Liste unregelmäßiger und starker Verben Flashcards Preview

C1 Deutsch > Liste unregelmäßiger und starker Verben > Flashcards

Flashcards in Liste unregelmäßiger und starker Verben Deck (148):
1

backen (Dat) Akk.

backt, bäckt

backte, buk

hat gebacken

2

befehlen Dat Akk, Inf

j-m etw. Akk rozkázat , poručit komu co
Von ihr lasse ich mir nichts befehlen. → Od ní si nenechám nic rozkazovat.

j-n odvelet , poslat (rozkazem) koho

über etw. Akk velet čemu (vojsku ap.)

befiehlt

befahl

hat befohlen

3

beginnen mit, Inf.

beginnt

begann

hat begonnen

4

beißen Akk

kousat (jablko, chléb ap.)

j-m / j-n in etw. Akk kousnout koho kam, do čeho (do ruky, prstu ap.)

nach j-m / etw. chňapat po kom/čem

štípat , kousat , píchat (o hmyzu)

brát (o rybách)

štípat (kouř, mráz ap.)

fráze

Er wird (dich) schon nicht (gleich) beißen. Však on nekouše. , Však on tě neukousne.
Hunde, die (viel) bellen, beißen nicht. Pes , který štěká , nekouše.

beißt

biss

hat gebissen

5

bergen Akk

zachránit , vyprostit (raněné ap.)

skrý(va)t , ukrý(va)t , scho(vá)vat
das Gesicht in den Händen bergen → skrýt obličej v dlaních

skrývat (v sobě) (riziko ap.)

birgt

barg

hat geborgen

6

betrügen Akk

podvést / podvádět (v manželství ap.)

Du betrügst dich selbst, wenn du von deiner neuen Arbeit zu viel erwartest. → Klameš sama sebe, když očekáváš přespříliš od své nové práce.

betrügt

betrog

hat betrogen

7

biegen Akk

ohnout (drát, ruku ap.)

den Daumen zur Seite biegen → ohnout palec na stranu

ohýbat (zájmena ap.)

sich biegen prohýbat
se , ohýbat se (strom ve větru ap.)

zahnout , zabočit (chodec, cesta ap.)
um die Ecke biegen → zahnout za roh

fráze

auf Biegen und Brechen stůj co stůj

biegt

bog

hat gebogen

Bieg ... ab!

Biegt!

8

bieten Dat Akk

nabídnout , poskytnout (možnost ap.)
Er hat nicht viel zu bieten. → Nemá moc co nabídnout.

nabídnout , dát (v dražbě, prodeji ap.)
Wer bietet mehr? → Kdo dá více?

sich bieten nabízet se , naskýtat se (šance ap.)

nabídnout (rámě ap.)

podat (ruku)
Er bot ihr den Arm. → Nabídnul jí rámě.

předvést , podat (vynikající výkon ap.)

j-m etw. Akk žádat , chtít co po kom, od koho

sich Dat bieten lassen nechat si líbit
Das solltest du dir nicht bieten lassen! → To by sis neměl nechat líbit!

bietet

bot

hat geboten

Biet!

Bietet!

9

binden Akk

etw. Akk zu etw., in etw. Dat (s)vázat co do čeho (květiny do kytice ap.)
Korn in Garben/zu Garben binden → svázat obilí do snopů

přivázat , spoutat , připoutat , svázat (zajatce ap.)

j-n /sich (za)vázat koho/se (k dodržování pravidel ap.)
sich mit einem Eid binden → (za)vázat se přísahou
Ich will mich noch nicht binden. → Ještě se nechci vázat.

uvázat , přivázat (loďku ap.)
Ich band mir ein Tuch um den Kopf. → Uvázala jsem si šátek kolem hlavy.

zavázat (si) (boty ap.)

uvázat (si) (šálu ap.)
den Schnürsenkel binden → zavázat tkaničku

tuhnout (beton ap.)

vázat , zadržovat (prach ap.)

zahustit (omáčku jíškou ap.)

(s)vázat , vyvázat (knihu ap.)
die Diplomarbeit binden → svázat diplomovou práci

fráze

j-m /sich etw. ans Bein binden co pověsit komu/si na krk
j-m sind die Hände gebunden kdo má svázané ruce

bindet

band

hat gebunden

Bind!

10

bitten Akk

j-n um etw. prosit , žádat koho o co
+ j-n um eine Auskunft bitten → prosit koho o informaci

bei j-m für j-n prosit , přimlouvat se u koho za koho

pozvat , svolat
zu Tisch bitten → pozvat ke stolu

fráze

Darf ich bitten? Smím prosit? (o tanec)

bittet

bat

hat gebeten

Bitt(e)!

Bittet!

11

blasen

fouknout / foukat

(s)fouknout , odfouknout (ze stolu ap.)

etw. Akk troubit , hrát na co (na dechový nástroj)
die Flöte blasen → hrát na flétnu

troubit , hrát (sólo ap.)

foukat , fičet , vát (vítr ap.)
Ein eisiger Wind bläst. → Fouká ledový vítr.
etw. Akk irgendwohin (na)foukat , zavát co kam

bläst

blies

hat geblasen

Blas!

Blast!

12

bleiben Situativ-Erg.

zůstat (doma ap.)
Bleiben Sie bitte am Apparat! → Zůstaňte prosím u telefonu!

zbýt , zůstat (naděje ap.)
Es bleibt keine andere Möglichkeit. → Nezbývá jiná možnost.

zbývat , zůstávat (jako možnost)

moci jen (doufat ap.)

bei etw. zůstat u čeho, při čem
Wir bleiben beim Wein. → Zůstaneme u vína.

bleibt

blieb

IST geblieben

13

braten (Dat) Akk

péci (v troubě)

smažit (na pánvi)

péci se , smažit se
in der Sonne braten smažit se / péci se na slunci

brät

briet

hat gebraten

Brat!

14

brechen (Dat) Akk

(ro)zlomit
einen Stock brechen → zlomit hůlku
Ich habe mir den Knöchel gebrochen. → Zlomila jsem si kotník.

lámat , těžit (kámen ap.)
Marmor brechen → lámat mramor

zlomit se (větve pod tíhou ovoce ap.)

sich brechen tříštit se , lámat se , lomit se (světelné paprsky ve sklenici ap.)

lámat , lomit (světelné paprsky ap.)
die Schallwellen brechen → lomit zvukové vlny

zlomit , překonat (odpor, vzdor ap.)
einen Rekord brechen → zlomit/překonat rekord

zlomit se , být překonán (o odporu ap.)

mit etw. skoncovat s čím (s minulostí, rodinou ap.)
mit einer alten Gewohnheit brechen → skoncovat se starým zvykem

porušit (smlouvu ap.)
niemals sein Versprechen brechen → nikdy neporušit svůj slib

sein Wort brechen → porušit své slovo
zvracet (krev, žluč ap.)

bricht

brach

hat gebrochen

Brich!

Brecht!

15

brennen

hořet (dům, stodola ap.)
Es brennt! → Hoří!

pálit , pražit , žhnout (o slunci)

etw. Akk topit čím (uhlím ap.)

svítit , hořet (lampa ap.)

propálit , vypálit (díru do koberce ap.)

pálit , vypalovat (cihly ap.)
Kalk brennen → pálit vápno

pálit (slivovici ap.)

pražit (mandle ap.)

pálit (na kůži, v očích ap.)

pálit (chilli paprika ap.)
Das Gewürz in der Soße brennt viel. → Koření v omáčce strašně pálí.

auf etw. Akk planout , toužit po čem

vor etw. Dat hořet , planout čím (láskou, nenávistí, nedočkavostí ap.)

vypalovat (CD)

sich brennen popálit se , spálit se
Ich habe mich am Ofen gebrannt. → Spálil jsem se o kamna.

brennt

brannte

hat gebrannt

16

bringen Dat Akk

přinést , donést
+ j-m eine (gute) Nachricht bringen → přinést komu (dobrou) zprávu

přivést , dovést , doprovodit
+ j-n zum Bahnhof bringen → doprovodit koho na nádraží
Er hat das Mädchen nach Hause gebracht. → Doprovodil dívku domů.

dotáhnout to (daleko ap.) užívá se ve spojení s es

udělat (to) , vytáhnout (to) (o výkonu ap.)

přivést , dostat (rodinu do neštěstí ap.)
+ j-n in Gefahr bringen → dostat koho do nebezpečí
+ j-n zum Lachen bringen → rozesmát koho

j-n um etw. připravit koho o co (o úspory, zaměstnání ap.)
+ j-n um das Geld bringen → připravit o peníze koho

vynést , přinést (zisk, úroky ap.)

podat , předvést , odvést (dobrý výkon ap.)

zvládnout , zmáknout (úkol ap.)
+ etw. gut bringen → dobře zvládnout co
Das bringts (voll)! → To je super!

bringt

brachte

hat gebracht

17

denken an, über

denkt

dachte

hat gedacht

18

eindringen in Akk

proniknout , vniknout
auf etw. Akk domáhat se , dožadovat se čeho (vyřízení stížnosti ap.)

dringt ... ein

drang ... ein

ist eingedrungen

19

empfangen Akk

přijmout , dostat (zakázku ap.)

(vy)fasovat (příděl ap.)

přijímat (signál) , chytat (rozhlasové vysílání ap.)
eine Anregung + von + j-m empfangen → přijmout podnět od koho

j-n irgendwie přijmout , uvítat koho jak

j-n přijmout , přivítat , uvítat koho (návštěvu)
Der Botschafter wurde vom Präsidenten empfangen. → Velvyslance přivítal prezident.

empfängt

empfing

hat empfangen

20

empfehlen Dat Akk, Inf

doporučit / doporučovat
Können Sie mir einen guten Augenarzt empfehlen? → Můžete mi doporučit dobrého očního lékaře?

sich empfehlen doporučovat se , být doporučeno

sich empfehlen doporučovat se , být záhodno , vyplácet se
Unter den jetzigen Umständen empfiehlt es sich, noch etwas zu warten. → Za současných okolností je záhodno ještě chvíli počkat.

poručit , svěřit (do péče)

empfiehlt

empfahl

hat empfohlen

21

empfinden Akk

cítit , pociťovat (smutek, hlad ap.)
etw. Akk als etw. Akk vnímat , cítit , pociťovat co jako co

empfindet

empfand

hat empfunden

22

erlöschen

(z)hasnout , pohasnout (svíčka, oheň ap.)

vyhasnout (sopka ap.)

pohasínat , hasnout , vyhasínat (naděje, láska ap.)

vymřít , zaniknout

pozbýt platnost(i) (smlouva ap.)

zaniknout (firma, právo ap.)

být zrušený (účet ap.)

erlischt

erlosch

ist erloschen

23

erschrecken (intr.)

vor j-m / etw., über j-n / etw. vyděsit se , polekat se koho/čeho (stínu ap.)

Ich erschrak vor ihr. → Polekal jsem se jí., Polekala mě.

erschrickt

erschrak

ist erschrocken

24

erwägen

uvážit , zvážit , rozvážit (plán ap.)

erwägt

erwog

hat erwogen

25

essen Akk

essen

issthat gegessen

26

fahren

fährt

fuhr

ist gefahren

27

fallen

fällt

fiel

ist gefallen

28

fangen Akk

fängt

fing

hat gefangen

Ich fange den Ball.

29

finden Akk

findet

fand

hat gefunden

30

fliegen

fliegt

flog

ist, hat geflogen

31

fliehen vor

flieht

floh

ist geflohen

32

fliehen ...

vor

33

fließen

téci , plynout (řeka ap.)
Die Elbe fließt in die Nordsee. → Labe teče do Severního moře.

(plynule) proudit , plynout

fließt

floss

ist geflossen

34

fressen

frisst

fraß

hat gefressen

35

frieren Akk

friert

fror

hat gefroren

36

gebären Akk

(po)rodit
Wann bist du geboren? → Kdy ses narodil?
Ich wurde am 7. Juni 1967 in Brünn geboren. → Narodil jsem se 7. června 1967 v Brně.

fráze

zu etw. geboren sein být zrozený k čemu

gebärt (gebiert)

gebar

ist (hat) geboren

37

geben D A

gibt

gab

hat gegeben

38

gedeihen

dařit se , prospívat , vyvíjet se
vyvíjet se , pokračovat (plány, úmysly ap.)

gedeiht

gedieh

ist gediehen

Die Blumen gedeihen = sie wachsen
Alle Kinder gedeihen prächtig.

39

gehen

geht

ging

ist gegangen

40

gelingen Dat

gelingt

gelang

ist gelungen

41

gelten

gilt

galt

hat gegolten

42

genießen Akk Inf

genießt

genoss

hat genossen

43

gießen Akk

gießt

goss

hat gegossen

44

gleichen D

podobat se , být podobný
Er gleicht seinem Vater nicht. → Nepodobá se svému otci.

gleicht

glich

hat geglichen

45

gleiten

plachtit (vzduchem ap.)

über etw. Akk klouzat po čem (po ledě ap.)

über etw. Akk sklouznout po čem, přes co (zrakem ap.)

sklouznout , svézt se (do vody ap.)

vyklouznout , vypadnout (talíř z ruky ap.)

mít klouzavou pracovní dobu

gleitet

glitt

hat geglitten

46

graben Akk

gräbt

grub

hat gegraben

47

greifen Akk

greift

griff

hat gegriffen

48

haben

hat

hatte

hat gehabt

49

halten Akk

hält

hielt

hat gehalten

50

hängen

viset (prádlo na šňůře ap.)
Das Bild hängt schief. → Obraz visí nakřivo.

být připojen(ý)

viset (dolů) , být svěšený , spadat

(u)lpět , držet
An den Schuhen hängt Schmutz. → Na botách lpí špína.

(zůstat) viset , (u)váznout , uvíznout

in etw. Dat váznout , být pozadu , plavat v čem (pravopise ap.)

ztvrdnout , (zůstat) trčet , (u)váznout

an j-m / etw. záviset , být závislý na kom/čem
Das hängt an ihrer Geschicklichkeit. → To závisí na její šikovnosti.

an j-m / etw. lpět , viset na kom/čem (na rodičích ap.)
am Geld/am Leben/an der Heimat hängen → lpět na penězích/životě/domově

fráze

bei j-m hängen viset , dlužit komu
Lass den Kopf nicht hängen! Nevěš hlavu!

an einem dünnen Faden hängen viset na tenké nitce

an einem Haar hängen viset na vlásku

hängt

hing

hat gehangen

51

hängen Akk

věšet , pověsit , zavěsit (záclony ap.)
die Wäsche an die Leine hängen → pověsit prádlo na šňůru

Ich hängte mir den Fotoapparat über die Schulter. → Pověsil jsem si fotoaparát přes rameno.

sich hängen pověsit se , zavěsit se (na větev ap.)

uvázat , přivázat (člun ap.)

zavěsit (vagon ap.)

připojit , napojit (do sítě ap.)

sich hängen an j-n / etw. (na)lepit se , přilepit se na koho/co

sich hängen in etw. Akk plést se , vměšovat se do čeho
oběsit , pověsit

+ j-n an den Galgen hängen → pověsit koho na šibenici

hängt

hängte

hat gehängt

52

heben Akk

zvednout , zdvihnout
auf + j-s Wohl den Kelch heben → pozvednout kalich na čí zdraví

die Stimme heben → pozvednout hlas

vzpírat (zvedat činky)

(vy)zvednout , vyzdvihnout

sich heben zvedat se , stoupat (letadlo, mlha ap.)

zvyšovat , pozved(áv)at (úroveň ap.)
+ j-s Selbstbewusstsein heben → pozvednout čí sebevědomí

hebt

hob

hat gehoben

53

heißen

heißt

hieß

hat geheißen

54

helfen

hilft

half

hat geholfen

55

kennen

znát (mnoho měst ap.)
+ etw. nur vom Hörensagen kennen → znát co jen z doslechu

Das kenne ich gut. → To dobře znám.

j-n / etw. znát , poznat koho/co

znát se , poznat se s kým/čím

etw. Akk znát co

vyznat se v čem

j-n / etw. an etw. Dat poznat koho/co podle čeho, po čem

fráze

sich nicht mehr kennen (vor ...) neznat se , neovládnout se (vzteky ap.)

Das kenne ich (schon)! Tak tohle (už) znám!

keine Grenzen kennen neznat hranic

kennt

kannte

hat gekannt

56

klingen

zvonit , cinkat (zvonky, skleničky ap.)

irgendwo(hin) znít , ozývat se , rozléhat se kde

irgendwie znít , zvučet jak (melodie tiše ap.)

Ihre Stimme klingt sanft. → Její hlas zní měkce.

fráze

die Gläser klingen lassen (při)ťuknout si (na zdraví)

klingt

klang

hat geklungen

57

kneifen (Akk)

štípnout (do nohy ap.)
Hör auf, mich dauernd zu kneifen! → Přestaň mě pořád štípat!

táhnout , škrtit (guma ap.)

vor etw. Dat vytratit se , zdekovat se , pláchnout před čím

vor dem Vater kneifen → zdekovat se před otcem, pláchnout otci

kneift

kniff

hat gekniffen

58

kommen

kommt

kam

ist gekommen

59

kriechen

plazit se , lézt

auf allen vieren kriechen → lézt po čtyřech

auf dem Bauch kriechen → plazit se po břiše

(vy)lézt (po kolenou ap.)

irgendwohin (v)lézt , zaléz(a)t (do úkrytu ap.)

vklouznout kam

plazit se (o rostlinách)

táhnout se , vléct se , být vleklý (provoz aut ap.)

vor j-m plazit se před kým

podlézat komu (šéfovi ap.)

kriecht

kroch

ist gekrochen

60

laden Akk

naložit / nakládat (uhlí ap.)

einen Waggon mit Kisten laden → naložit vagon bednami

etw. Akk aus etw. vyložit , složit co z čeho (zboží ap.)
die Kisten aus dem Waggon laden → vyložit bedny z vagonu

nabít / nabíjet , ládovat (zbraň ap.)

nabít , dobít (mobilní telefon ap.)
eine Batterie laden → nabít baterii

auf sich laden naložit na sebe (vinu ap.)

nepravidelné sloveso

pozvat , přizvat
+ j-n zu sich laden → pozvat koho k sobě

předvolat (svědky ap.)
Er wurde vor Gericht geladen. → Byl předvolán k soudu

lädt

lud

hat geladen

61

lassen Akk

lässt

ließ

hat gelassen

62

laufen

läuft

lief

ist gelaufen

63

leiden an, unter

trpět , snášet (nemoc ap.)

an etw. Dat trpět čím (být nemocen)
an Schwindel leiden → trpět závratěmi

unter etw. Dat (u)trpět čím (květiny mrazem ap.)

j-n / etw. snášet , mít rád koho/co užívá se ve spojení s können nebo mögen

Das Kleid mag ich nicht leiden. → Ty šaty nesnáším.
strpět , vystát , snést (pomluvy ap.)

fráze

Schaden leiden utrpět škodu

leidet

litt

hat gelitten

64

leiden ...

an

unter

65

leihen Dat Akk

j-m etw. Akk (za)půjčit , propůjčit komu co
(vy)půjčit si , zapůjčit si (peníze, auto ap.)

leiht

lieh

hat geliehen

66

lesen

liest

las

hat gelesen

67

liegen

ležet
lange (im Bett) liegen bleiben → zůstat (ležet) dlouho v posteli
liegende Acht → ležatá osmička

ležet , pokrývat , halit (mlha město ap.)

uložit , nechat (ležet) , zanechat (na určitém místě)
Das Geld liegt auf der Bank. → Peníze jsou uloženy v bance.

nacházet se , stát , ležet , být
Die Prüfung liegt noch vor/schon hinter mir. → Zkouška je ještě přede/už za mnou.

irgendwo být kde (na stupnici, v pořadí ap.)
an der Spitze liegen → umístit se na špici (ligy ap.)
im Rückstand liegen → být ve ztrátě, být pozadu

být , nacházet se (v určitém vztahu, situaci ap.) užívá se často ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa
mit j-m im Widerspruch liegen → být s kým v rozporu, nesouhlasit s kým

in etw. Dat vězet , spočívat , tkvít v čem

bei j-m ležet na kom (odpovědnost ap.)

an j-m / etw. záležet , záviset na kom/čem

sedět , pasovat (herecká role ap.)
Diese Arbeit liegt ihr nicht. → Tato práce jí nesedí.

fráze

j-n / etw. links liegen lassen koho/co přehlížet , přezírat , zanedbávat

Das liegt bei dir/Ihnen! Je to na tobě / vás!

liegt

lag

hat gelegen

68

lügen

lügt

log

hat gelogen

69

meiden

j-n / etw. stranit se koho/čeho

vyhýbat se komu/čemu

vyvarovat se koho/čeho

meidet

mied

hat gemieden

70

messen

mit etw. (z)měřit (výšku ap.) čím
+ j-s Temperatur messen → měřit čí teplotu

měřit , mít výšku / délku / šířku / hloubku

Das Bett misst 2,10 m in der Länge. → Postel měří 2,10 m na délku.

misst

maß

hat gemessen

71

misslingen Dat

nepodařit se , nezdařit se , nepovést se (pokus ap.)

misslingt

misslang

ist misslungen

72

nehmen (D) Akk

nimmt

nahm

hat genommen

73

nennen (D) Akk

nennt

nannte

hat genannt

74

pfeifen

pískat , hvízdat

(za)pískat (signál píšťalkou)

pískat , pištět (vítr ap.)

(za)pískat , odpískat (gól ap.)

j-m (za)pískat na koho (na psa ap.)

vyzradit , prozradit , vytroubit

auf j-n / etw. (vy)kašlat se , vyfláknout se na koho/co
aufs Geld pfeifen → kašlat na peníze

pfeift

pfiff

hat gepfiffen

75

preisen Akk

chválit , vychvalovat (Boha ap.

preist

pries

hat gepriesen

76

quellen

proudit , prýštit , vyvěrat
Wasser quillt aus der Erde. → Voda vyvěrá ze země.

nabýt , (na)bobtnat (rýže ap.)

quillt

quoll

ist gequollen

77

raten

(po)radit , dát radu , doporučit

Was rätst du mir? → Co mi radíš?
hádat (odpověď ap.)

uhodnout

rät, riet, hat geraten

78

reiben

(o)třít (záda ap.)

protírat (ruce, oči ap.)

vytřít , vyleštit (stříbrné příbory ap.)

utřít , otřít , přetřít (skvrnu ap.)

vetřít (krém ap.)

(na)strouhat , (na)krouhat

škrábat , kousat (svetr, límec ap.)

reibt, rieb, hat gerieben

79

přetrhnout se , roztrhnout se
Mir ist das Schuhband gerissen. → Přetrhla se mi tkanička.

in etw. Akk roztrhat , trhat na co
das Hemd in tausend Fetzen reißen → roztrhat košili na tisíc cárů

protrhnout (si) , udělat díru

škrábnout se , zranit se (o hřebík ap.)
Ich habe mich blutig gerissen. → Zranila jsem se do krve.

strhnout (šaty ap.)

vytrhnout (peníze ap.)
+ j-n aus den Träumen reißen → vytrhnout koho ze snů
sich reißen von/aus etw. vytrhnout se , utrhnout se z čeho
sich aus + j-s Armen reißen → vytrhnout se komu z náručí

reißt

riss

hat gerissen

80

reiten

jet / jezdit (na koni) , rajtovat

auf einem Pferd reiten → jezdit na koni
Bei diesem Wetter reitet es sich gut. → Při takovém počasí se dobře jezdí.

reitet

ritt

ist#hat geritten

81

rennen

běžet , utíkat , hnát se (za roh ap.)
Ich rannte, so schnell ich konnte. → Běžela jsem tak rychle, jak jsem mohla.

chodit , běhat (na diskotéky, za děvčaty ap.)

gegen etw., an etw. Akk naletět , narazit na co, do čeho (nohou do skříně ap.) , zranit si , poranit si (nárazem ruku ap.)

rennt

rannte

ist gerannt

82

riechen

cítit , čichat
Man riecht, dass er Schnaps getrunken hat. → Je cítit, že pil kořalku.
den Duft der Rosen riechen → cítit vůni růží

an etw. Dat přivonět (si) , přičichnout (si) k čemu (ke květině ap.)

nach etw. být cítit , vonět / páchnout čím, po čem
Hier riecht es nach Gas. → Je tu cítit plyn.

riecht

roch

hat gerochen

83

ringen

zápasit , bojovat , zápolit

um etw. usilovat o co
bojovat o/za co
um Erfolg ringen → usilovat o úspěch
um Freiheit ringen → bojovat za svobodu

zápasit , potýkat se , zápolit

spínat ruce , lomit rukama

vytrhnout , vyrvat

nepravidelné sloveso rang, h. gerungen
časování

(vy)ždímat (prádlo)

ringt

rang

hat gerungen

84

rinnen

irgendwohin řinout se , téci kam (déšť ze střechy ap.)

irgendwohin sypat se kam (písek mezi prsty ap.)
Das Salz rann aus der Tüte. → Sůl se sypala ze sáčku.

kapat , téci (netěsný hrnec ap.)
Der Wasserhahn rinnt. → Kohoutek kape.

rinnt

rann

ist geronnen

85

rufen

volat , křičet
um/nach Hilfe rufen → volat o pomoc

nach j-m / etw. (za)volat koho/co

dovol(áv)at se koho/čeho (číšníka ap.)

(za)volat , povolat , přivolat (lékaře ap.)

j-n irgendwie naz(ý)vat koho jak

říkat komu jak (určitým jménem)

volat (telefonem, vysílačkou ap.)
Rufen Sie (Nummer) 22 22 22. → Volejte (číslo) 22 22 22.

ruft

rief

hat gerufen

86

saufen

pít , napájet se (o zvířatech)

pít , chlastat (vodu ze sklenice ap.)

chlastat , nasávat (pravidelně, často ap.)

säuft

soff

hat gesoffen

87

schaffen

(vy)tvořit , stvořit
eine Statue schaffen → vytvořit sochu

obstarat , vytvořit , způsobit
neue Stellen schaffen → vytvořit nová (pracovní) místa

schafft

schuf

hat geschaffen
Schaffen- damit fertig werden o

88

scheiden

rozvést (manželství)
geschieden sein → být rozvedený

oddělit , rozdělit
sich scheiden rozcházet se , rozdělovat se (cesty ap.)

Gut von Böse scheiden können → umět rozeznat dobré od zlého

separovat , oddělit , odloučit

odejít (z úřadu ap.)

scheidet

schied

hat geschieden

89

scheinen

svítit , zářit (slunce ap.)

třpytit se , lesknout se

jevit se , zdát se , působit
Er bemühte sich, ruhig zu scheinen. → Snažil se působit klidně.

scheint

schien

hat geschienen

90

scheren

(o)stříhat
Schafe scheren → ostříhat ovce

zastřihnout , přistřihnout

schert

schor

hat geschoren

91

schieben

(po)sunout , (po)strčit , (do)tlačit
den Stuhl näher an den Tisch schieben → posunout židli blíž ke stolu

strčit (si) , vsunout (si) (sousto do úst ap.)

irgendwohin (po)strčit kam

sich schieben (pro)tlačit se , posunout se (zástupem ap.)

sich schieben irgendwohin táhnout se , valit se , sunout se kam


svalit , shazovat (vinu ap.)

etw. Akk zbavovat se čeho (výčitek ap.) , odmítat co (vinu ap.)
die Schuld von sich schieben → zbavovat se viny

schiebt

schob

hat geschoben

92

schießen

střílet , pálit 6 6b
Hände hoch oder ich schieße! → Ruce vzhůru nebo střelím!

(po)střelit
+ j-n ins Bein schießen → střelit do nohy koho

vystřelit , trefit (na střelnici)

(za)střelit (zvíře na lovu)

(v)střelit (puk do brány ap.)
den Ball ins Aus schießen → střelit míč do autu
ein Tor schießen → střelit branku, dát gól

valit se , řítit se (voda z okapu ap.)

schießt

schoss

hat geschossen

93

s. schinden

týrat , trýznit

sich schinden dřít se , plahočit se , lopotit se

nezaplatit , ošidit (poplatek ap.

etw. Akk získat , vytěžit co

dosáhnout čeho (pochybně)
Sie schindet nur Zeit. → Jenom hraje o čas.

schindet

schund

hat geschunden

94

schlafen

schläft

schlief

hat geschlafen

95

schlagen

bít , tlouci , (z)mlátit
+ j-n ins Gesicht schlagen → mlátit koho do obličeje
Er ist als Kind viel (von seinen Eltern) geschlagen worden. → Jako dítě byl (svými rodiči) hodně bit.

sich schlagen bít se , rvát se , mlátit se

(ro)zmlátit , zbít

bouchnout , udeřit , tlouci
gegen die Tür schlagen → bouchat na dveře
mit der Faust auf den Tisch schlagen → tlouci pěstí do stolu
...

schlägt

schlug

hat geschlagen

96

schleichen

(v)plížit se , (v)krást se , vklouznout (tiše do pokoje ap.)

sich schleichen plížit se , krást se , plazit se (tajně z domu ap.)

schleicht

schlich

ist geschlichen

97

schließen

zavřít (knihu ap.)
Er hat die Flasche sorgfältig geschlossen. → Láhev pečlivě zavřel.
die Hand (zur Faust) schließen → sevřít ruku v pěst
die Augen schließen → zavřít oči

zamknout , zavřít
alle Fenster vor dem Abgang schließen → před odchodem zavřít všechna okna

sich schließen zavřít se
...

schließt

schloss

hat geschlossen

98

schlingen

(o)vinout , (o)vázat , (o)motat
einen Schal um den Hals schlingen → omotat kolem krku šál

obejmout , ovinout

sich schlingen um etw. vinout se , pnout se kolem čeho
Efeu schlingt sich um den Baumstamm. → Břečťan se pne kolem kmene stromu.

vplést , zaplést (stuhu ap.)

nepravidelné sloveso schlang, h. geschlungen

zhltnout (oběd ap.)
Er schlang seine Suppe in großer Hast. → Zhltnul polévku ve velkém spěchu.

schlingt

schlang

hat geschlungen

99

schmeißen

hodit , mrštit , praštit
alles auf einen Haufen schmeißen → házet vše na jednu hromadu
die Zeitung in den Papierkorb schmeißen → hodit noviny do koše

vyhodit , vyrazit
den eigenen Sohn aus dem Haus schmeißen → vyhodit vlastního syna z domu

sich schmeißen hodit sebou (do křesla ap.)

etw. Akk praštit s čím

vykašlat se na co

nechat čeho
einen Job schmeißen → praštit s prací

sich schmeißen in etw. Akk hodit se do čeho
vzít si co
sich in ein Abendkleid schmeißen → vzít si večerní šaty

zaplatit , zatáhnout

zmáknout , zvládnout (velký nákup ap.)

schmeißt

schmiss

hat geschmissen

100

schmelzen

tát , tavit se , rozpouštět se

tavit , rozpouštět
Metalle schmelzen → tavit kovy

schmilzt

schmolz

ist*hat geschmolzen

101

schneiden

(na)krájet , (na)řezat , (na)stříhat
Äpfel in zwei Hälften schneiden → krájet jablka na poloviny
Zwiebeln in Ringe schneiden → nakrájet cibuli na kolečka

ostříhat (vlasy ap.)
ořezat (suché větve ap.)
den Kindern die Fingernägel schneiden → ostříhat dětem nehty
Ich habe mir die Haare schneiden lassen. → Nechala jsem si ostříhat vlasy.

...

schneidet

schnitt

hat geschnitten

102

schreiben

schreibt

schrieb

hat geschrieben

103

schreien

vor etw. Dat řvát , křičet čím
Die Zuschauer schrien vor Lachen. → Posluchači řvali smíchy.

sich schreien vyřvat se , vykřičet se , vyřvat si hlasivky

křičet , řvát , hulákat
um Hilfe schreien → křičet o pomoc

nach j-m / etw. volat po kom/čem, koho/co
nach Rache schreien → volat po pomstě

fráze

zum Schreien sein být k popukání

schreit

schrie

hat geschrien

104

schreiten

kráčet

přistoupit , přikročit (k činu ap.)
zur Wahl/zur Aktion schreiten → přistoupit k volbě/akci

schreitet

schritt

ist geschritten

105

schweigen

mlčet , nemluvit , být zticha
betroffen schweigen → dotčeně mlčet
aus Vorsicht/Höflichkeit schweigen → mlčet z opatrnosti/ze slušnosti

mlčet , utichnout

fráze

ganz zu schweigen von j-m / etw. nemluvě o kom/čem

schweigt

schwieg

hat geschwiegen

106

schwellen

naběhnout , opuchnout , otéct
Die Adern auf der Stirn schwollen ihm. → Na čele mu naběhly žíly.

schwillt

schwoll

ist geschwollen

107

schwimmen

schwimmt

schwamm

ist geschwommen

108

schwinden

mizet , ubývat , ztrácet se
Die Trinkwasservorräte schwinden zusehends. → Zásoby pitné vody očividně ubývají

schwindet

schwand

ist geschwunden

109

schwingen

kývat se , houpat se
Die Glocke schwingt. → Zvon se houpá.

irgendwohin zhoupnout se , prolétnout , vyšvihnout se kam

chvět se , vibrovat (o struně ap.)

etw. Akk máchat , mávat čím
die Axt schwingen → máchnout sekerou

sich schwingen irgendwohin vyšvihnout se , vyhoupnout se kam (do sedla ap.)

schwingt

schwang

hat geschwungen

110

schwören

přísahat , složit přísahu (před soudem ap.),přísahat , slibovat
+ j-m Rache schwören → přísahat pomstu komu
sich schwören zapřísahat se , předsevzít si

schwört

schwor

hat geschworen

111

sehen

sieht

sah

hat gesehen

112

sein

ist

war

ist gewesen

113

senden

sendet

sandte

hat gesandt

114

singen

singt

sang

hat gesungen

115

sinken

klesat (vzducholoď ap.)
přen. Wie tief man nur sinken kann. → Jak hluboko jen lze klesnout.

irgendwohin klesnout / klesat , snést se kam
Die Blätter sinken zur Erde. → Listy se snášejí k zemi.

potápět se , klesat
zapadnout , (za)bořit se (do sněhu ap.)
(u)padnout , klesnout

fráze

in Bewusstlosigkeit/Ohnmacht sinken upadnout do bezvědomí / mdlob

sinkt

sank

ist gesunken

116

sinnen

přemýšlet , dumat
Was sinnt ihr? → O čem přemýšlíte?

sinnt

sann

hat gesonnen

117

sitzen

sitzt

saß

hat gesessen

118

spinnen

příst
mit der Hand/maschinell spinnen → příst ručně/strojově

Garn spinnen → příst nit

příst , snovat , tkát

příst (o kočce)

bláznit , blbnout

spinnt

spann

hat gesponnen

119

sprechen

spricht

sprach

hat gesprochen

120

sprießen

pučet , (vy)klíčit , rašit
Überall sprießt und grünt es. → Všude to pučí a zelená se

sprießt

spross

ist gesprossen

121

springen

skočit / skákat
Nun spring doch endlich! → No tak konečně skoč!

aus dem Fenster/vom Dach springen → skočit z okna/ze střechy

aus dem Bett springen → vyskočit z postele
skákat

skočit , zaběhnout
noch schnell zum Metzger springen → ještě rychle skočit k řezníkovi

von etw. auf etw. Akk přeskakovat , měnit se z čeho na co

prasknout , puknout , (po)praskat
Das Eis springt. → Led puká.

skákat , přeskakovat (v hovoru ap.)

fráze

etw. springen lassen zacvakat , zaplatit co

ins Auge springen padnout do oka , bít do očí

springt

sprang

ist gesprungen

122

stechen

píchat (o bodláku ap.)

j-n /sich an etw. Dat píchnout koho/se o co
sich an den Dornen der Rose stechen → píchnout se o trny růže

štípat , píchat (o hmyzu)
Die Biene hat mir/mich ins Bein gestochen. → Včela mě štípla do nohy.

bodnout , píchnout (jehlu do žíly ap.)

propíchnout , udělat dír(k)u
+ j-m Löcher in die Ohren stechen → propíchnout komu uši

vyrýpnout (rostlinu ze země)

tetovat , kérovat

píchat , bodat (bolet) užívá se ve spojení s es
Es sticht mich im Rücken. → Píchá mě v zádech.

vyrýt (obrázek do mědi ap.)

píchnout (si) (na píchačkách)

sticht

stach

hat gestochen

123

stehen

steht

stand

hat gestanden

124

stehlen

(u)krást

sich stehlen krást se , plížit se
sich aus dem Zimmer stehlen → vykrást se z pokoje

stiehlt

stahl

hat gestohlen

125

steigen

lézt , stoupat , sestupovat (po schodech ap.)
auf einen Aussichtsturm steigen → stoupat na rozhlednu

(na)sednout , nastoupit (do auta ap.)

vystoupit (z tramvaje ap.)

stoupat , zvyšovat se (ceny ap.)

auf etw. Akk stoupnout , šlápnout na co
auf die Bremse steigen → šlápnout na brzdu

fráze

in j-s Augen steigen stoupnout v čích očích

j-m in den Kopf steigen stoupnout do hlavy komu (sláva, úspěch ap.)

steigt

stieg

ist gestiegen

126

stinken

páchnout , smrdět , zapáchat

smrdět (být podezřelý)

j-m štvát koho

smrdět , nevonět komu
Diese Aufgabe stinkt mir. → Tenhle úkol mi nevoní.

fráze

Eigenlob stinkt. Samochvála smrdí.

Geld stinkt nicht. Peníze nesmrdí.

stinkt

stank

hat gestunken

127

streichen

durch etw., über etw. Akk pohladit , přejet rukou po čem
+ j-n über die Hand streichen → pohladit koho po ruce

shrnout , smést , odhrnout

rozetřít

(na)mazat (housku máslem ap.)

natřít / natírat

(vy)škrtnout , vymazat
přen. + j-n + / + etw. aus seinem Gedächtnis streichen → vymazat koho/co z paměti

přen. Den Urlaub kannst du streichen. → Na dovolenou můžeš zapomenout.

Nichtzutreffendes bitte streichen! → Nehodící se škrtněte!

fráze

die Flagge streichen spustit vlajku

die Geige streichen hrát na housle

streicht

strich

hat gestrichen

128

s. streiten mit

mit j-m um etw., über etw. Akk hádat se , hašteřit se s kým o co

mit j-m über etw. Akk přít se , dohadovat se , vést spor s kým o co/čem

streitet

stritt

hat gestritten

129

tragen

nést / nosit
+ etw. auf dem Rücken tragen → nést co na zádech
nicht schwer tragen dürfen → nesmět nosit nic těžkého (ze zdravotních důvodů)

sich tragen nosit se

nést , podpírat

unést (most 12 tun ap.)

snést / snášet (kritiku ap.)

nést (zodpovědnost, náklady ap.)

nosit (o oblečení)

nosit (brýle ap.)

nosit u sebe , nosit při sobě

nést , mít (titul ap.)
seinen Namen tragen → nést jeho jméno

trägt

trug

hat getragen

130

treffen

trifft

traf

hat getroffen

131

treiben

hnát , zahnat , vehnat
das Vieh auf die Weide treiben → hnát dobytek na pastvu

j-n zu etw., in etw. Akk dohnat koho k čemu
+ j-n in den Tod treiben → dohnat koho k smrti

j-n zu etw. honit , pohánět koho k čemu

naléhat , spěchat na koho s čím

pohánět , hnát (voda turbínu ap.)

zarazit , zatlouci
einen Nagel ins Holz treiben → zatlouci hřebík do dřeva

prorazit , (vy)kopat , (pro)kopat (tunel ap.)

vytepat

etw. Akk zabývat se čím

věnovat se čemu
Sport treiben → sportovat

dělat , tropit , provádět
Unsinn/Unfug treiben → tropit hlouposti/neplechu

provozovat (obchod ap.)

užívá se ve spojení s podstatným jménem k opisu slovesa
Missbrauch mit j-m / etw. treiben → zneužít koho/co
Spionage treiben → slídit, vyzvídat
seinen Spott mit j-m treiben → posmívat se komu

přehánět , hnát (do krajnosti ap.) užívá se ve spojení s es

es zu weit treiben → zacházet příliš daleko

(na)kynout , vykynout (těsto ap.)

pučet , rašit

das, podstatné jméno ~s, ~

shon , ruch
jednání , chování , počínání
hon , naháňka

treibt

trieb

hat getrieben

132

treten

vstoupit , přistoupit , vkročit
Bitte zur Seite treten! → Prosím ustupte!
Treten Sie näher. → Přistupte blíže.

šlápnout , stoupnout (do bahna ap.)
in den Morast treten → šlápnout do bláta
Er ist mir auf den Fuß getreten. → Šlápl mi na nohu.

kopnout / kopat , nakopnout
Er trat gegen die Tür. → Kopnul do dveří.
den Ball/das Leder treten → čutat (hrát fotbal)

kopnout , střelit (míč do branky ap.)

etw. Akk šlápnout na co (na brzdu ap.)

sešlápnout co (pedál ap.)
ein Pedal treten → šlápnout na pedál

prošlapat , vyšlapat
einen Weg im Gras treten → prošlapat cestu v trávě

etw. Akk irgendwohin vrazit (si) co kam

šlápnout na co
einen Dorn in den Fuß treten → šlápnout na trn

rozšlápnout , ušlapat

prošlápnout , prokopnout

ve spojení s podstatným jménem vyjadřuje začátek nějakého děje vstoupit
in den Staatsdienst treten → vstoupit do státních služeb
in den Ruhestand treten → odejít do důchodu
in Kraft treten → vstoupit v platnost
mit j-m in Kontakt treten → navázat kontakt s kým

tritt

trat

hat getreten

133

trinken

trinkt

trank

hat getrunken

134

tun

tut

tat

hat getan

135

verderben

(z)kazit se (potraviny ap.)
Das Fleisch verdirbt leicht. → Maso se lehce kazí.

(z)kazit (pokrm kořením ap.)
das Essen mit zu viel Salz verderben → zkazit jídlo nadměrným osolením

sich verderben zkazit si , pokazit si (žaludek ap.)

verdirbt

verdarb

hat verdorben

136

vergessen

vergisst

vergaß

hat vergessen

137

verlieren

verliert

verlor

hat verloren

138

wachsen

(vy)růst (dítě, rostlina ap.)
Das Gras wächst üppig. → Tráva roste bujně.

irgendwie růst , vyrůst(at) , narůst(at) jak

růst , narůstat , rozrůstat se
Sein Vermögen wächst. → Jeho jmění se rozrůstá.

fráze

j-m / etw. nicht gewachsen sein nemít na koho/co

nevědět si rady s kým/čím

etw. gewachsen sein stačit na co

wächst

wuchs

ist gewachsen

139

waschen

wäscht

wusch

hat gewaschen

140

weichen von

ustoupit , vzdálit se , hnout se

(vor) j-m / etw. ustoupit komu/čemu, před kým/čím
dem Feind weichen → ustoupit nepříteli

weicht

wich

ist gewichen

141

weisen

ukázat / ukazovat
+ auf + j-n + / + etw. mit dem Finger weisen → ukazovat prstem na koho/co

vykázat , vyloučit

weist

wies

hat gewiesen

142

werben um

für etw. dělat reklamu čemu

propagovat co

agitovat pro co

získ(áv)at , hledat , verbovat

um j-n / etw. ucházet se , usilovat o koho/co

wirbt

warb

hat geworben

143

werden

wird

wurde

ist geworden

144

werfen

hodit , vrhnout
Er hat den Speer sehr weit geworfen. → Hodil daleko oštěpem.
neuen Weltrekord werfen → hodit nový světový rekord

mit etw. nach j-m házet čím po kom

irgendwohin (vy)hodit , házet kam
Das Pferd warf ihn aus dem Sattel. → Kůň ho vyhodil ze sedla.

sich werfen vrhnout se
sich + j-m zu Füßen werfen → vrhnout se komu k nohám

sich werfen deformovat se , měnit tvar (vlhkostí, chladem ap.)

wirft

warf

hat geworfen

145

wiegen

vážit , mít hmotnost
Das Paket wiegt 40 kg. → Balík váží 40 kg.

j-n / etw. (z)vážit koho/co (balík ap.)

potěžkat

wiegt

wog

hat gewogen

146

wissen

weiß

wusste

hat gewusst

147

ziehen

táhnout (lokomotiva vagon ap.)

(vy)táhnout (rukama)
einen Verletzten aus dem brennenden Auto ziehen → vytáhnout zraněného z hořícího auta

(vy)táhnout , přitáhnout , povolat (do armády ap.)

...

zieht

zog

hat gezogen

148

zwingen

j-n zu etw. (při)nutit , donutit , přimět koho k čemu

sich zwingen (do)nutit se , přinutit se (k úsměvu ap.

zwingt

zwang

hat gezwungen