L1, Sprechen, S. 14 Flashcards Preview

C1 Deutsch > L1, Sprechen, S. 14 > Flashcards

Flashcards in L1, Sprechen, S. 14 Deck (95):
1

předložka s 2. pád

ohledně , co se týče čeho, s ohledem na co

bezüglich

2

sloveso

líčit , popisovat

schildern

seine Erlebnisse schildern → líčit své zážitky

3

die, podstatné jméno ~, ~en

(roz)dělení , (roz)členění

(vý)stavba , struktura (společnosti, textu ap.)

osnova , plán (sloh. práce ap.)

Gliederung

4

sloveso

zhotovit , vyrobit , pořídit (posudek ap.)

anfertigen

5

die, podstatné jméno ~, odb. ~en

množství , počet (lidí, věcí ap.)

Anzahl

6

sloveso

stanovit , určit , vytyčit (termín ap.)

j-n /sich auf etw. Akk zavázat koho/se k čemu (ke slibu ap.)

uložit (peníze do banky ap.)

festlegen

7

nepravidelné sloveso o, o

(u)zamknout (byt ap.)

uzavřít (ulici ap.) , odříznout (vesnici ap.)

ukončit , uzavřít (přípravy, výzkum ap.)

mit etw. (s)končit (s) čím (se ziskem ap.)

skoncovat (se životem, s minulostí ap.)

uzavřít (smlouvu, sázku ap.)

abschließen

1) Die Tür war abgeschlossen. → Dveře byly zamčené.

3) ein abgeschlossenes Universitätsstudium → ukončené studium na univerzitě

4) das Jahr mit Verlust abschließen → skončit rok (se) ztrátou

6) + mit + j-m ein Geschäft abschließen → uzavřít obchod s kým


8

sloveso

sich __________ mit etw. zabývat se , zaobírat se čím
věnovat se čemu

pověřit (úkolem ap.)

befassen

1) Wir befassen uns jetzt mit der Psychologie. → Zabýváme se teď psychologií.

9

Den Aufbau der Vortrags vorstellen:

In unserem Kurzvortrag befassen wir uns mit dem Thema ' ...'

Zunächst möchten wir folgenden Aspekt darstellen: ...

Danach wird ... über einen weiteren wichtigen Aspekt berichten.

...wird am Ende ein Beispiel aus ... vorstellen.

10

In unserem Kurzvortrag __________ wir uns mit dem Thema ' ...'

befassen

11

Zunächst möchten wir folgenden Aspekt _________ : ...

darstellen

12

Danach wird ... über einen weiteren wichtigen Aspekt ____________.

berichten

13

...wird am _________ ein Beispiel aus ... vorstellen.

Ende

14

von einem Vorredner das Wort übernehmen:

Das war ... mit der Einführung. Jetzt ...

In meinem Beitrag geht es nun um das Thema " ..." / einen weiteren Aspekt des Themas " ..."

Danke, liebe/lieber ... Ich greife nun einen neuen Aspekt auf.

15

Das war ... mit der ____________. Jetzt ...

Einführung

16

In meinem __________ geht es nun um das Thema " ..." / einen weiteren Aspekt des Themas " ..."

Beitrag

17

Danke, liebe/lieber ... Ich _________ nun einen neuen Aspekt _____ .

greife ... auf

18

nepravidelné sloveso i, i

chytit , dopadnout (zločince ap.)

etw. Akk chopit se čeho (myšlenky, návrhu ap.)

etw. Akk navázat na co (na předchozí rozhovor ap.)

aufgreifen

19

verschiedene Situationen beschreiben und vergleichen:

Es ist zu beobachten, dass ...

Es ist auffällig, das ...

Verglichen mit der Situation vor ... Jahren ...

Heute gibt es eine vergleichbare Situation ...

Die Entwicklung in den letzten Jahren zeigt, dass ...

20

Es ist zu ___________ , dass ...

beobachten

21

Es ist ______________, das ...

auffällig

22

____________ mit der Situation vor ... Jahren ...

Verglichen

23

Heute gibt es eine __________ Situation ...

vergleichbare

24

Die Entwicklung in den letzten Jahren _______ , dass ...

zeigt

25

nepravidelné sloveso i, i

srovn(áv)at , porovn(áv)at

přirovn(áv)at , srovn(áv)at

sich _________ srovnávat se , porovnávat se

sich _________ vyrovnat se , dohodnout se (u soudu ap.)

vergleichen

1) die Preise (miteinander) vergleichen → porovnat ceny

3) Mit ihm kannst du dich nicht vergleichen. → S ním se nemůžeš srovnávat.

26

einen Vortrag beenden:

Als Fazit/Ergebnis lässt sich festhalten ...

Alles in allem zeigt sich, ...

Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre betrachtet, ...

Die kurze Beschreibung führt zu der Frage, ob ...

27

Als _________ /Ergebnis lässt sich festhalten ...

Fazit

28

__________ zeigt sich, ...

Alles in allem

29

Wenn man die Entwicklung der letzten Jahre ___________, ...

betrachtet

30

Die kurze Beschreibung __________ zu der Frage, ob ...

führt

31

das, podstatné jméno ~s, ~e/~s

facit , výsledek , závěr

Fazit

32

nepravidelné sloveso

j-n / etw. mit etw., an etw. Dat zadržet , (za)chytit koho/co čím, za co

zachytit , zaznamenat (události ap.)

sich ____________ an j-m / etw. držet se , přidržovat se koho/čeho (zábradlí ap.)

an j-m / etw. držet se koho/čeho , setrvávat při kom, na čem , stát při kom/čem , zůstat věrný komu/čemu (starému příteli ap.)

festhalten, hält fest, ie, a

1) + j-n am Ärmel festhalten → zachytit koho za rukáv

2) + etw. mit der Kamera festhalten → zachytit co kamerou

4) an alten Gewohnheiten festhalten → držet se starých zvyků

33

Celkově vzato...

Alles in allem...

34

sloveso

pozorovat , prohlížet (si) , sledovat (umělecké dílo ap.)

j-n / etw. als etw. Akk považovat , pokládat koho/co za co

etw. Akk irgendwie posuzovat co jak , dívat se na co jak

betrachten

1) sein Bild im Spiegel betrachten → pozorovat svůj obraz v zrcadle

2) + j-n als seinen Feind betrachten → považovat koho za svého nepřítele

3) Wie betrachtest du das? → Jak se na to díváš?, Co o tom soudíš?

35

eine __________ Rolle spielen

entscheidende

36

ein schlechtes _________ haben

Gewissen

37

sloveso

etw. Akk obávat se čeho , mít strach z čeho

befürchten

38

→ přijít zkrátka

zu kurz kommen

39

přídavné jméno

podstatný , důležitý , zásadní (rozdíl ap.)

podstatně , zásadně (menší, lepší ap.) užívá se k zesílení přídavných jmen v komparativu a sloves

Wesentlich

1) für j-n von wesentlicher Bedeutung sein → mít zásadní význam pro koho

2) wesentlich älter/jünger sein → být podstatně starší/mladší
wesentlich zu etw. beitragen → podstatně přispět k čemu

fráze

im Wesentlichen v podstatě , v zásadě (mít pravdu ap.)

40

der, podstatné jméno ~es

nadbytek , přebytek

Überfluss

41

eine Krankheit feststellen

diagnostizieren

42

Personen oder Sachen respektieren, auch wenn man anderer Meinung ist

tolerieren

43

j-n oder etwas zum Mitglied oder Inhalt einer Gruppe machen

integrieren

44

einer Sache eine bestimmte Bedeutung geben

interpretieren

45

mit einer - oft unangenehmen - Sache einverstanden sein

akzeptieren

46

etwas verbrauchen (Essen, Trinken, Tabak)

konsumieren

47

die, podstatné jméno ~, -ü-e

touha , tužba

Sehnsucht

eine ungestillte Sehnsucht nach Liebe → neukojená touha po lásce

sich vor Sehnsucht verzehren → sžírat se touhou

48

die, podstatné jméno ~, ~en

žádost , objednávka (zboží ap.)
požadavek

Anforderung

49

Kontakt ____ Freunden _________

zu

pflegen

50

pohoda, pohodli

Geborgenheit

51

Interview

das

52

příslovce

místo toho (raději ap.)

stattdessen

53

přídavné jméno

vydatný , bohatý , pořádný (snídaně ap.)

ausgiebig

54

nepravidelné sloveso

vtáhnout (dovnitř)
vtáhnout (do cizí země ap.)
j-n in etw. Akk zaplést koho do čeho (do hádky ap.)

hineinziehen

55

přídavné jméno

zaměstnaný , pracovně činný , pracující

berufstätig

56

sloveso

přemístit , přesunout , přestavět (bedny ap.)

posunout , přeřadit (vagon ap.)

přehmátnout (na bradlech ap.)

přesadit / přesazovat (rostliny)

přeměnit / přeměňovat

etw. Akk in etw. Akk (pro)měnit , vyměnit co v co, za co

umsetzen

1) einen Schüler in eine andere Schulbank umsetzen → přesadit žáka do jiné lavice

57

příslovce

nejdřív(e) , nejspíš(e)

ehestens

58

nejdřív
→ Byl tam nejdřív.

Er war dort am ehesten.

59

Äußerlichkeit
→ klást důraz na vzhled

auf Äußerlichkeiten Wert legen

60

auf etwas Wert _______

legen

61

přídavné jméno

minulý , odbytý (problém ap.)

passé

62

sloveso

j-n / etw. zohlednit koho/co

přihlédnout k čemu (k zdravotnímu stavu ap.)

brát zřetel na koho/co

berücksichtigen

63

nepravidelné sloveso

etw. Akk nahlédnout kam (do místnosti ap.)

přehlédnout (zahradu jedním pohledem ap.)

etw. Akk nahlédnout do čeho (do spisů ap.)

uznat (svůj omyl ap.)

pochopit (argumenty ap.)

einsehen, sieht ein, a, e

64

sloveso

žádat , požadovat , vyžadovat

vyžadovat , chtít (práce zručnost ap.)

vyžádat si , požadovat (předložení řidičského průkazu ap.)

vyžádat si , chtít (k telefonu ap.)

verlangen

1) mehr Lohn/eine Erklärung verlangen → požadovat vyšší plat/vysvětlení

65

5) sich nach j-m / etw.

řídit se kým/čím, podle koho/čeho

richten

sich nach den Vorschriften richten → řídit se předpisy
Ich richte mich ganz nach dir. → Řídím se zcela podle tebe.
Wonach richtet sich der Preis? → Na čem je závislá cena?

66

sich __________ etwas richten

nach

67

der, podstatné jméno ~s, ~

talíř

Teller

ein tiefer/flacher Teller → hluboký/mělký talíř
ein Teller Suppe → talíř polévky

68

Teller

der

69

sloveso

j-n dotazovat se , ptát se koho

befragen

einen Experten nach seiner Meinung befragen → dotázat se odborníka na jeho názor

70

Statistische Bundesamt

das

71

přídavné jméno

zaměřený , orientovaný (na následky ap.)

angelegt

72

11) sbírat , shromažďovat (data, údaje ap.)

erheben, o, o

73

der, podstatné jméno ~es, -ü-e

požívání , požití , konzumace (alkoholu ap.)
požitek , radost

Genuss

74

der, podstatné jméno ~(e)s

vynaložení (energie, úsilí ap.)
náklady , vydání
plýtvání , mrhání

Aufwand

75

die, podstatné jméno ~

příčný směr , příčnost , šikmost

Quere

fráze

j-m in die Quere kommen
zkřížit komu cestu , přijít komu do cesty pronásledovat koho (nepříjemné vzpomínky ap.)

76

j-m in die _________ kommen

Quere

77

der, podstatné jméno ~(e)s

potlesk , aplaus
souhlas , uznání

Beifall

78

j-m alle _________ spenden

Beifall

79

die, podstatné jméno ~

rovnoprávnost , rovnost (národů, ras ap.)

Gleichberechtigung

80

nepravidelné sloveso

vzít , vyjmout

j-m etw. Akk odstranit , odebrat , vzít komu co (operativně)

j-n vzít , brát koho (z původního prostředí pryč)

herausnehmen, nimmt heraus, a, o

81

Das passt besser zum Lebensrhythmus berufstätiger Eltern, die am Wochenende ausschlafen und ___________ zusammen mit der Familie essen möchten.

trotzdem

82

Vollzeit arbeitende Mütter _________ daher oft großen Wert auf ein gemeinsames Abendessen.

legen

83

Frauen richten sich oft stark nach den Wünschen ______ Männer.

ihrer

84

... wer in einem Haushalt wie viel Zeit ________ verbringt.

womit

85

Beruflich erfolgreiche Frauen haben oft Partner, ______ es nichts ausmacht, in der Küche zu stehen.

denen

86

______ diese bleiben, wie sie sind, wird sich wenig ändern.

Solange

87

In unserer Gruppe haben wir uns mit dem Thema 'Konsumverhalten' ________ .

befasst

88

Als _________ lässt sich festhalten: Wir sollten mehr darüber nachdenken, was wir kaufen.

Ergebnis

89

Wenn man die Entwicklungen der letzten Jahre _______, stellt man fest, dass wir immer öfter nach günstigen Angeboten im Internet suchen.

ansieht

90

4. j-m etw. Akk (z)pozorovat , vidět co na kom

5. als j-n / etw. vidět jako koho/co
dívat se jako na koho/co
považovat za koho/co (posuzovat, hodnotit)

ansehen, sieht an, a, e

91

Zunächst möchte ich mich mit dem ersten Aspekt __________. Was kaufen wir eigentlich und wie ist unser Kaufverhalten?

beschäftigen

92

Es wird _________, dass die meisten von uns viel zu viel kaufen.

deutlich

93

In meinem Beitrag geht es um einen anderen Aspekt des Konsumverhaltens. Anna wird _________ darüber sprechen, wofür Menschen unseren Alters heutzutage Geld ausgeben.

anschließend

94

příslovce

poté , následně

anschließend

95

Man _________ beobachten, dass die Lebensdauer von Konsumartikeln heutzutage nicht mehr so lang ist wie früher.

kann