AH, Lektion 1 Flashcards Preview

C1 Deutsch > AH, Lektion 1 > Flashcards

Flashcards in AH, Lektion 1 Deck (90):
1

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

nátlak , přinucení , donucení

nutkání , nucení , tlak

omezování se (kvůli druhým)

ohledy

tlak , vliv (otce na syna ap.)

tlak , vliv (společenský)

vlivy (hospodářské, technické ap.)

Zwang

1) Zwang auf j-n ausüben → vyvíjet na koho nátlak

2) unter einem inneren Zwang handeln → jednat pod vnitřním tlakem

2

Zwang

der, -ä-e

3

přídavné jméno

nutkavý (myšlenka ap.)

zwanghaft

Vyskytuje se v:
nuceně: j-m etw. zwanghaft unterschreiben → nuceně podepsat co komu

4

sloveso

an etw. Akk přistavit k čemu

opřít o co (žebřík ap.)

sich ____________um etw., nach etw. postavit se do řady na co

zařadit se (u pokladny ap.)

pustit (vodu, plyn ap.)

pustit , zapnout (televizi, rádio ap.)

zaměstnat (odborníka ap.)

anstellen

4) sich an der Haltestelle anstellen → postavit se na zastávce do řady

7) Unsere Firma hat ihn angestellt. → Naše firma ho zaměstnala.

alles Mögliche anstellen → podniknout všechno možné
provést , vyvést (hloupost ap.)

5

příslovce

tam

dahin

1) dahin und dorthin → sem a tam
dahin ..., wo... tam... , kde...
bis dahin do té doby
fráze

dahin sein být pryč
Mein Glück ist dahin. → Moje štěstí je ztraceno.

6

________ Sie sich noch erinnern?

Können

7

Man nicht ständig aus einem inneren Zwang heraus seine SMS und Mails checken _________ .

musste

8

příslovce

(sem) ven

heraus

Heraus mit dir! → Vypadni!, Zmiz!

9

Heute erinnert man sich kaum noch an diese Tage, an diese Tage, an denen man einen Film in Kino ansehen ____________, ohne dass das Handy des Sitznachbarn klingelte.

konnte

10

Tage, an denen Familienväter während des Spaziergangs nicht zwanghaft die Fußballergebnisse nachschauen ___, sondern sich wirklich mit ihrer Familie beschäftigen ____.

mussten

konnten

11

Damals ___ man auch noch Zug fahren, ohne die Probleme der Mitreisender mithören zu ___ .

konnte

müssen

12

Dass diese privaten Angelegenheiten niemanden interessieren, ___ sich die Mitreisenden mal klarmachen!

sollten

13

Wer ___ schon ständig gestört werden?

will

14

Fr[her in Flugzeugen ___ man diese Dinger bis vor Kurzem nicht anstellen.

durfte

15

die, podstatné jméno ~, ~en

záležitost , věc

Angelegenheit

16

Angelegenheit

die, - en

17

müssen

nepravidelné způsobové sloveso muss, musste, hat müssen

muset (být nucený)
muset (považovat za nutné)
Ich muss abnehmen! → Musím zhubnout!

muset (vyjádření domněnky)
Wir müssen noch 20 Euro haben. → Musíme mít ještě 20 eur.

fráze

Muss das sein? Musí to být?

nepravidelné sloveso muss, musste, hat gemusst

muset (mít za povinnost) užívá se jako plnovýznamové sloveso
Ich muss noch zum Arzt. → Musím ještě k lékaři.

Infinitiv

müssen

Přítomný čas

1. osoba
ich muss
wir müssen

2. osoba
du musst
ihr müsst

3. osoba
er muss
sie müssen

Préteritum

1. osoba
ich musste
wir mussten

2. osoba
du musstest
ihr musstet

3. osoba
er musste
sie mussten

Perfektum

1. osoba
ich habe müssen /ich habe gemusst
wir haben müssen /wir haben gemusst

2. osoba
du hast müssen /du hast gemusst
ihr habt müssen /ihr habt gemusst

3. osoba
er hat müssen /er hat gemusst
sie haben müssen /sie haben gemusst

Konjunktiv I

1. osoba
ich müsse
wir müssen

2. osoba
du müssest
ihr müsset

3. osoba
er müsse
sie müssen

Konjunktiv II

1. osoba
ich müsste
wir müssten

2. osoba
du müsstest
ihr müsstet

3. osoba
er müsste
sie müssten

Příčestí přítomné
müssend

18

nepravidelné způsobové sloveso kann, konnte, hat können

umět , dovést (být schopný)
Gitarre spielen können → umět hrát na kytaru
gut Deutsch sprechen können → umět dobře mluvit německy

moci (mít možnost, být s to)
Du kannst dich auf mich verlassen. → Můžeš se na mě spolehnout.
hovor. Man kann nie wissen. → Jeden nikdy neví.
moci , smět (mít svolení)

nepravidelné sloveso kann, konnte, hat gekonnt

umět , dovést , být schopný
Was kannst du eigentlich? → Co vlastně umíš?

irgendwohin moci , smět kam

moci , vládnout (mít dost sil) užívá se často v záporu

das, podstatné jméno ~s

umění , schopnost , dovednost

Infinitiv
können

Přítomný čas

1. osoba
ich kann
wir können

2. osoba
du kannst
ihr könnt

3. osoba
er kann
sie können

Préteritum

1. osoba
ich konnte
wir konnten

2. osoba
du konntest
ihr konntet

3. osoba
er konnte
sie konnten

Perfektum

1. osoba
ich habe können /ich habe gekonnt
wir haben können /wir haben gekonnt

2. osoba
du hast können /du hast gekonnt
ihr habt können /ihr habt gekonnt

3. osoba
er hat können /er hat gekonnt
sie haben können /sie haben gekonnt

Konjunktiv I

1. osoba
ich könne
wir können

2. osoba
du könnest
ihr könnet

3. osoba
er könne
sie können

Konjunktiv II

1. osoba
ich könnte
wir könnten

2. osoba
du könntest
ihr könntet

3. osoba
er könnte
sie könnten

Příčestí přítomné
könnend

19

nepravidelné způsobové sloveso darf, durfte, hat dürfen

mít souhlas, dovolení smět , moci
vyjádření zdvořilé prosby, přání nebo otázky smět , moci
Darf ich Sie kurz stören? → Mohu vás na chvíli vyrušit?
Darf ich bitten? → Smím prosit?
Darf ich etwas fragen? → Smím se na něco zeptat?

vyjádření žádosti, výzvy, rady smět , moci
In diesem Raum darf man nicht rauchen. → V této místnosti se nesmí kouřit.

nepravidelné sloveso darf, durfte, hat gedurft
časování

smět , moci (mít svolení) užívá se jako plnovýznamové sloveso
Sie darf keine Süßigkeiten. → Nesmí žádné sladkosti.

Infinitiv
dürfen

Přítomný čas

1. osoba
ich darf
wir dürfen

2. osoba
du darfst
ihr dürft

3. osoba
er darf
sie dürfen

Préteritum

1. osoba
ich durfte
wir durften

2. osoba
du durftest
ihr durftet

3. osoba
er durfte
sie durften

Perfektum

1. osoba
ich habe dürfen /ich habe gedurft
wir haben dürfen /wir haben gedurft

2. osoba
du hast dürfen /du hast gedurft
ihr habt dürfen /ihr habt gedurft

3. osoba
er hat dürfen /er hat gedurft
sie haben dürfen /sie haben gedurft

Konjunktiv I

1. osoba
ich dürfe
wir dürfen

2. osoba
du dürfest
ihr dürfet

3. osoba
er dürfe
sie dürfen

Konjunktiv II

1. osoba
ich dürfte
wir dürften

2. osoba
du dürftest
ihr dürftet

3. osoba
er dürfte
sie dürften

Příčestí přítomné
dürfend

20

100% absolut sicher

muss

21

90% fast sicher

müsste

22

75% wahrscheinlich

dürfte

23

50% möglich

könnte

24

müssen

Der Sprecher ist sich sicher,
dass es so ist. Er hat aber
keinen Beweis, hat es nicht
nachgeprüft.

Es muss sich um eine Sucht handeln.

Das muss Fritz sein.
=
Das kann nur Frity sein.

Diese Beziehung muss scheitern.
=
Diese Beziehung kann nicht gut gehen.

Er müsste den Zug eigentlich noch bekommen, da er glücklicherweise Verspätung hat.

25

dürfen

Der Sprecher vermutet das.

Die Sucht dürfte besonders junge Leute betreffen.

Diese Sucht dürfte nur selten ältere Leute betroffen haben.

26

können

Der Sprecher hält se für möglich, seine Unsicherheit ist relativ hoch.

Die Nervosität könnte von der Handysucht kommen.

Die Nervosität könnte von der Handysucht gekommen sein.

27

nepravidelné sloveso i.

an j-m / etw. ztroskotat na kom/čem

ztroskotat , uvíznout (loď)

scheitern

fráze

zum Scheitern verurteilt sein být odsouzený ke krachu (plán, obchod ap.)

28

nepravidelné sloveso

j-n / etw. týkat se koho/čeho

zasáhnout , postihnout (neštěstí, bída ap.)

j-n dotknout se , zasáhnout koho (hluboce ap.)

betreffen, betrifft, a, o

1) Diese Aufgabe betrifft jeden. → Tento úkol se týká každého.

29

Sollen und wollen drücken Behauptungen aus.

Mit sollen wird eine fremde Behauptung wiedergegeben.

Der Täter soll sich zurzeit in Ausland aufhalten.

Eine 56.Jährige soll durch den Ärmelkanal geschwommen sein.

Sie soll dafür extrem lang gebraucht haben.

In den Medien wird das berichtet.

30

nepravidelné sloveso

zadržet , zastavit (uprchlíka ap.)

zdržet , brzdit

sich _________ mit j-m / etw. zdržovat se , ztrácet čas s kým/čím

sich _________ irgendwo zdržovat se , prodlévat kde

přidržet , podržet (dveře ze zdvořilosti ap.)

sich _________ über etw. Akk pozastavovat se , pohoršovat se nad čím

mit etw. přest(áv)at s čím

aufhalten, hält auf, ie, a

2) Der Regen hat mich aufgehalten. → Zdržel mě déšť.

4) sich zu Hause aufhalten → zdržovat se doma

31

Mit wollen wird eine Behauptung wiedergegeben, die ein Sprecher über sich selbst gemacht hat.

Eine 56-Jährige will durch den Ärmelkanal geschwommen sein.

Sie will dafür über 28 Stunden gebraucht haben.

Sie selber behauptet das.

32

nepravidelné sloveso

dát nazpět , vrátit

popisovat , líčit , vyprávět

citovat , uvést (text ap.)

vyjádřit , znázornit , reprodukovat (náladu obrazem ap.)

reprodukovat , rozmnožovat , kopírovat

wiedergeben, gibt wieder, a, e

33

nepravidelné způsobové sloveso

mít (povinnost)

ve spojení s infinitivem vyjadřuje řečnickou nebo nezdvořilou otázku, se záporem vyjadřuje zákaz

ve spojení s infinitivem vyjadřuje výzvu

užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření předpokládaného chování nebo jednání mít

vyjadřuje skutečnost, že je něco žádoucí, správné, vhodné ap.

užívá se k vyjádření teoretické možnosti

užívá se ve spojení s infinitivem k vyjádření neověřené informace

nepravidelné sloveso

vyjadřuje hněv, rozhořčení užívá se jako plnovýznamové sloveso

patřit , přijít , náležet užívá se jako plnovýznamové sloveso

sollen, soll, sollte, hat sollen

1) Er sollte dir helfen. → Měl ti pomoci.
Ich soll ihn vom Bahnhof abholen. → Mám ho vyzvednout na nádraží.

2) hovor. Woher soll ich das wissen? → Odkud to mám vědět?

3) (Sag ihr,) Sie soll hereinkommen. → (Řekni jí,) Ať jde dál.

4) Die Preise sollen erhöht werden. → Ceny mají stoupnout., Ceny se mají zvednout.

5) Das sollte man verbieten. → To by měli zakázat.

6) Sollte es regnen, bleiben wir zu Hause. → Kdyby pršelo, zůstaneme doma.

7) Der Laden soll sehr teuer sein. → Ten obchod je prý velmi drahý.

nepravidelné sloveso soll, sollte, hat gesollt

2) Das Bett soll ans Fenster. → Postel přijde k oknu.
Sie soll aufs Gymnasium. → Půjde na gymnázium.


34

nepravidelné způsobové sloveso

vyjadřuje úmysl, přání chtít

užívá se k vyjádření energické výzvy chtít

nepravidelné sloveso

chtít , hodlat užívá se jako plnovýznamové sloveso

chtít , požadovat (odměnu ap.)

vypovídat (službu) , nesloužit užívá se většinou v záporu

chtít , vyžadovat , potřebovat

přídavné jméno
stupňování

vlněný , z vlny

wollen, will, wollte, hat wollen

1) Ich wollte in den Ferien ins Gebirge fahren. → Chtěl jsem jet o prázdninách na hory.

Er will Richter werden. → Chce být soudce(m).

2) Wollt ihr Ruhe geben! → Nechcete už dát pokoj!

wollen, will, wollte, hat gewollt

1) Das habe ich nicht gewollt. → To jsem nechtěl.

3) Diese Bäume wollen viel Wasser. → Tyhle stromy chtějí hodně vody.


35

Tom will versuchen, eine Woche ohne Handy zu leben,. Ich bin mir ganz sicher, dass er verrückt ist.

Er muss verrückt sein.

36

Ich halte es für möglich, dass ihm eine Woche ohne Handy guttut.

Eine Woche ohne Handy könnte ihm guttun.

37

Ich bin mir fast sicher, dass er den Artikel über Handymanie gelesen hat.

Er müsste den Artikel über Handymanie gelesen haben.

38

Vielleicht fühlt sich das für Tom ja auch wie Urlaub an.

Es könnte sich für Tom auch wie Urlaub anfühlen.

39

Wahrscheinlich hält er das eine Woche lang gar nicht durch.

Er dürfte das eine Woche gar nicht durchhalten.

40

Mit absoluter Sicherheit sind Freunde von Tom auf diese Idee gekommen.

Die Freunde von Tom müssen auf diese Idee gekommen sein.

41

Ich bin mir ganz sicher!

das muss

das kann (eigentlich) nur sein

42

Das ist nicht möglich!

kann nicht

43

die, podstatné jméno ~

současnost , přítomnost

přítomný čas , prézens

Gegenwart

44

Gegenwart

die

45

Das muss seine neue Freundin sein, da bin ich mir sicher, sonst ist Max nämlich nicht si charmant.

Subjektiv

Gegenwart

46

Sie muss genau um 13.30 Uhr eine Kunden anrufen.

Objektiv

47

Ich bin mir fast sicher, dass er auf den Briefträger wartet, denn Leo müsste heute sein neues Handy bekommen.

Subjektiv

Gegenwart

48

Entschuldigung, dürfte ich Sie um einen Gefallen bitten?

Objektiv

49

der, podstatné jméno ~s, ~

laskavost , ochota

Gefallen

50

Gefallen

der, -

51

___ einen Gefallen bitten

um

52

Sie dürfte zu der Zeit ungefähr 20 Jahre alt gewesen sein.

Subjektiv

Vergangenheit

53

Paul, könntest du mir kurz dein Handy leihen?

Objektiv

Gegenwart

54

Ich weiß, dass sie sich letzte Woche lange miteinander unterhalten haben, da könnten sie sich versöhnt haben.

Subjektiv

Vergangenheit

55

sloveso

sich ___________ mit j-m (u)smířit se , udobřit se s kým

(u)smířit , přivést ke smíru

versöhnen

56

Das kann nur Paul sein, es gibt keine andere Möglichkeit.

Subjektiv

Gegenwart

57

Das halte ich für unmöglich!

Das kann nicht sein!

58

etwas für unmöglich _________

halten

59

Ich bin mir sicher, dass Tom einerseits die Ruhe genossen hat, andererseits hat er sich bestimmt gedacht, dass er etwas ganz Wichtiges verpasst.

Tom muss einerseits die Ruhe genossen haben, aber er dürfte sich bestimmt gedacht haben, dass er etwas ganz Wichtiges verpasst.

60

Ich bin fast sicher, dass Tom in den folgenden Tagen immer nervöser geworden ist.

Tom muss in den folgenden Tagen immer nervöser geworden sein.

61

Wahrscheinlich hat sich nach einer Woche eine große Ruhe eingestellt ...

Nach einer Woche dürfte sich eine große Ruhe eingestellt haben ...

62

Ich halte es für möglich, dass Tom in der handylosen Zeit ruhiger, freundlicher und kontaktfreudiger geworden ist .

Es könnte sein, dass Tom in der handylosen Zeit ruhiger, freundlicher und kontaktfreudiger geworden ist .

63

Als er das Handy nach einer Woche wieder angestellt hat, hat er wahrscheinlich erlebt, dass ihm nichts wirklich Wichtiges entgangen ist.

Als er das Handy nach einer Woche wieder angestellt hat, dürfte er erlebt haben, dass ihm nichts wirklich Wichtiges entgangen ist.

64

nepravidelné sloveso

j-m / etw. uniknout komu/čemu (neštěstí ap.)

vyváznout z čeho (životem ap.)

uniknout (příležitost ap.)

j-m uniknout , ujít , utéci komu (detail ap.)

entgehen, entging, i. entgangen

65

přídavné jméno

bezstarostný , lhostejný , lehkomyslný (přístup ap.)
bezstarostný (život, dovolená ap.)

sorglos

66

Jugendliche trennen nicht mehr ___ online und offline

zwischen

67

keinen Unterschied ___ online und offline machen

zwischen

68

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

rozdíl
rozdíl , rozlišení , ohraničení

Unterschied

einen Unterschied + zwischen + j-m + / + etw. machen → dělat rozdíly mezi kým/čím

69

Unterschied

der, -e

70

Musik

die

71

der, podstatné jméno ~n, ~n

vrstevník

Altersgenosse

72

Altersgenosse

der, -n

73

nepravidelné sloveso

tavit , slévat (kovy)
tavit se , slévat se

verschmelzen, verschmilzt, o, h./i. o

Vyskytuje se v:
splynout: mit der Umgebung verschmelzen → splynout s prostředím

splývat: Manche Vogelarten verschmelzen mit der Umgebung. → Některé druhy ptáků splývají s okolím

74

nepravidelné sloveso o, o

odemknout , otevřít

svěřit se , otevřít (své srdce ap.)

odkrýt , otevřít (rudná ložiska ap.)

rozkládat , štěpit (cukry ap.)

napojit , připojit (na rozvodové
sítě ap.)

postoupit , posunout se (v řadě ap.)

zu j-m / etw. dotáhnout se na koho/co

dost(áv)at se kam

aufschließen

2) j-m sein Inneres aufschließen → otevřít komu své nitro

75

der, podstatné jméno ~(e)s

podezření , nedůvěra

Argwohn

gegen den Mitarbeiter Argwohn haben → mít podezření na spolupracovníka

+ j-s Argwohn erregen → vzbudit čí podezření

+ j-n mit Argwohn betrachten → pozorovat koho s nedůvěrou

76

die, podstatné jméno ~, ~en

zaměstnání , přijetí (do zaměstnání)

nastavení , regulace (přístroje)

zastavení , zadržení , zákaz

uložení , zařazení (knih do knihovny ap.)

odložení (dočasné)

zu etw. stanovisko , hledisko , postoj k čemu

Einstellung

2) Einstellung eines Fernglases → nastavení dalekohledu

3) Einstellung der Produktion → zastavení produkce

77

přídavné jméno

cílevědomý (muž ap.)

zielstrebig

zielstrebig handeln/vorgehen → jednat/počínat si cílevědomě

78

přídavné jméno

odpovídající , přiměřený

předložka s 3. pád

přiměřeně čemu (kvalifikaci, vzdělání ap.)

podle čeho

entsprechend

79

die, podstatné jméno ~, ~en

(po)užití , upotřebení

aplikace , užití (poučky na příklad ap.)

léčba , kúra

Anwendung

2) zur Anwendung bringen → použít, upotřebit

80

Anwendung

die, -en

81

im Gegensatz ____ je-m

zu

82

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

protiklad , kontrast , rozpor

opak , protiklad

rozpor , nesoulad (mezi slovy a činy ap.)

Gegensatz

2) Der Gegensatz von " schlank " ist " dick " . → Opakem slova " hubený " je " tlustý " .

Sie ist genau der Gegensatz zu ihr. → Ona je jejím pravým opakem.

83

Gegensatz

der, -ä-e

84

keine Trennung ___ online und offline haben

zwischen

85

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

nařízení , příkaz

über/auf etw. Akk zakázka , objednávka na co, čeho

závazek , povinnost

Auftrag

86

Auftrag

der, -ä-e

87

in ____ geben

Auftrag

88

přídavné jméno

rozšířený , často se vyskytující (rostlina ap.)

velmi rozšířený (názor, omyl ap.)

weitverbreitet

89

Einstellung

die, -en

90

Argwohn

der, -