Lektion 1, Lernwortschatz Flashcards Preview

C1 Deutsch > Lektion 1, Lernwortschatz > Flashcards

Flashcards in Lektion 1, Lernwortschatz Deck (164):
1

vergleichen mit ...

verglich, hat verglichen

2

mánie , posedlost vášnivá zaujatost

mánie duševní choroba

die Manie, n

3

Navigationssystem

das, -e

4

die, podstatné jméno ~, -ü-e/~en

návyk , závislost

touha , vášeň

Sucht

1) die Sucht nach Alkohol bekämpfen → bojovat se závislostí na alkoholu

2) die Sucht nach Geld → touha po penězích

5

etwas, j-m _______________ schenken

Aufmerksamkeit

6

die, podstatné jméno ~, ~en

pošetilost , hloupost (chování, problému ap.)

pošetilost , nicotnost (provést, říci ap.)

Albernheit, en

7

die, podstatné jméno ~, ~en

zrychlení (tempa ap.)
spěch , chvat
zrychlení , akcelerace (auta)

Beschleunigung

8

die, podstatné jméno ~, ~n

glosa , komentář (novinářský útvar

Glosse

9

die, podstatné jméno ~

přijímání potravy

Nahrungsaufnahme

10

die, podstatné jméno ~

neúnavnost , nepřetržitost

Rastlosigkeit

11

die, podstatné jméno ~, ~en

redukce , snížení , omezení

zjednodušení (schématu ap.)

redukce , převod (tlaku ap.)

Reduktion, en

1) eine Reduktion der Kosten → redukce nákladů

12

sloveso

narušovat , omezovat , poškozova

beeinträchtigen

13

sloveso

potřebovat (peníze, pomoc ap.)

benötigen

14

kraulovat , plavat kraulem

drbat , škrábat , šimrat laskavě

kraulen

15

sloveso

vzepřít se , odporovat

sich widersetzen

Vyskytuje se v:
protivit se: sich j-s Willen widersetzen → protivit se čí vůli

16

zur ______________ nehmen, nahm, genommen

Kenntnis

17

das, podstatné jméno ~s, ~

plachta

Segel

(die) Segel setzen → napnout plachty

18

nepravidelné sloveso

durch etw., über etw. Akk pohladit , přejet rukou po čem

shrnout , smést , odhrnout

rozetřít

(na)mazat (housku máslem ap.)

natřít / natírat

(vy)škrtnout , vymazat

streichen, strich, h. gestrichen

1) + j-n über die Hand streichen → pohladit koho po ruce

6) přen. + j-n + / + etw. aus seinem Gedächtnis streichen → vymazat koho/co z paměti

přen. Den Urlaub kannst du streichen. → Na dovolenou můžeš zapomenout.

Nichtzutreffendes bitte streichen! → Nehodící se škrtněte!

19

die _________ streichen, strich, hat gestrichen

Segel

mit etwas aufhören, was du begonnen hast

Ich musste die Segel streichen und die Fahrschule wechseln.

20

sich einer _________ verschreiben

Sache

21

nepravidelné sloveso ie, ie

sich ___________ upsat se , udělat chybu (při psaní)

vypsat (pero ap.)

popsat (sešit ap.)

předepsat , naordinovat

sich ___________ etw. Dat upsat se čemu

verschreiben

22

přídavné jméno

nezadržitelný (rozpad stavby ap.)

ohne Unterbrechung, man kann das nicht stoppen

unaufhaltsam

23

přídavné jméno

důstojný (čin ap.)

würdevoll

24

je -

příslovce

někdy , jednou (v budoucnosti i minulosti)

jemals

25

spojka

zatímco , kdežto

wohingegen

für Vergleichen

Deutsche Schnecken sind gut, wohingegen die Chinesische ungenießbar sind.

Er hat 4 Jahre für sein Studium gebracht, wohingegen seine Schwester nur zwei Jahre braucht.

26

der, podstatné jméno ~(e)s

závist

Neid

Neid empfinden → pociťovat závist

27

die, podstatné jméno ~

priorita , přednost (v pořadí důležitosti) statné jméno ~

Priorität, en

28

das, podstatné jméno ~s, ~e

osud , úděl

osud (vyšší moc)

Schicksal

1) sich mit seinem Schicksal abfinden → smířit se s vlastním osudem

2) an die Gunst des Schicksals glauben → věřit v přízeň osudu

29

die, podstatné jméno ~, ~en

solidarita

Solidarität, Sg

30

sloveso

j-m etw. Akk přát komu co (úspěch ap.)

j-m /sich etw. Akk dopřá(va)t komu/si co (pár dnů volna ap.)

gönnen

1) Ich gönne ihm sein Glück von Herzen. → Ze srdce mu jeho štěstí přeju.

sich selbst (j-m anderen) etwas erlauben
nicht neidisch sein


31

nepravidelné sloveso i.

nepodařit se , nepovést se , nevydařit se

missglücken

32

sloveso

nepřát , závidět (dobrou pozici ap.)

missgönnen

33

sloveso

omílat (stejné téma ap.)

zerreden

34

sloveso

objasnit , vysvětlit , ozřejmit

bewusst machen

35

sich (Dat.) eine Sache bewusst _________

machen

36

die, podstatné jméno ~, ~en; mst Sg

občanstvo , měšťanstvo

Bürgerschaft

37

Bürgerschaft

bürgerschaftlich

38

příslovce

pokud , do jaké míry , jak dalece

spojka

do jaké míry , jak dalece

inwiefern

39

das, podstatné jméno ~s, ~e; mst Sg

vědomí , uvědomění (si) (povinnosti ap.)

uvědomění , uvědomělost , vědomí (národní ap.)

vědomí (stav psychiky)

Bewusstsein

3) das Bewusstsein verlieren → ztratit vědomí
wieder zu Bewusstsein kommen → znovu nabýt vědomí
bei/ohne Bewusstsein sein → být/nebýt při vědomí

40

die, podstatné jméno ~, ~en

nahlédnutí , pohled (dovnitř)

in etw. Akk náhled , nahlédnutí do čeho (do spisů ap.)

poznatek , (nová) vědomost , pohled

rozum , pochopení

Einsicht

3) neue theoretische Einsichten gewinnen → získat nové teoretické poznatky

4) Einsicht haben → mít rozum/pochopení
zur Einsicht kommen → nabýt rozumu
Hab' Einsicht! → Měj rozum!

41

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

neúspěch , nezdar

Misserfolg

42

sloveso

dešifrovat , rozluštit (zakódovaný text ap.)

rozřešit , rozluštit , vyluštit (tajemství ap.)

entschlüsseln

rozluštit: ein Geheimnis entschlüsseln → rozluštit záhadu

43

sloveso

(z)likvidovat (odpad) , zbavit (odpadu)

entsorgen

44

sloveso

kopat , okop(áv)at (řepu ap.)

(roz)sekat , nasekat , (roz)štípat (sekerkou)

(vy)sekat , (vy)kopat (díru do ledu ap.)

nach j-m / etw. klovnout koho/co (o ptácích)

hacken

2) in Stücke hacken → rozsekat na kousky

45

sloveso

etw. Akk nedbat čeho (zákonů ap.)

nerespektovat , ignorovat co (předpisy ap.)

j-n / etw. nevážit si , necenit si koho/čeho

missachten

dbát: etw. missachten → nedbat čeho

46

nepravidelné sloveso

j-m nelíbit se komu

das, podstatné jméno ~s

nelibost , nechuť , nevole

missfallen, missfällt, ie, a

znelíbit se: Er missfiel dem Regime. → Znelíbil se režimu.

47

nepravidelné sloveso

nepodařit se , nezdařit se , nepovést se (pokus ap.)

das, podstatné jméno ~s

selhání , nezdar , neúspěch

misslingen, misslang, i. misslungen

48

nepravidelné sloveso

nepodařit se , nepovést se , špatně dopadnout

missraten, missrät, ie, i. a

49

nepravidelné sloveso

j-n / etw. neporozumět komu/čemu , špatně pochopit koho/co

j-n / etw. neporozumět komu/čemu , špatně slyšet koho/co

missverstehen, missverstand, h. missverstanden

1) Sie hat deine Frage missverstanden. → Špatně pochopila tvou otázku.

50

nepravidelné sloveso i.

prasknout

vor etw. Dat puknout , prasknout čím

vybouchnout , ztroskotat , nepovést se

in etw. Akk skočit , vpadnout do čeho (do diskuse ap.)

sloveso

posadit se , sednout si

platzen

1) Mir ist die Naht geplatzt. → Praskl mi šev.

fráze

Ich platze (gleich)! Já (snad) prasknu! (z přejedení)


51

nepravidelné sloveso

ne(po)dařit se , nezdařit se

schiefgehen, ging schief, i. schiefgegangen

fráze

Das wird schon schiefgehen! To bude OK! (jen žádný strach)

52

nepravidelné sloveso i.

an j-m / etw. zoufat (si) nad kým/čím

být zoufalý z koho/čeho

verzweifeln

zoufale: verzweifelt wehklagen → zoufale naříkat

zoufalý: Ich bin darüber verzweifelt. → Jsem z toho zoufalý.

L: Ich verzweifle daran (ich will oder kann es nicht machen)

53

sloveso

rozmačkat (brambory na kaši ap.)
pomačkat , zmačkat (šaty ap.)

zerdrücken

54

nepravidelné sloveso

rozpadat se (staré zdivo ap.)

in etw. Akk rozpadat se na co

rozpadat se , zanikat (říše ap.)

in etw. Akk členit se , dělit se na co, do čeho

skládat se z čeho

zerfalen, zerfällt, ie, i. a

55

nepravidelné sloveso o, i. o

rozpustit se , roztéci se (máslo ap.)

rozpít se , rozmazat se (inkoust ap.)

in/vor etw. Dat rozplývat se , překypovat čím (city ap.)

zerfließen

56

nepravidelné sloveso

rozpustit se , roztát , rozplynout se (tableta ve vodě ap.)

zergehen, zerging, i. zergangen

Zunge: sich Dat etw. auf der Zunge zergehen lassen → mazlit se s čím se slovem

rozplývat se: Der Bonbon zergeht ihr auf der Zunge. → Bonbón se jí rozplývá na jazyku.

57

sloveso

rozsekat , rozštípat (dřevo ap.)

zerhacken

58

nepravidelné sloveso i./h.

rozvařit se (na kaši ap.)
rozvařit (brambory ap.)

zerkochen

59

nepravidelné sloveso

rozpustit se (máslo, čokoláda ap.)

zerlaufen, zerläuft, ie, i. au

60

sloveso

rozložit , rozebrat , rozmontovat (motor ap.)
rozporcovat (kuře ap.)
rozebrat , analyzovat (souvětí ap.)

zerlegen

61

nepravidelné sloveso i.

prasknout , puknout (míč ap.)

zerplatzen

62

nepravidelné sloveso i, h./i. i

roztrhnout / roztrhat (dopis ap.)

roztrhnout (si) (kalhoty ap.)

roztrhnout se , přetrhnout se , prasknout (provaz ap.)

zerreißen

1) hovor. Meinen Bruder zerreißt es fast (vor Lachen). → Můj bratr se může potrhat smíchy.

3) Das Seil zerriss. → Provaz se přetrhl.

63

nepravidelné sloveso

rozstřihnout , rozřezat , rozkrojit (na více částí)

sich ____________ etw. Akk pořezat si co (ruku ap.)

říznout se , střihnout se do čeho (do prstu ap.)

zerschneiden , zerschnitt, h. zerschnitten

64

nepravidelné sloveso a, i. u

prasknout , rozbít se , roztříštit se (talíř, porcelán ap.)

zerspringen

65

sloveso

rozptýlit , roznést , roztrousit

j-n rozehnat koho

sich __________ rozejít se , rozptýlit se (dav lidí ap.)

rozptýlit , zaplašit , rozehnat (chmurné myšlenky ap.)

j-n /sich pobavit , rozptýlit koho/se

zerstreuen

66

die, podstatné jméno ~, ~en

narážka (ironická ap.)

Anspielung

Anspielungen + auf + j-n + / + etw. machen → mít narážky na koho/co

67

der, podstatné jméno ~(e)s, -ü-e

odchod , odjezd (vydání se na cestu)

trhlina , prasklina

vylomení , vypáčení (dveří ap.)

Aufbruch

68

die, podstatné jméno ~, ~n

balada (tragická báseň)

Ballade

69

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e/~e

basa , loch (vězení)

Knast

70

der, podstatné jméno ~s, ~

smírčí soudce

rozhodčí

soudce , arbitr

Schiedsrichter

71

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

houba (mořský organismus)

houba (mycí ap.)

Schwamm


fráze

Schwamm drüber! Smažme to! , Zapomeňme na to!

72

der, podstatné jméno ~s, ~s

nádech , náznak

Touch

73

8. sich _________ utišovat se , ustávat , opadat (rozbouřené moře, rozčílení ap.)

legen

74

etwas legt ______

sich

75

přídavné jméno

melancholický , trudnomyslný (člověk ap.)

melancholisch

76

zub času

der Zahn der Zeit

77

sloveso

dehydrogenovat

dehydrieren

78

sloveso

odmořit , detoxikovat , zbavit jedů (odpadní plyny ap.)

entgiften

Abgase entgiften → detoxikovat výfukové plyny

79

sloveso

odpeckovat , vypeckovat , zbavit jader

entkernen

Kirschen entkernen → vypeckovat třešně

80

sloveso

(vy)svléci (zraněného ap.)

j-n etw. Gen sesadit koho z čeho , zbavit koho čeho (funkce ap.)

entkleiden

81

sloveso

zbavit odvahy , odradit

entmutigen

Ich lasse mich nicht entmutigen. → Nenechám se odradit.

82

sloveso

etw. Akk odšťavnit co , vytlačit šťávu z čeho

entsaften

83

zaubern

entzaubern

84

nepravidelné sloveso

j-m etw. Akk odtáhnout od koho co (ruku)

odebrat , odepřít (přátelství, důvěru ap.)

j-m etw. Akk odebrat , odejmout komu co (práva ap.)

zbavit koho čeho (kompetencí ap.)

j-n / etw. etw. Gen zbavit koho/co čeho

držet dál koho/co od čeho

j-m Blut ____________ odebrat komu krev

sich _____________ j-m / etw. vymanit se komu, z čeho (z objetí, vlivu ap.) , oprostit se od koho/čeho

vyhnout se

sich ____________ etw. Dat zprostit se čeho , vyhnout se čemu (povinnosti, zodpovědnosti ap.)

entziehen, entzog, h. entzogen

9) sich dem persönlichen Kontakt entziehen → vyhnout se osobnímu kontaktu

85

přídavné jméno

křečovitý , napjatý (sval ap.)

verspannt sein

86

die, podstatné jméno ~, ~en

náznak , narážka

náznak , záchvěv (úsměvu ap.)

Andeutung

in Andeutungen sprechen → mluvit v náznacích/narážkách

87

das Drama

die Dramen

88

die, podstatné jméno ~, ~en

imaginace , obrazotvornost , tvořivé myšlení

Imagination

89

die, podstatné jméno ~, ~n

výraz tváře / obličeje

Miene

eine feierliche Miene aufsetzen → nasadit slavnostní výraz

fráze

keine Miene verziehen nehnout ani brvou , ani nemrknout

90

die, podstatné jméno ~, ~n

pointa

Pointe 'puante'

91

3. sich _________ rýsovat se , jevit se , hlásit se (příznivý obrat ap.)

andeuten

92

sloveso

komponovat , skládat (operu, šanson ap.)
komponovat , sestavit , vytvořit (program, menu ap.)

komponieren

93

sloveso

lákat , vábit

časování

kadeřit , ondulovat

locken

den Hund mit einer Wurst locken → vábit psa na salám

94

nepravidelné sloveso

mit j-m držet krok s kým (s ostatními ap.)
stačit komu (soupeři ap.)

mithalten, hält mit, ie, a

95

sloveso

vyžadovat , požadovat , potřebovat (trpělivost, odvahu ap.)

erfordern

96

Aufmerksamkeit ___________

erfordern

97

j-m auf die _________ kommen

Schliche

98

přídavné jméno

epický (báseň ap.)

episch 'y'

99

přídavné jméno

rozvláčný , zdlouhavý (rozhovor ap.)

langatmig

langatmig reden → zdlouhavě mluvit

wie langweilig

100

toll

umwerfend

101

eine _________ an sich

Sache

102

es ist mir nicht egal

etwas (D) j-m Beachtung schenken

103

Form

die

104

die, podstatné jméno ~, -ü-e; mst Sg

žárlivost

Eifersucht

105

der, podstatné jméno ~s

horlivost , zápal , zanícení

Eifer

fráze

im Eifer des Gefechts v zápalu boje

106

das, podstatné jméno ~s, ~

nemoc , choroba (dlouhá, těžká)

žal , hoře , utrpení , strast

Leiden

2) die Freuden und Leiden des Alltags → radosti a strasti všedního dne

107

die, podstatné jméno ~, -ü-e/~en

návyk , závislost

touha , vášeň

Sucht

1) die Sucht nach Alkohol bekämpfen → bojovat se závislostí na alkoholu

2) die Sucht nach Geld → touha po penězích

108

přídavné jméno

žárlivý

+ auf + j-n + / + etw. eifersüchtig sein → být žárlivý na koho/co

109

přídavné jméno

přemrštěný (ceny ap.)
nadměrný (rychlost ap.)

überhöht

nadměrný: mit überhöhter Geschwindigkeit fahren → jet nadměrnou rychlostí

110

Witz

der

111

Rastlosigkeit

die

112

die Such__________

maschine

113

es macht mir nicht aus

es beeinträchtigt mich nicht

114

sloveso

zářit , svítit

lesknout se , třpytit se , blyštět se

vor etw. Dat zářit čím (radostí ap.)

strahlen

1) Das Licht strahlt durch eine Membrane. → Světlo svítí skrz membránu.
přen. vor Sauberkeit strahlen → zářit čistotou

115

sloveso

sich ___________ gegen j-n / etw. bránit se , hájit se proti komu/čemu

sich __________ gegen etw. vzpírat se , bránit se čemu

j-m / etw. čelit , postavit se , zabránit komu/čemu

wehren

116

nicht digital

analog

Unsere Uhr in der Küche ist analog.

117

etwas genauso machen

etwas analog machen

118

das Gleiche noch mal

die Analogie

119

je ... desto

je schneller j-d ist, desto (umso) ist er an Ziel

120

Hast du das schon irgendwann (_______) gehört

jemals oder je

jemals ist in Fragen

Hast du das schon je gehört
Nein, noch niemals.

121

přídavné jméno

nepoživatelný , nejedlý
protivný , nesnesitelný (šéf ap.)

ungenießbar

122

der, podstatné jméno ~s, ~

mecenáš

Gönner

123

auf j-n neidisch sein

j-m missgönnen

124

přídavné jméno

rozumný , chápavý , uznalý (učitel ap.)
rozumný , pádný , přesvědčivý (argument ap.)

einsichtig

125

8. vyřešit , rozluštit (záhadu, tajemství ap.)

auflösen

126

der, podstatné jméno ~s, ~

hák , skoba
zatrhnutí , označení (tužkou ap.)
háček , (skrytý) problém

Haken

127

die, podstatné jméno ~, ~n

motyka
sekera

die, podstatné jméno ~, ~n

pata
podpatek

Hacke


fráze

sich Dat die Hacken nach etw. ablaufen ušoupat si nohy pro co, kvůli čemu

128

Haken machen

abhaken

129

etwas Kaputt machen
Holz ________

hacken

130

sekera

das Beil
die Axt

131

der Vogel mit dem Schnabel _________ kann.

hacken

132

vor Wut _______

platzen

133

Manie

die, n

134

Navigationssystem

das, e

135

Sucht

die, ü-e

136

Albernheit

die, en

137

Beschleunigung

die, en

138

Glosse

die, n

139

Held

der, en

140

Heldin

die, nen

141

Hyperaktivität

die, en

142

Kolumne

die, n

143

Nahrungsaufnahme

die

144

Rastlosigkeit

die, en

145

Reduktion

die, en

146

Suchmaschine

die, e

147

Neid

der

148

Priorität

die, en

149

Schicksal

das, e

150

Solidarität

die

151

Bewusstsein

das

152

Einsicht

die, en

153

Misserfolg

der, e

154

Anspielung

die, en

155

Aufbruch

der

156

Ballade

die, n

157

Knast

der

158

Schiedsrichter

der

159

Schwamm

der, ä-e

160

Touch

der, s

161

Andeutung

die, en

162

Imagination

die, en

163

Miene

die, n

164

Pointe

die, n