L 1 Workschatz 1 und 2 Flashcards Preview

C1 Deutsch > L 1 Workschatz 1 und 2 > Flashcards

Flashcards in L 1 Workschatz 1 und 2 Deck (75):
1

sloveso

rozžvýkat , rozkousat (sousto ap.)

zerkauen

2

sloveso

zmačkat , zmuchlat , pokrčit (papír, látku ap.

zerknittern

3

die, podstatné jméno ~, ~n

mol

Motte

4

nepravidelné sloveso

rozežrat , prožrat (moli kabát ap.)
rozežrat , rozložit (rez kov ap.)

zerfressen, zerfrisst, a, e

5

sloveso

rozložit / rozkládat (krvinky ap.)

sich ___________ rozložit se (biologický odpad ap.)

etw. Akk rozkládat , rozvracet co (morálku ap.)

zersetzen

6

nepravidelné sloveso

rozbít se , roztlouci se

(ro)zlomit , rozbít

an etw. Dat být rozervaný , být zlomený čím (utrpením ap.)

zerbrechen, zerbricht, a, i./h. o

7

sloveso

(na)sypat

(po)sypat

zanášet (puška ap.)

šířit , vypustit (fámu ap.

streuen

8

přídavné jméno

zničený , rozlámaný (tělesně)

zerschlagen

9

sloveso

nedůvěřovat

das, podstatné jméno ~s

nedůvěra , pochyby

cizí: den Fremden misstrauen → nedůvěřovat cizím

misstrauen

10

nepravidelné sloveso

rozšlápnout , zašlápnout (pavouka ap.)

pošlapat (trávník ap.

zetreten, zertritt, a, e

11

der Traum ____ etwas

von

Wovon hast du geträumt

12

voller Vorfreude ____ etwas

auf

13

die, podstatné jméno ~, ~n

auf etw. Akk radostné očekávání čeho

Vorfreude

14

Michael was voller Vorfreude auf Urlaub mit Gabi, aber die Hoffnungen _____ .

zerbrachen

sind zerbrachen

15

der, podstatné jméno ~s

neskladný odpad

Sperrmüll

16

die, podstatné jméno ~, ~en

recyklace , recyklování

Wiederverwertung

17

Wiederverwertung

wiederverwerten

18

Ich habe Ihre Sendung ____ 23.05 mit großem Interesse __________

vom

verfolgt

19

sloveso

(pro)následovat , sledovat (podle stop ap.)

stíhat , pronásledovat (perzekvovat)

sledovat (film ap.

verfolgen

20

klein machen

zerkleinern

21

die, podstatné jméno ~, ~n

stroužek česneku

Knoblauchzehe

22

sloveso

roztrhat , rozkouskovat (listy salátu ap.)

rozcupovat , zkritizovat (projev ap.)

zerpflücken

23

sich entspannen

die Spannung

24

napětí , pnutí (očekávání)

napětí , (duševní) vypětí

napětí , krize (sociální ap.)

napětí (elektrické)

die Spannung

1) ein Film voller Spannung → film plný napětí

25

entgiften

das Gift (e)

26

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

jed (jedovatá látka)

Gift

Gift gegen Ratten auslegen → nalíčit jed na krysy
Gift nehmen → vzít si jed (otrávit se)

fráze

Gift und Galle speien plivat jed a žluč
auf etw. Gift nehmen können moci vzít na co jed

27

entschuldigen

die Schuld

die, podstatné jméno ~, ~en

vina (pocit odpovědnosti)
seine Schuld bekennen → uznat svou vinu
aus eigener Schuld → vlastní vinou

dluh , závazek

fráze

an etw. Schuld haben mít vinu na čem
být zodpovědný za co

28

die, podstatné jméno ~, ~en

vina (pocit odpovědnosti)

dluh , závazek

1) seine Schuld bekennen → uznat svou vinu
aus eigener Schuld → vlastní vinou

fráze

an etw. Schuld haben mít vinu na čem
být zodpovědný za co

29

Gift

das

30

Schuld

die

31

entzaubern

der Zauber

der, podstatné jméno ~s, ~

kouzlo , trik
einen Zauber anwenden → použít kouzlo
kouzelná moc , magický účinek
kouzlo , (neodolatelný) půvab (krajiny ap.)
der Zauber ihrer Stimme → kouzlo jejího hlas

32

der, podstatné jméno ~s, ~

kouzlo , trik

kouzelná moc , magický účinek

kouzlo , (neodolatelný) půvab (krajiny ap.)

Zauber

1) einen Zauber anwenden → použít kouzlo

3) der Zauber ihrer Stimme → kouzlo jejího hlas

33

Zauber

der

34

entmutigen

der Mut

35

der, podstatné jméno ~(e)s

odvaha , statečnost

Mut

1) den Mut sinken lassen/verlieren → ztratit odvahu, klesnout na mysli

(neuen) Mut fassen → získat (nové) odhodlání

all seinen Mut zusammennehmen → sebrat veškerou (svou) odvahu

j-m Mut zusprechen → dodat komu odvahy

36

Mut

der

37

sich ausruhen

entspannen

38

das Selbstvertrauen nehmen

entmutigen

39

von schädlichen Stoffen befreien

entgiften

40

um Verzeihung bitten

entschuldigen

41

entkleiden

bekleiden

42

oblékat , šatit

obložit (dřevem ap.)

pokrýt , potáhnout (látkou ap.)

zastávat , zaujímat (funkci, místo ap.)

bekleiden

ein Amt bekleiden → zastávat úřad

43

entspannen OPP

spannen

44

napnout / napínat (struny ap.)

roztáhnout , natáhnout (lano, síť ap.)

sich ____________ napínat se (řemeny ap.)

upnout (hranol do svěráku ap.)

být úzký , táhnout (o oblečení)

an etw. Akk Akk zapřáhnout do čeho (koně do vozu ap.)

sich _____________
pnout se , klenout se , táhnout se (most přes údolí ap.

spannen

1) den Bogen spannen → napínat luk

5) Das Hemd spannt über dem Bauch. → Košile je úzká přes břicho.

45

entgiften OPP

vergiften

46

otrávit (napustit jedem)

sich ____________otrávit se

zamořit , znečistit

vergiften

1) ein vergifteter Pfeil → otrávený šíp

47

entzaubern OPP

zaubern

48

čarovat , kouzlit

vyčarovat , vykouzlit (ženicha ap.)

etw. Akk aus etw. vykouzlit co z čeho (šaty ze zbytků látky ap.)

zaubern

49

ein Computerprogramm ___installieren

de

50

eine Orange ___saften

ent

51

ein Gleichgewicht ___stabilisieren

de

destabilizovat

52

das, podstatné jméno ~(e)s

rovnováha (tělesa ap.)

vyrovnanost , (duševní) rovnováha

Gleichgewicht

1) das Gleichgewicht halten/verlieren → udržovat/ztratit rovnováhu
im Gleichgewicht sein → být v rovnováze

2) Sie lässt sich nicht aus dem Gleichgewicht bringen. → Nenechá se vyvést z rovnováhy.

53

ein Programm ___aktivieren

de

54

Gleichgewicht

das

55

sloveso

potit se

sich ___________ irgendwie zpotit se , propotit se jak (skrz naskrz ap.)

orosit se , potit se (sklo ap.)

schwitzen

1) Sie schwitzte vor Angst. → Strachy se potila.

56

_______bürokratisieren

ent ______________

57

odstranit (plíseň ze zdi ap.)

vzdalovat (od domova ap.)

sich ____________ vzdálit se , odejít

entfernen

58

odmrazit , odstranit led / námrazu

enteisen

das Türschloss beim Auto enteisen → odmrazit zámek u auta

59

oholit , zbavit chloupků , epilovat

enthaaren

60

odvápnit , odstranit vodní kámen

entkalken

61

nepravidelné sloveso

propustit (z nemocnice ap.)

j-n propustit koho (zaměstnance ap.) , dát výpověď komu

entlassen

62

odsolit , odstranit sůl (z mořské vody ap.)

entsalzen

63

(z)likvidovat (odpad) , zbavit (odpadu)

entsorgen

64

odvodnit , vysušit (močál, koryto řeky ap.)

odtéci / odtékat (o řece ap.)

entwässern

65

přídavné jméno

vykořeněný , vyvrácený z kořenů (rostlina ap.)

entwurzelt

66

odrezit , zbavit rzi (auto ap.)

entrosten

67

vykostit (rybu)

entgräten

68

označit , znehodnotit (jízdenku ap.)

znehodnotit , zničit (peníze ap.)

sich ___________ znehodnotit se , ztratit hodnotu (měna ap.)

entwerten

69

nepravidelné sloveso

vzniknout , vzejít

vzniknout , vyvstat (být způsobený)

entstehen, entstand, i. entstanden

70

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

neštěstí , nepříjemnost , malér

Missgeschick

71

Missgeschick

das

72

nepravidelné sloveso o, o

rozhodnout se , odhodlat se

entschließen

73

etw. Akk odzátkovat co

vytáhnout zátku z čeho

entkorken

2) eine Flasche entkorken → odzátkovat láhev

74

nepravidelné sloveso i.

mít nehodu

nezdařit se , nepodařit se , nevydařit se

verunglücken

1) mit dem Auto schwer verunglücken → mít těžkou autonehodu

75

nepravidelné sloveso i.

vykolejit , vyjet z kolejí (vlak, tramvaj ap.)

šlápnout vedle , klopýtnout , uklouznout (zachovat se netaktně)

entgleisen

vykolejit: Die S-Bahn ist in der Kurve entgleist. → Tramvaj v zatáčce vykolejila