A. Nämn tre möjliga diffdiagnoser (2p)
B. Hur vill du utreda henne vidare (1p)

A. Neuroborelios, Bell´s pares, CNS-tumör
B. LB, celler, odling, B-serologi, Blod: borreliaserelogi. Om neg. CT skalle.

14

En 13-årig pojke kom på förmiddagen med sin far till din kollega på allmänläkarakuten för att pojken var lite trött och medtagen. I journalen läser du att man inte fann något anmärkningsvärt i status och gossen sändes hem. På urinstickan fann man 3+ glukos, 0 protein, 0 leukocyter samt 0 erytrocyter. Eftersom både din kollega och gossen redan gått hem frågar sköterskan dig om hon skall sätt upp honom för ett nytt urinprov i morgon på mottagningen eller om han kan kolla det hos skolsköterskan.

Hur bör denna situation hanteras? (1p)

Gossen skall återkallas bums för blodsocker (alt sändas till barnkliniken akut).

15

Vid hyperton dehydrering har patienten ibland påfallande lite dehydreringssymtom, trots en stor vätskeförlust.

A. Varför? (1p)
B. Vilka symptom finns i stället? (1p)

A. Dehydreringen är huvudsakligen intracellulär.
B. Barnen är i st. irritabla omväxlande med slöhet. De flesta har en uttalad törst.

16

Tommy, 13 år, kommer till distriktsläkarmottagningen p g a feber och torr hosta sedan 6 dygn. Tempen har legat kring 39° de senaste dagarna. Storebror och mor har legat hemma drygt en vecka med liknande symtom men har nu utan medicinering blivit feberfria och bättre. I status noteras rassel hö lunga basalt och lab visar CRP 66 mg/l. Vita 9.6 diff u a. Hb 129 g/l. Lungrtg bekräftar infiltrat basalt hö lunga.

A. Vad misstänker du i första hand för smittämne? (1p)
B. Hur behandlar du detta? (1p)

A. Mykoplasma
B. Erytromycin alt Doxycyklin på en 13-åring

17

Marie, 2 år, fick 40° feber för 5 timmar sen. Hon är tidigare frisk. Nu är hon medtagen och låter sig med lätthet undersökas i mammas famn. Du misstänker nackstyvhet och tar därför genast ett snabb-CRP som visar

Hur tolkar du CRP-svaret? (1p)

Ingen bakteriell infektion eller för kort anamnes

18

Moder och en 6-årig son söker vid midsommartid för ögonsvullnad. Anamnestiskt framkommer att pojken haft eksem som liten och pappan har astma. Sista veckan har pojken haft svullna ögonlock. På status är pojken svullen runt ögonen. Underbenen är också svullna utan rodnad eller palpationsömhet.

A. Nämn sannolik diagnos och två lab.prover som bör stödja denna misstanke (1p)
B. Vilken behandling skall man ge (1p)

A. Nefrotiskt syndrom, .proteinuri, hypoalbuminemi, hyperlipemi.
B. Steroider

19

På en barnakutmottagning möter man ofta barn med såväl inspiratorisk som expiratorisk stridor.

A. Nämn två tillstånd med inspiratorisk stridor.(1p)
B. Ge tre anamnestiska uppgifter eller undersökningsfynd som skiljer dessa två diagnoser åt. (1p)

*Epiglottit (snabb debut, ont i halsen, kan ej svälja, dreglar, mkt svår andnöd, hög feber, Hemofilus influenzae)
*Pseudokrupp (långsamt förlopp, kommer kvällstid, skällhosta, kan svälja, obetydlig feber, virusinfektion (parainfluenza))
*Främmande kropp (urakut insjuknande, haft något i munnen, mediastinal pendling på genomlysning

20

Olof är tre år och har tidigare varit frisk. Han söker på akuten för temp över 38,5 ° i en vecka. Han har lika länge haft ett rodnat utslag på bål och extremiteter. Han har vidare torra slemhinnor och svullna halslymfkörtlar. Slutligen finner du rodnade handflator och tecken på konjuktivit.

A. Vilken sjukdom är mest sannolik? (1p)
B. Varför bör man göra ett ultraljud av hjärtat (1p)

A. Kawasakis sjukdom
B. För att upptäcka ev koronaraneurysm