L1 Schreiben Flashcards Preview

C1 Deutsch > L1 Schreiben > Flashcards

Flashcards in L1 Schreiben Deck (19):
1

das, podstatné jméno ~s, ~

žádost , prosba , naléhání

Anliegen

2

Teil

der*das

3

die, podstatné jméno ~, ~en

zaměstnání , přijetí (do zaměstnání)

nastavení , regulace (přístroje)

zastavení , zadržení , zákaz

uložení , zařazení (knih do knihovny ap.)

odložení (dočasné)

zu etw. stanovisko , hledisko , postoj k čemu

Einstellung

2) Einstellung eines Fernglases → nastavení dalekohledu

3) Einstellung der Produktion → zastavení produkce4

nakažlivý , infekční , přenosný (choroba, virus ap.)

nakažlivý (smích, zívání ap.)

ansteckend

5

Auf ___ _____ Seite

der einen

6

Auf ___ _____ Seite

der anderen

7

___ Gefahr

die

8

nepravidelné sloveso

být , existovat

vydržet , obstát , vytrvat

aus etw. být , skládat se , sestávat (se) z čeho (ze skla ap.)

...

bestehen, bestand, h. bestanden

1) Darüber besteht kein Zweifel. → O tom není pochyb.

3) Das Werk besteht aus drei Teilen. → Dílo se skládá ze tří částí

9

angažovanost , nasazení osobní zaujetí

angažmá , smluvní závazek herce ap

das Engagement [ãgaʒəˈmãː]

10

nepravidelné sloveso

vejít , vstoupit (do podvědomí ap.)

přijít , dojít (balík, pohlednice ap.)

docházet (omyl, vtip ap.)

srazit se (šaty ap.)

an etw. Dat pojít , uhynout na co, z čeho (zvíře ap.)

zaniknout , (z)krachovat (firma ap.)

přijít zkrátka (utrpět škodu, ztrátu)

auf j-n / etw. zabývat se kým/čím

auf etw. Akk přistoupit na co

uzavřít (obchod, sázku ap.)

eingehen, ging ein, i. eingegangen

1) Die Ereignisse sind in die Geschichte eingegangen. → Události vstoupily do dějin.

3) Es will mir nicht eingehen, dass du mich verlässt. → Nějak mi nedochází, že mě opouštíš.

9) Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen. → Nepřistoupila na jejich plán.

10) ein bestimmtes Risiko eingehen → podstoupit určité riziko11

der, podstatné jméno ~ns, ~n

myšlenka , úvaha , uvažování (výsledek myšlení)

an j-n / etw. myšlenka na koho/co

představa koho/čeho

mínění , názor(y)

myšlenka , nápad , idea

Gedanke

1) Wir müssen ihn auf andere Gedanken bringen. → Musíme ho přivést na jiné myšlenky. (rozveselit ap.)

3) sich an einen Gedanken gewöhnen → zvyknout/zvykat si na myšlenku

12

Wenn ich zu _________ hätte, würde ich mit ... Steuern finanzieren.

entscheiden

13

der, podstatné jméno ~es, -ä-e

slohová práce , kompozice

článek , stať (odborná ap.)

nástavec (skříně ap.)

Aufsatz

14

auf j-n / etw. zabývat se kým/čím

auf etw. Akk přistoupit na co

eingehen

Sie ist auf ihren Plan nicht eingegangen. → Nepřistoupila na jejich plán.

15

vyjádřit se , vyslovit se ke komu/čemu

sich auslassen über j-n / etw.

16

značný , notný , viditelný (zlepšení ap.)

pozoruhodný , úctyhodný , hodný povšimnutí (výsledek ap.)

značně , výrazně (pokročit ap.)

beachtlich

2) einen beachtlichen Erfolg erreichen → dosáhnout pozoruhodného úspěchu

17

sloveso

vyplýtvat , promrhat , promarnit (čas, peníze ap.)

verschwenden

18

přídavné jméno

trvalý , stálý , intenzivní (prožitek, úspěch ap.)

nachhaltig

+ auf + j-n einen nachhaltigen Eindruck machen → udělat na koho trvalý dojem
+ j-n nachhaltig beeinflussen → koho trvale ovlivňovat

19

sloveso

upravit , připravit (postele pro hosty ap.)

opravit , dát do pořádku (střechu ap.)

sich __________ upravit se , přichystat se (do divadla ap.)

herrichten