Anknytningsteori Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Anknytningsteori > Flashcards

Flashcards in Anknytningsteori Deck (19):
1


användning anknytningsteorin?

Används väldigt mycket, förskola och lärare och föräldrar. Populärt eftersom det förklarar kärleksmönster som vuxna är väldigt intresserade av

2

Vad är anknytning?

hjälper oss förstå hur vi knyter an, på vilket sätt man knutet nära relationer i vuxen ålder

3

hur definieras anknytning

som en process:
1. det skapas ett band mellan barnet och någon som står för omvårdnaden
- knyter an till någon som är större starkare och bättre som kan ta hand om och skydda barnet
- förälder knyter inte an till barnet. Föräldern är ej beroende av barnet för att överleva. Så det blir lite maktskillnad

4

Varför hjälper det inte att bara mata, få barnet att dricka och så vidare?

man får inte de psykologiska egenskaperna man vill ha om man inte får bekräftelsen om vi inte blir sedda om vi inte får emotionell trygghet

5

kan anknytningar ändras?


Ja, man kan gå från trygg till otrygg t.ex vid stora händelser, bortgång, flytt, osv.

6


kan någon annan kompensera för förälder?

ja, andra viktiga vuxna kan kompensera, t.ex förskola för att upprätthålla eller påverka en viss anknytning. Speciellt som man kommer från en otrygg familj eller bakgrund

7

Grundare?

John Bolwby
--> psykodynamiker
-->arbetade mycket med barn
--> under andra världskriget i england
--> ursprung, det är någonting som händer då barn separerar från sina föräldrar--> anknytning bryts

Klassiskt
- Försöker komma åt de inre bilderna,

John Bolwby
Tittade mer på beteende

8

Varför tror man att närhet är så viktigt?

Det är lättare att skydda barnen om dom håller sig nära.

- Anknytning överlevnadsvärde för individen och arten

9

När är anknytningen tydligast?

När barnet börjar förflytta sig själv?

10

anknytningsbeteende

- vill vara nära
- sträcker sig mot förälder

11


Vad menas med att anknytning har olika beteendesystem?

BARN
1. anknytningssysten
- arkiveras när fara hotar
- anknytningsbeteende, le eller sträcka ut armarna
- aktiverat då man ej är helt trygg?

2. urforskande systemet
- arkiverat när man är trygg
- utvecklas parallellt med anknytningssystemet
- blir man rädd ellr otrygg "kopplas detta ifrån" och anknytningssystemet aktiveras

FÖRÄLDRAR
3. omvårdnadssystemet
- Föräldrarna utrustade med förmågan att reagera på barnets signaler

12

Förklara trygghetscirkeln!

1. Utgår från trygg bas. Barnet är tryggt och utforskar, och förälder finns i bakgrund

2. Något läskigt eller otryggt händer

3. Barnet söker skydd och föräldrar välkomnar och söker trygg hamn och man återgår till säker hamn

13


Beskriv olika anknytningsmönster

1. trygg anknytning
2. otrygg anknytning
3. ambivalent anknytning
4. desorienterad anknytning

14

Beskriv vad trygg anknytning innebär

1. inre förvissning om att man kan återvända till den säkra hamnen om behov skulle uppstå
2. en trygg bas ger utrymme att utforska världen
-balans mellan anknytning och utforskandesystemet
-relation till föräldern är flexibel, föräldrar tycker det är roligt, man gör så gott man kan, medveten om att man kan göra fel
-ca 60-70%
-barnet känner sig älskad

15

Beskriv otrygg anknytning

För att få bästa närhet till föräldern så "tjänar jag på att" inte uttrycka alla känslor. t ex arg eller ledsen osv. Barnet lär sig att om jag trycker ned det är det lättare att komma nära föräldern. Barnet blir då lite undvikande. Lär sig ett relaterat mönster hur denne relaterar till andra. inte samma spegling och träning. uttryck som vuxeen, undvikande ignorerar sina känslor.

16

Beskriv ambivalent anknytning

När föräldrars behov styr närheten istället för barnets.

-förälderns samspel med barnet är oförutsägbart och samspelet sker på den vuxnas villkor.
-tenderar att bli klänging
-barn blir passiva
-ca 10-15%

17

Beskriv desorganiserad anknytning

Barnet närmade sig föräldern på konstiga sätt gärna repetivt.
-Vissa föräldrar kan inte läsa av barn på rätt sätt, och reagerar på rätt sätt, tolkar barnet som "ont"
-diffus grupp
-föräldern skrämmer barnet på något sätt, vara konstigt, berusad, påverkad, arg och skriker. Barnet blir rädd och anknytningssystemet slås på och barnet till föräldern som den är rädd för, detta blir väldigt svårt för barnet.

18

Vad menas med inre arbetsmodeller?

Mentala representationer hos barnet kan vara om -barnet själv
-närstående föräldrar
-allmänna relationer
inre bilden kan vara en föreställning om anknytningsprocessens tillgänglighet och förmåga att erbjuda stöd vid behov
-dessa bildar en guide eller modeller för att alla kommande nära relationer

Stora barn har inte samma behov av fysisk närhet som små barn

19

Hur länge håller anknytningen på?

-Ca upp till 3 års ålder
-ju äldre barnet är desto mer referar barnet till den mentala bilden istället
vid tonåren har barnet behov av sin anknytning igen.