სტატიკა Flashcards Preview

ფიზიკა > სტატიკა > Flashcards

Flashcards in სტატიკა Deck (21)
Loading flashcards...
1
Q

სტატიკა შეისწავლის

A

სხეულთა წონასწორობას

2
Q

წონასწორობის მდგომარეობა განისაზღვრება, როგორც

A

უძრაობის ან წრფივი თანაბარი მოძრაობის მდგომარეობა

3
Q

აბსოლუტურად მყარი სხეული ეწოდება სხეულს. რომელიც

A

არ დეფორმირდება ძალების მოქმედების შედეგად

4
Q

ძალის მხარი ეწოდება

A

უმოკლეს მანძილს ბრუნვის ღერძიდან ძალის მოქმედების წრფემდე

5
Q

ძალის მომენტის ერთეულია

A

ნ*მ

6
Q

სხეულის იმ წერტილს, რომელზედაც გადაიკვეთება ყველა ის წრფე, რომლის გასწვრივ მოქმედი ძალა იწვევს ამ სხეულის გადატანით აჩქარებულ მოძრაობას, ეწოდება

A

სიმძიმის ცენტრი

7
Q

ძალის მომენტი ეწოდება სიდიდეს, რომელიც ტოლია, ძალის მოდულის …

A

ნამრავლისა მის მხარზე

8
Q

უძრავი ბრუბვის ღერძის მქონე სხეული წონასწორობაშია, თუ

A

სხეულზე მოქმედი ძალების მომენტების ჯამი 0-ის ტოლია

9
Q

სხეულის წონასწორობის ზოგადი პირობაა:

A

სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედიც ან ძალების მომენტების ალგებრული ჯამიც 0-ის ტოლია

10
Q

სხეულის წონასწორობა მდგრადია, თუ

A

წონასწორობის მდებარეობიდან მცირე გადახრისას სხეული უბრუნდება ამ მდებარეობას

11
Q

ჭოჭონაქს, რომლის ღერძი ტვირთთან ერთად მოძრაობს, ეწოდება

A

მოძრავი ჭოჭონაქი

12
Q

მოძრავი ჭოჭნაქით, ძალას

A

ვიგებთ 2-ჯერ

13
Q

სხეულის წონასწორობა არამდგრადია, თუ

A

წონასწორობის მდებარეობიდან მცირე გადახრისას სხეული აღარ უბრუნდება წონასწორობის მდგომარეობას

14
Q

თუ სხეულის წონასწორობის მდებარეობიდან გადახრისას სხეულზე მოქმედი ძალების ტოლქმედი 0-ის ტოლია მაშინ ასეთ მდგომარეობას ეწოდება

A

განურჩეველი წონასწორობა

15
Q

საყრდენი ფართობის მქონე სხეულის წონასწორობითვის აუცილებელია

A

სიმძიმის ძალის მოქმედების წრფე კვეთდეს საყრდენ ზედაპირს

16
Q

წონასწორობა მით უფრო მდგრადია, რაც უფრო დაბლაა

A

სიმძიმის ცენტრი და რაც მეტია საყრდენი ფართობი

17
Q

მარტივი მექანიზმი წარმოადგენს მოწყობილობას, რომლის საშუალებით შესაძლებელია:

A

ძალის გარდაქმნა

18
Q

მექანიკის “ოქროს წესის” ფორმულირებაა:

A

რამდენჯერაც ვიგებთ ძალას, იმდენჯერვე ვაგებთ მანძილს

19
Q

მყარ სხეულს, რომელსაც შეუძლია ბრუნვა უძრავი საყრდენი წერტილის ირგვლივ, ეწოდება

A

ბერკეტი

20
Q

უძრავი ჭოჭონაქი ძალის მოგებას…

A

არ იძლევა, იგი იცვლის მხოლოდ ძალის მიმართულებას

21
Q

დახრილი სიბრტყით ძალას ვიგებთ იმდენჯერ, რამდენჯერაც

A

დახრილი სიბრტყის სიგრძე მეტია მის სიმაღლეზე