2009 VT Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2009 VT > Flashcards

Flashcards in 2009 VT Deck (36):
1

Hur stor ska ökningen av FEV1 (reversibilitet) vara för att fylla definitionen på astma?

9-15% i olika definitioner. Ofta krävs 12%.

2

Nämn 10 varningstecken för primär immunbrist hos barn.

1. > 6 otiter per år. Otiter med komplikation såsom kronisk perforation eller mastoidit.
2. > sinuiter per år.
3. Infektioner som inte läker på förväntat sätt under antibiotikabehandling.
4. > 2 pneumonier per år.
5. Spädbarn som inte växer som förväntat.
6. Återkommande hud- och mjukdelsinfektioner och/eller organabscesser.
7. Kronisk uttalad oral eller kutan candidos.
8. Infektioner med ovanlig lokalisation och/eller orsakade av ovanliga agens. 9. > 2 invasiva infektioner såsom osteomyelit, meningit eller sepsis.
10. Känd primär immunbristsjukdom i familjen.

3

Nämn två orsaker varför det oftast är meningslöst att utföra RAST-test på ett 6- månaders barn med gastrointestinala symtom där du misstänker komjölksproteinintolerans?

1) Omoget immunförsvar. 2) Vanligare med förhöjd T-cells medierad reaktion än IgE medierad reaktion vid födoämnesintolerans.

4

På BVC möter du en mamma som berättar att hennes 9 månaders pojke bara använder sin vänstra hand när hans skall gripa aktivt. Mamma är själv vänsterhänt och hon undrar om vänsterhänthet är ärftligt. Vad svarar du?

Pojkens vänsterhänthet är inte ärftligt betingad. Barnet skall utredas/undersökas med avseende på bakomliggande neurologisk avvikelse.

5

Vilken komplikation fruktar vi mest vid Kawasakis sjukdom? Vilken terapi skall ges (doser eller terapiduration behöver ej anges)

Koronarkärlsaneurysm. IvIgG, ASA.

6

Vilket är det första tecknet på begynnande pubertetsutveckling hos en a) flicka b) pojke?

a) bröstutveckling
b) tillväxt av testes (>4ml).

7

Vilken är den senaste ålder då du förväntar dig att ett barn (fött i fullgången tid) med normal motorisk utveckling kan:
a) sätta sig upp själv
b) gripa små föremål med pincettgrepp
c) gå utan stöd

a) 9 mån, b) 12 mån, c) 18 mån

8

Vilken bakteriell etiologi misstänker du i första hand hos: a) ett nyfött barn med kliniska tecken på sepsis?
b) en två år gammal flicka med tecken på pyelonefrit?
c) en sexårig pojke med lobär pneumoni?

a)GBS, b) E.coli, c) pneumokocker

9

En två månader gammal flicka, vikt 5 kg, söker pga gastroenterit. Hon har gått ner cirka 1/2 kg i vikt och är dehydrerad. Elektrolytstatus: S-Na 158 mmol/l, S-K 3.6 mmol/l, St bic 15 mmol/l. Vilken typ av dehydrering har barnet och för vilken komplikation är risken stor?

Hyperton (hypernatremisk), kramper.

10

En tonårig fotbollsspelande pojke söker dig på skolläkarmottagningen pga smärta runt höger knä. Knälederna är normala, men tibia strax nedom höger knäskål starkt ömmande. Vilken diagnos misstänker du och vad gör du?

Osgood-Schlatter (apo-physitis tub. Tibiae). Befrielse från fotbollsträning och ev. gymnastik om det förvärrar besvären.

11

En 6 år gammal pojke söker för buksmärtor och hemorragiskt makulopapulöst utslag över baksidan av låren. Pojken är opåverkad, lätt diffus ömhet i buken. Status f ö är u a. Lab: B-Hb 130 g/l, B-Vita 10x109/l, B-diff u a. B-SR 25 mm. Vilken diagnos är sannolikast?

H-S syndrom

12

En 3-årig flicka kommer med sin mamma eftersom daghemspersonalen sagt att flickan vid några tillfällen varit frånvarande under en kort tid och därvid tappat saker. Modern har vid något tillfälle upplevt samma förändring hos flickan under några sekunder. Vilken diagnos misstänker du i första hand?

Petit mal

13

Modern till en 1 vecka gammal flicka ringer eftersom hon är oroad över att hennes barn har diarré. Flickan har 6-8 lösa avföringar dagligen. Det framgår vidare att flickan är aktiv, äter bra, inte har någon feber och har ett 10-tal våta blöjor om dagen. Vilket besked ger du mamman?

Avföringsmönstret är normalt för ett bröstuppfött spädbarn.

14

Stig 9 mån gammal, kommer till jourcentralen pga periodvis skrikighet sedan 12 timmar. Kräkts en gång, ingen diarré eller förstoppning. Status: Blek, skriker då buken palperas, rektalundersökning normal. Övriga delar av rutinstatus normalt. Vilken diagnos misstänker du och hur säkerställer du denna?

Invagination. Ultraljud alt (BÖS +) colonröntgen.

15

Sixten, en 3 månaders pojke, söker akut efter att under 2 dygn haft feber, enstaka kräkningar, verkat ledsen och ätit sämre än tidigare från brösten. Du undersöker honom och finner inga avvikelser i status frånsett att pojken är lite ledsen och har feber, temp 39°. Du ordinerar akutprover och får följande svar: B-Hb 105 g/l, B-LKP 15.0 x109, CRP 60 mg/l, urinsticka; prot + glykos 0, keton 0, blod ++, U-LKP++. Nitrit neg. Det finns naturligtvis ett flertal möjliga orsaker till pojkens sjukdom men vilken är troligast och hur kan du bekräfta (alt avfärda) denna?

UI, Blåspunktion. (Svar U-odling + kännedom om att denna kan vara svårtolkad bör ge
full poäng).

16

En nioårig pojke fick ont i sitt högra knä för 2 dagar sedan. Han har sovit dåligt pga smärtan och även haft feber 38-39° och tappat aptiten. Har varit frisk tidigare. För en vecka sedan fick pojken en spark mot knät när han spelade fotboll. Vid undersökning av benet är huden värmeökad ovan höger knä, 1-2 cm ovanför knät, ingen svullnad, inget exsudat i knäleden och normal rörlighet. Vilken diagnos misstänker du? Vilken bakterie orsakar vanligast denna infektion?

Osteomyelit 1 p, staf aureus 1 p.

17

I neonatalperioden är man angelägen om att undvika gulsot med höga nivåer av indirekt reagerande (okonjugerat) bilirubin. a) Varför kan sådan ikterus vara farlig b) Nämn två sätt att behandla neonatal ikterus orsakad av ökad hemolysering (t ex Rh- eller ABO-immunisering)?

a)Indirekt reagerande bilirubin kan passera blod-hjärnbarriären och ge hjärnskador (CP, hörselnedsättning) b) God vätsketillförsel, fototerapi, blodbyte.

18

En 14-årig flicka remitteras till barnmottagning från skolläkare för bedömning av oro och avmagring. Flickan har haft normal aptit men en del magbesvär med lösa avföringar. Hon har ej haft buksmärtor eller blod i avföringen. Längdtillväxten har varit mycket bra. a) Vilken diagnos tänker du på i första hand (1 p). b) Nämn två typiska fynd du bör göra vid undersökningen.

a) Hyperthyreos (Graves sjukdom). b) Varm, svettig, Tremor, Tachycardi.

19

RS-virus kan ge infektioner i luftvägarna av olika svårighetsgrad. Ange vilka 2 kategorier av barn som löper särskilt stor risk att drabbas av allvarlig RSV infektion.

Ålder < 6 mån, särskilt prematura barn, barn med kronisk hjärtsjukdom, barn med
kronisk lungsjukdom.

20

Allt fler barn skrivs hem från BB inom de tre första levnadsdygnen. Detta gör att allt fler medfödda hjärtfel (VOC) kommer att upptäckas efter BB-perioden. Varför är det så och vilken typ av VOC gäller det?

Tryckgradienten mellan höger och vänstersidan av cirkulationen har ej hunnit bli så stor
att blåsljuden från shuntvitier blivit auskulterbara innan barnet lämnar BB. Shuntvitier

21

Amanda 7 år kommer med sina föräldrar. Skolläkaren har skrivit remiss vid 1:a klassundersökningen eftersom Amanda är minst i klassen. Hon växer längs –2.5 SD. Mor och far är 170 respektive 185 cm. Amanda har varit frisk tidigare förutom ett flertal otiter. I status finner du en flicka med lite lågt sittande hårfäste och lite brett mellan mamillerna. a) Vilken diagnos kan flickan ha och hur fastställer du diagnosen? b) Nämn två generella konsekvenser detta på sikt har för flickan?

Turners syndrom, Kromosomanalys (45X0). B. Kortvuxenhet, Sterilitet, Utebliven pubertet.

22

Moder och en 6-årig son söker vid midsommartid för ögonsvullnad. Anamnestiskt framkommer att pojken haft eksem som liten och pappan har astma. Sista veckan har pojken haft svullna ögonlock. På status är pojken svullen runt ögonen. Underbenen är också svullna utan rodnad eller palpationsömhet. a) Vilken är sannolik diagnos?
b) Nämn två lab prover som bör stödja denna misstanke och vilken behandling skall man ge.

Nefrotiskt syndrom. B) Proteinuri, hypoalbuminemi, hyperlipemi. Steroider.

23

Till allmänläkarmottagningen kommer en mamma som misstänker att hennes flicka som är 12 månader har glutenöverkänslighet. Anledningen till misstanken är bl a att barnets pappa har glutenöverkänslighet. a) Nämn några anamnestiska uppgifter samt några statusfynd som är av betydelse för diagnosen – minst 4 st tillsammans. b) Hur säkerställs diagnosen?

Illaluktande diarré, ibland förstoppning, irritabilitet och missnöjdhet. Slapp, tunt hull,
viktavflackning, stor bullig buk. Psykomotorisk regression i allvarligare fall. 2 p. Tunntarmsbiopsi, glutenantikroppar.

24

En 11-årig flicka har haft feber, sakta tilltagande hosta samt huvudvärk utan snuva i 9 dagar. Hon har fått Kåvepenin i adekvat dos i 4 dagar pga suspekt pneumoni men har egentligen bara blivit sämre. Fadern och en syster har också feber och hosta men har ej behövt antibiotika. Vid auskultation hör du nedsatta andningsljud på höger sida och krepitationer även på vänster sida. CRP på mottagningen 86 mg/l. a) Vad är sannolik diagnos? b) Hur behandlar du om misstanken infrias? c) Hur verifierar du diagnosmisstanken?

a) Mykoplasmpneumoni b) Erytromycin 10 dagar
c) Mykoplasmaserologi

25

På barnavårdscentralen träffar du en mor som är skeptisk till vaccinationer. Hon har hört att det kan vara farligt att ge ”levande” vaccin och hon vill veta mer. a) Vilka vaccin är levande i det rutinmässiga programmet? b) Nämn två tillstånd när man inte skall ge levande vaccin.

a) Mässling, påssjuka, rubella, (BCG). b) Barn med immunbristsjukdom. Barn som står
på immunsupressiv behandling ex cytostatika, steroider.

26

En 4-årig pojke har sista månaderna blivit alltmera snubblig på benen och trött när han skall gå i trappor. Du noterar en markerad lordos i längdryggen och lätt hypertrofi av vadmuskulaturen. Vilken diagnos misstänker du i första hand? Vilket blodprov tar du för att bekräfta den misstänkta diagnosen?

Mb Duchenne, S-CK.

27

På vårdcentralen träffar du Emil som är 2 månader gammal. Hans mamma är orolig då han inte orkar äta fulla mål utan verkar ansträngd vid matning. Viktkurvan visar en klar avflackning. I status ser du ett normalutvecklat, fint barn. Han är lite snabbandad 60 andetag/minut. Han har fin färg, ingen ikterus eller cyanos. I övrigt i status finns inga blåsljud, ronki eller andra auskultationsavvikelser. Buken är mjuk och oöm, levern palperas fyra tvärfingrar nedom arcus. Nämn en trolig diagnos?

hjärtsvikt

28

Amning är det självklara sättet för uppfödning av spädbarn. Efter sex månaders ålder måste dock kosten kompletteras för att minimera risken för bristtillstånd. Vilket?

järnbristanemi

29

Sven som hunnit bli 2 år, kommer till akutmottagningen med symtom på gastroenterit. Han är slö och trött. Efter först rehydrering och därefter underhållsvätska som nu pågått i sex timmar är Sven snarast tröttare än vid inkomsten. När du därför gör nytt status finner du en tydligt påverkad pojke med antydan till sänkt medvetande och förvirring. Gnäller och talar osammanhängande. Ej nackstyv. Ej febril. Respiration ua. Svens mamma berättar att en liknande situation uppstått för ett år sedan i samband med en pneumoni. Denna sjukdomsbeskrivning föranleder dig att ordinera utvidgad provtagning förutom infektionsprover, blodstatus och elektrolyter. a) Vilka prover/undersökningar? b) Vilket underliggande tillstånd bör misstänkas med utgångspunkt från anamnes och status?

a) Laktat, syra/bas-status, urinsamling. b) Metabola tillstånd.

30

Vid diabetesketoacedos ges alltid insulin, vätska och elektrolyter intravenöst för att normalisera den metabola rubbningen. För snabb blodsockersänkning (initialt hög insulinfusionstakt) kan leda till en allvarlig komplikation. Vilken?

Hjärnödem inklämning.

31

En femveckor gammal pojke söker pga kräkning. Pojken får bröstmjölk och började småkräka vid 2-3 veckors ålder, nu kommer stora kräkningar flera gånger dagligen. Status: Pigg, glad, ej gått upp i vikt sista veckan. Lätta dehydreringstecken. Normal avföring vid rektalundersökning. Rutinstatus u a. CRP

Pylorustenos. Hypokalemisk alkalos.

32

Nämn 3 orsaker som kan ge förstoppning hos barn.

Gluatenintolerans, mjölkallergi, hypotyreos, Hirschprung, trots, analfissur, äckliga
skoltoaletter.

33

En 1 1/2-årig pojke söker pga långdragna, pösiga, illaluktande avföringar som periodvis övergått i diarré. Pojken har flackat i sin vikt-längdkurva men har mycket god aptit. Han har också under senaste halvåret haft recidiverande obstruktiva bronkiter som vid 2 tillfällen kompliceras utav långdragna bronkopneumonier. Mot bakgrund av pojkens sjukhistoria bör dina misstankar i första hand gå mot vilken sjukdom? Vilken eller vilka undersökningar skulle du vilja föreslå för att så snabbt som möjligt säkerställa diagnosen?

Cystisk fibros, svettest.

34

Vilken är prognosen vid idiopatisk trombocytopen purpura?

Går över av sig själv oftast inom 3-6 månader.

35

I samband med 4 års kontroll på BVC klagar en 4-årig pojke över att han har smärtor i benen sedan flera månader. Smärtan uppträder under kortare stunder på kvällen då han lagt sig och är ganska kraftig. Allmänt status, led- muskelstatus är u a. Vilken är den mest sannolika diagnosen?

växtvärk

36

Sommaren är över och det är skolstart. Då märker Åsas mamma att Åsas vänstra mungipa hänger och att hon har ett konstant tårflöde på vänster sida. Hon verkar inte kunna sluta ögat.
a) Nämn 2 diffdiagnoser 1 p
b) Hur vill du utreda henne vidare 1 p

a) Neuroborrelios, Bells pares, CNS-tumör.
b) LP med analys av celler, odling, borreliaserologi, blod-boreliaserologi. Om detta helt blankt vidare datortomografi skalle.