2011 HT Flashcards Preview

Barn och ungdomsmedicin > 2011 HT > Flashcards

Flashcards in 2011 HT Deck (23):
1

En 7 årig pojke insjuknar med förkylning utan andra lokalsymptom. På 3:e dygnet stiger tempen till 39-40 grader. Pojken inkommer akut efter att i hemmet haft ett 20 minuter långt generellt krampanfall.
Status: Gnällig, blek, temp 39 grader. Ej medvetandepåverkad. Hö trumhinna kraftigt rodnad, övrig undersökning inkl neurologstatus: u a, (med reservation för att flickan ej känner igen sina föräldrar).
A. Nämn tre saker i beskrivningen ovan som talar emot feberkramp.
B. Är det någon undersökning du önskar göra akut? 2p

Svar:
a. Ålder, duration av kramp, desorientering
b. LP

2

Du blir som barnjour kallad till förlossningsavdelningen där ett nyfött fullgånget barn har en stor rundad förändring i ländryggens medellinje. Förändringen är 2 x 4 cm stor och bryter igenom huden men är täckt av ett tunt membran.
A. Vad är det sannolikt för missbildning?
B. Nämn 3 komplikationer/funktionsstörningar som missbildningen kan leda till 2p

Svar:
a. Myelomeningocele
b. Slapp pares i benen, Hydrocefalus, Inkontinens

3

Du vikarierar som barnläkare och närvarar vid förlossningen av ett barn fött efter 38 graviditetsveckor. Vid 1 minuts ålder har gossen generellt blåaktig hudfärg och är något slapp. Han andas ej spontant vid 1 minuts ålder och hjärtfrekvensen är 80/min. Vid sugning i svalget reagerar barnet långsamt med avvärjningsrörelser.
Total poäng
A. Vilken Apgar ger du detta barn vid 1 minuts ålder?
B. Med vilken åtgärd i återupplivningen börjar du? 2p

Svar:
a. 3 poäng (färg 0, puls 1, tonus 1, andning 0, retbarhet 1).
b. Ventilation

4

Du skall skriva hem ett till synes friskt, fullgånget och normalviktigt barn från Patienthotellet. Modern är orolig för en bula som hon sett på barnets huvud. Mamman undrar om det behövs fortsatt utredning och om det finns risk för en hjärnskada.
På barnets huvud finner du på höger sida parietalt en 3 x 3 cm stor bula c:a 1 cm upphöjd. Bulan finns framför höger sutura coronaria och lateralt om sutura sagittalis. Ingen rodnad eller ömhet.
A. Vad tror du detta är?
B. Vad säger du till mamman? 2p

Svar:
a. Detta är ett kefalhematom som ligger subperiostalt och respekterar suturgränserna.
b. Fenomenet är godartat och försvinner på veckor-månader. Ingen åtgärd är nödvändig.

5

En gosse född i graviditetsvecka 40+1, med födelsevikt 3590 g. Fick Apgar 9-9-9. Vid 3 timmars ålder blir han tilltagande cyanotisk. Man gör ett ultraljud av hjärtat som visar transponerade stora artärer (TGA), en liten persisterande ductus arteriosus (PDA) och ingen säker kommunikation mellan förmaken. Mätning med pulsoxymetri på höger fot visar 45-55 % syremättnad.
Hur behandlas detta? 2p

Svar:
Man sätter in Prostivas (PgE2) och gör en akut hjärtkatetrisering med en ballongatrieseptostomi.

6

En nyfödd pojke har flera stigmata för trisomi-21. Du hör ett tydligt blåsljud och misstänker därför ett vitium.
A. Vilket vitium är starkt förknippat med trisomi-21?
B. Beskriv minst 3 stigmata som är associerade med trisomi-21? 2p

Svar:
a. AV-commune
b. Fyrfingerfåra, korta liklånga fingrar, hypotoni, stor tunga, epicantus mm

7

Erik är 14 månader och söker med föräldrarna på barnakuten för att han de senaste 3 dygnen haft 10-15 diarréer per dygn. Han har fått i sig lite mat/vätska senaste två dygnen. Första dagen hade han också några kräkningar. Diarréerna är nu vattentunna och Erik har blivit påtagligt slö. Av anamnesen att döma bör pojken vara tydligt dehydrerad. Vikt på BVC 12 kg, nu 10,8 på akuten. Vid undersökningen är pojken slö, slapp och svårkontaktbar.
A. Nämn fem (5) kliniska tecken på svår dehydrering.
B. Vilken är den första behandlingsåtgärd du skall göra i detta fall?
C. Vilket prov vill du ta för den fortsatta handläggningen och varför? 3p

Svar:
a. Halonering, nedsatt turgor, torra slemhinnor, insjunken fontanell, nedsatt urinproduktion, irritabilitet/slöhet, acetondoft.
b. Sätta iv infart och ge chockprofylax (Albumin, NaCl, Rehydrex mm)
c. Kontrollera elektrolyter i serum för att bedöma om iso-/hypoton eller hyperton dehydrering.

8

Det är i mitten av juni och Niklas, en 4-årig pojke, har varit hos morföräldrarna på landet en vecka. Han kommer nu till dig på VC pga svullnad runt ögonen och i ansiktet sedan 2-3 dagar. Vid undersökning finner du att han också har ankelödem. U-stix: Prot 4+, Röda 0. Du vill skicka pojken till barnkliniken men innan dess bör du besvara mammas frågor:
A. Vad tror du detta är?
B. Vilken behandling kommer att ges om misstanken stämmer och är det stor risk för
återfall? 2p

Svar:
a. Nefrotiskt syndom b. Kortison. Ja (70%)

9

Nämn 3 viktiga åtgärder för hur komjölk modifieras till modersmjölksersättning så att den skall efterlikna bröstmjölk? 3p

Svar:
Proteinsänkt, anpassad vad gäller proteinkvalitet, avsaltad, berikad med fettsyror som finns i modersmjölk men ej i komjölk, berikad med mineraler och vitaminer. 1p/svar.

10

Nämn 6 varningstecken för att du skall överväga organisk orsak till buksmärtor
hos barn. 3p

Svar:
Nattlig smärta, upprepade kräkningar, dysfagi, hematemes, blod i avföringen, feber, viktnedgång, nattlig diarré, påverkad längdtillväxt, försenad pubertet, perianala förändringar, hereditet för inflammatorisk tarmsjukdom.

11

Vilket är vanligtvis det första pubertetstecknet?
A. Hos flickor?
B. Hos pojkar?

a. Brösten börjar växa
b. Testiklarna minst 4 ml stora

12

Mamma söker med Anneli 3 år som mår bra men som fått litet bröstutveckling senaste månaderna. Hon växer jämnt längs + 1 SD på längdkurvan och har inga andra pubertetstecken.
A. Vilken blir din diagnos?
B. Du vill se flickan på återbesök om 3-6 månader. Varför? 2p

Svar:
a. Prematur telarche
b. Utesluta pubertas praecox och se efter andra pubertetstecken (tillväxtacceleration mm)

13

En gosse Abdul-Aziz, 5 dagar gammal, har gått hem från BB. Det kommer larm från PKU-lab att han har förhöjt värde av 17-OH-progesteron.
A. Vilken sjukdom bör man misstänka?
B. Vilken behandling är aktuell? 2 p

Svar:
a. Adrenogenitalt syndrom, kongenital binjurebarkshyperplasi
b. Hydrocortison, (Hydrocortone), 9-fluorokortisol (Florinef), ev NaCl (initialt)

14

Matilda är 2,5 år och kommer till barnakuten pga krampanfall efter att ha trillat nedför en trappa hemma. När du kommer till undersökningsrummet har hon fortfarande generella kramper (hållit på 45 minuter). Du ger Diazepam iv och kramperna viker. Flickan är postiktalt mycket slö. Hon känns ej varm. Du finner i vä tinningsregionen ett 3 x 4 cm stort hematom som ser färskt ut. Hon har även två äldre hematom på ryggen och flera på underbenet.
Fadern säger att Matilda alltid haft lätt att för att få blåmärken och har blött näsblod två ggr. Inga syskon. Föräldrarna vill gärna åka hem med flickan men du övertalar dem att låta flickan läggas in för observation.
A. Nämn två möjliga diagnoser?
B. Nämn 4 åtgärder eller undersökningar som du snabbt vill göra. 2p

Svar:
a. Misshandel, ITP
b. Rtg skelett, CT skalle, ögonundersökning, koagulationsstatus, fotografering mm.

15

Till akutmottagningen kommer en 3 årig pojke med ett makulopapulöst utslag. Du bedömer utslagen som vattkoppor. Mamma är orolig att ett yngre, 6 månader gammalt, syskon skall smittas och undrar därför:
A. Hur lång är inkubationstiden för vattkoppor?
B. Vad finns det för komplikationer vid vattkoppsinfektion? Nämn 2 st
C. Man kan ge behandling för att minska svårighetsgraden av vattkoppor. Till vilka
grupper/personer rekommenderas detta? Vad ger man då? 5p

a. 10-23 dgr (median 14 dgr).
b. Sekundär bakteriell infektion, encephalit, pneumonit, stroke (1p/rätt svar. Max 2p)
c. Aciklovir (1p) rekommenderas till personer > 13 år, samt till alla med kroniska sjukdomar (lung-, hjärt- eller hudsjukdomar) och till personer som behandlas med höga doser steroider eller med immunsupprimerande terapi. (1p för 1 rätt svar)
Alt svar: Immunoglobulin (VZIG) till patienter med immundefekter eller till nyfödda då modern insjuknat i anslutning till förlossning.

16

Du är på barnmottagningen och en 3 år gammal nyligen invandrad pojke från Afghanistan söker akut efter några timmars ont i halsen, svårt att svälja och hög feber. Man hör ett biljud då han andas in. Ingen hosta. Han vill inte ligga ned.
A. Vilken diagnos misstänker du i första hand?
B. Vad gör du? 2p

Svar:
a. Epiglottit
b. Kallar på anestesi - öronhjälp

17

Edith, en 8 månader gammal flicka kommer till barnakuten p g a diarréer sedan drygt 1 dygn. Hon är trött och vikten antyder 10% dehydrering. Lab: Hb 120 g/l, CRP 15, S-Na 152 mmol/l. Urinsticka: Prot 1+ i övrigt u a.
A. Vilken typ av dehydrering är detta?
B. Vad skall du speciellt tänka på vid rehydrering av barnet? 2p

Svar:
a. Hyperton dehydrering
b. Deficit ersätts på 2 dygn med Na-haltig vätska (lite väl diffust svar – ska man inte kräva lite mer detaljerDL). (Jag tycker det viktigaste är ”långsam uppvätskning” med angivande av ungefärlig tid och att det skall innehålla natrium CM)

18

En 2 år gammal pojke inkommer till sjukhuset för kramper. Han insjuknade för 2 dagar sedan med snuva. Inkomstdagen blev pojken tröttare och ville inte äta frukost på morgonen.
Far tyckte att pojken kändes varm och plötsligt kände han hur pojken ryckte i armar och ben. Det var svårt att få någon kontakt med pojken. Oklart hur länge ryckningarna varade men uppskattningsvis 5-7 minuter. Efteråt känns pojken slapp. Mor och far kommer in med barnet till akuten med egen bil. Då pojken kommer till akutmottagningen har han vaknat till.
Status vid ankomsten: Trött och blek men kontaktbar, rör ben och armar normalt. Saturation 95%, Cor: u a, puls 120. Pulm: andningsfrekvens 35/min. Temp 39,2.
A. Vad är den troligaste diagnosen?
B. Nämn 6 kriterier för diagnosen? 4p

Svar:
a. Feberkramp
b. Ålder 6 månader till 4 år, feber > 38,5, generella kramper, duration

19

Du träffar på VC flickan Emma som är 7 år. Mor upper att Emma klagat över ont i benen sedan flera veckor. Skolsyster har talat om ”växtvärk”. Då Emma också varit tröttare än vanligt sista tiden är mor inte riktigt nöjd med växtvärksdiagnosen. När du undersöker flickan finner du till din förvåning både en förstorad lever och mjälte. Hon är också måttligt men tydligt blek. Du ifrågasätter på goda grunder växtvärksdiagnosen och misstänker istället:
A. Vad?
B. Nämn 2 prover du kan ta på VC för att underbygga misstanken 2p

Svar:
a) Leukemi
c) Hb, LPK med diff, TPK

20

En mamma söker dig på VC för att hon inte lyckats med att dra tillbaka förhuden på sin 2,5 årige pojke.
Vilket råd ger du till mamman ? 1p

Svar:
Att inte fortsätta att försöka. Det kommer att lösa sig själv vanligtvis innan 3-års ålder, men även till 10-års ålder är normalt. Risk för fimosis, om man manipulerar för mycket.

21

En fem (5) veckor gammal pojke söker p g a kräkningar. Pojken får bröstmjölk och började småkräka vid 2-3 veckors ålder. Nu kommer stora kräkningar flera ggr dagligen. Status: Pigg, glad, ej gått upp i vikt sista veckan. Lätta dehydreringstecken. Normal avföring vid rektalundersökning. Rutinstatus u a. CRP

a. Pylorustenos, hypokalemisk alkalos.
b. Ultraljud pylorus, rtg ventrikel-pylorus

22

Anna 6 år, söker akut p g a smärtor i händerna och dagliga febertoppar sedan c:a 2 veckor. Hon är svullen och öm över fotleder, knäleder och metakarpofalangealleder. Hon har också ett finprickigt exantem över bålen. Temp 39,8. Du finner också en palpabel lever 4 cm nedom arcus samt en något förstorad mjälte. SR 63mm.
Vilken diagnos är sannolikast? 1p

JRA (systemisk form = Stills syndrom)

23

Jonathan 8 år, har astma sedan ett halvt år och kommer med sin mor för att få råd om medicinering. Sanering av hemmet och miljön har redan gjorts. Vad föreskriver du om:.
A. Besvären är sporadiska, 2-3 ggr per månad, och lindriga?
B. Erik har dagliga ofta ansträngnigsutlösta besvär? 2p

a) Kortverkande β2-antagonist i inhalation v b
b) Tillägg av inhalationssteroider (200-400 μg/d)