Utv 2. Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Utv 2. > Flashcards

Flashcards in Utv 2. Deck (23):
1


Varför "vantrivs vi i kulturen" enligt Freud?

Vi måste trycka undan drifter som samhället/kulturen inte tillåter

2

Skillnad mellan psykodynamiska perspektivet och freuds psykoanalys?

Det psykodynamiska perspektivet är mer ett paraplygebrepp och mer dynamiskt än freuds psykoanalys

3

Psykodynamiskt perspektivs värde för utvecklingspsykologin?

- Historiskt stort värde för utvecklingspsykologin
- underströk tidiga händelser betydelse för framtida beteende

4

Vilken struktur är viktigt under psykodynamiska perspektivet?

- Intrapsysisk struktur
- omedvetna processer

Understryker betydelsen av tidiga relationer

5

Vart har psykodynamiska perspektivet vart inflytelserikt?

- inom psykodynamisk psykologi
- kliniskt arbete
- Endel barnuppfostransteorier har vuxit ur perspektivet

6

vad menas med hysteri?

- psykosomatiska åkommor
som det ej finns kroppslig förklaring för
- framförallt kopplat till kvinnor som ej betedde sig enligt normen
- avhjälptes med hypnos av freud till en början
- berättelser om barndomen brukade dyka upp under hypnosen

7

hur ser freuds modell ut för personlighetens delar?

1. Det
--> drifterna
2. Jag
--> realitetsanpassanade funktion som medlar mellan Det och överjag
3. Överjag
--> regler, moral, samvete osv.

8

Vilka är de olika psykosexuella faser?

1. oral fas
--> 0-1.5 år
--> munnen
--> sugbehov
2. anal fas
--> 1.5-3 år
--> uttömningsfunktion
--> ge ifrån sig/ hålla kvar
3. fallisk fas
--> 3-5 år
--> könsorgan
--> oidipusfasen &elektrakomplexfasen.
--> överjag utvecklas
4. latensfas
--> 5-11 år
--> drifter vilande
5. genitalfas
--> adolescens
--> könsorgan
--> utveckling av vuxen sexualitet

9

Oidipusfasen?

- Barnet "åtrår" ena föräldern med motsatt kön
- konkurrens med den andre föräldern
- Tar över konkurrentens identitet och skapar överjaget

10

varför ler människobarn men inte apungar?

-Människobarn ler för att människor har inte päls.
-Leendet är ett sätt för barn att få föräldrar att stanna kvar och ge dom närhet och ta hand om dom
- Andra djur har päls och så kan ungen hängs sig fast men det kan inte ett människobarn

11

Beskriv anknytningsteori

Anknytning är ett sätt att anpassa sig efter den giva föräldrar-barn relationen.
- väldigt inflytelserikt perspektiv.
- vikten av nära, känslomässiga relationer
- anknytning är en stark prediktionskraft.

12


Nämn några företrädare och utmärkande delar av Inlärningsperspektivet!

FÖRETRÄDARE:
- Pavlov
- Watson
- Skinner

UTMÄRKANDE:
- All utveckling baseras på inlärd betingning.
- motrörelse mot introspektionismen
- människans beteenden och utveckling är en produkt av inlärning
- grund till kognitiv beteendeteori
- inflytelserikt i barnuppfostran

13

Hur påverkas en person av positiv/negativ förstärkning?

Positiv förstärkning
--> mer sannolikt att det upprepar
Negativ förstärkning
--> mindre sannolikt att beteendet upprepas

14

Exempel från någonting som används inom barnuppfostran som kommer från behaviourismen?

5 minuters metoden för att få barn att sova i sin egen säng

15

Nämn uppkomst, förespråkare och utmärkande drag ur social inlärningsteori?

UPPKOMST:
Avsaknad av betydelsen av social närvaro i behavioristernas teori

FÖRESPRÅKARE:
Albert Bandura

UTMÄRKANDE:
- Social modellering
- Observation och imitation av andras beteenden är en kraftfull källa till inlärning
- Reciprok determinism
--> mer aktiv syn på människan och dess utveckling
-->mer interagerande modell
--> Ger mer aktiv roll till växelverkan mellan beteende, person miljön.

16

Vem var piaget och varför var han revolutionerande?

- utvecklingspsykolog
- Lyfte fram barnet som en aktiv agent i sin egne utveckling. De konstruerar och formar sin utveckling då de undersöker världen

17

vad menas med ackommoderat schema?

Att man ändrar och reviderar schemat och gör att man lär sig mer om världen

18

kognitiva utvecklingsperioder?

1. sensori-motorisk period
--> 0-2 år
--> Tänkande begränsat till vad barnet kan se och röra
2. preoperationell period
--> 2-7 år
--> symboliskt och egocentriskt tänkande
3. konkret operationell period
--> 7-11 år
--> Mer organiserat tänkande
--> logiskt tänkande men fortfarande konkret
4. formelloperationell period
--> abstrakt tänkande
--> lär sig sätta upp hypoteser
--> lär sig ta olika perspektiv

19

vad menas med utvecklingsekologiskt perspektiv?

-Det utvecklingsekologiska perspektivet samlade kunskap från många andra fält
- Menar att individer befinner sig i olika system och alla har antingen en direkt eller indirekt påverkan på ens utveckling

OLIKA SYSTEM:
-1.micromiljö
--> i direkt miljö med barnet
--> vänner, skolkamrater, mor- och farföräldrar

2. mesosystem
--> koppling mellan familjer, vänner, grannar
3. exosystem
--> föräldrars arbetsplatser

4. macrosystem
--> kulturella och social struktur
--> religion
--> politik etc.

20

Nämn några föregångare inom psykodynamiska perspektivet!

- Freud F
- Freud A
- Erikson
- Klein

21

Beskriv kortfattat Freuds psykoanalytiska teori!

- Fascinerades av hysteriska patienter som under hypnos återkallade emotionellt laddade barndomsminnen
--> freud menade att människors beteende mer eller mindre vad styrda av omedvetna erfarenheter med grund i barndomen

- Genom sin utveckling konfronterar barnet konflikter mellan biologiska drifter och sociala förväntningar

- Hur föräldrar bemöter dessa drifter är centralt för den framtida personlighetsutvecklingen hos barnet

22

Målet med psykologin enligt inlärningsperspektivet?

Målet med psykologin är att förutse och kontrollera DIREKTA BETEENDEN inte att beskriva och förklara inre processer

23

vad är konflikten för barnet enligt psykodynamiska perspektivet?

Konflikt mellan biologiska drifter och sociala förväntningar