L1 Sehen und Hüren Flashcards Preview

C1 Deutsch > L1 Sehen und Hüren > Flashcards

Flashcards in L1 Sehen und Hüren Deck (34):
1

přídavné jméno

nastávající , budoucí (učitel, herec ap.)

angehend

Vyskytuje se v:
pokud: Was mich angeht , bin ich nicht dagegen. → Pokud jde o mě, nejsem proti.

2

sloveso

etw. Akk způsobit , zapříčinit co

být příčinou čeho

verursachen

3

j-m _____ die Nerven gehen

auf

4

nepravidelné sloveso a, o

etw. Akk von j-m dostat s sebou co od koho (na cestu ap.)

(náhodně) zaslechnout , zaznamenat , dozvědět se (z rádia ap.)

mitbekommen

5

sloveso

tlačit se , cpát se (dav lidí ap.)

sich _________ tlačit se (u pokladny, před kinem ap.)

(za)tlačit

j-n zu etw. přimět , (při)nutit , (do)tlačit koho k čemu (ke koupi domu, k přiznání ap.)

auf etw. Akk naléhat , tlačit na co (na uzavření smlouvy ap.)

tlačit , spěchat , nestrpět odklad

drängen

2) Die Fans drängten sich vor dem Stadion. → Fanoušci se tlačili před stadionem.

3) + j-n an die Wand drängen → tlačit koho ke zdi

6

einen Traum zu ...

erfüllen

7

In welcher Beziehung stehen die Personen wohl ______ ?

zueinander

8

Der Film handelt ______

von ...

9

sloveso

j-n mit etw. potěšit koho čím

sich '_________ an j-m / etw. těšit se z koho/čeho

sich ____________ etw. Gen těšit se čemu (důvěře ap.)

erfreuen


3) sich großer Popularität erfreuen → těšit se velké popularitě

10

der, podstatné jméno ~(e)s, ~e

an etw. Dat podíl , účast na čem (na dědictví ap.)

podíl (kapitálový ap.)

účast , soucit

Anteil

1) auf seinen Anteil verzichten → vzdát se svého podílu

fráze

Anteil an etw. haben mít podíl , podílet se na čem

11

____ Anteil _____

der, e

an

12

der, podstatné jméno ~s, ~

trhák , šlágr , hit

Knüller

13

____ Knüller

der

14

sloveso

(na)hromadit , (na)kupit , (na)skládat (jídlo ap.)

sich ___________ hromadit se , kupit se (spisy na stole ap.

häufen

15

häufen

gehäuft

Erfolgreiche deutsche Filmkomödien gibt es gehäuft seit 2007.

16

sloveso

prodávat v dražbě , (vy)dražit

versteigern

17

das, podstatné jméno ~(e)s, ~e

dílo , výtvor

čin , skutek , dílo

dílo , tvorba (malíře ap.)

závod , továrna , podnik

Werk

fráze

ein gutes Werk tun vykonat dobrý skutek

18

____ Werk

das

19

ein gutes ______ tun

Werk

20

der, podstatné jméno ~es, ~e

tržba , výnos

Erlös

21

______ Erlös

der

22

das, podstatné jméno ~s, ~

nedopatření , omyl , přehlédnutí (malá chyba)

Versehen

aus Versehen → nedopatřením, omylem

23

___ Versehen

das

24

____ Versehen

aus

25

částice

málem , téměř , skoro

beinahe

26

3. vybít (baterii ap.)

4. sich ___________ vybít se (baterie ap.)

entladen

27

nepravidelné sloveso

spadnout

herunterfallen, fällt herunter, ie, i. a

28

nepravidelné sloveso

rozbít se , roztlouci se

(ro)zlomit , rozbít

an etw. Dat být rozervaný , být zlomený čím (utrpením ap.)

zerbrechen, zerbricht, a, i./h. o

29

sloveso

rozluštit , rozřešit (tajemství ap.)

enträtseln

30

die, podstatné jméno ~, ~n

facka , pohlavek , políček

Ohrfeige

31

____ Ohrfeige

die, n

32

sloveso

etw. Akk chybně si vykládat , špatně pochopit co
chybně rozumět čemu

missdeuten

33

der, podstatné jméno ~(e)s, -ä-e

vousy (na obličeji)

zub (klíče)

Bart

1) sich einen Bart wachsen lassen → nechat si narůst vousy

fráze

(so) einen Bart haben být vousatý (vtip ap.)
etw. in seinen Bart (hinein)brummen bručet si co pod vousy

34

____ Bart

der, -ä ...e