Utveckling under förskoleåren Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Utveckling under förskoleåren > Flashcards

Flashcards in Utveckling under förskoleåren Deck (18):
1

Vem är piaget?

- Radikala tankar kring vad det är som styr utvecklingen och ändrade bilden på hur man ser på barn
- kognitiv teoretisker (struntar i emotioner)

- stadieteoretiker

2

Piagets grundtankar

- piaget visade att barn tänker helt annorlunda än vuxna. Tankarna är kvalitativt annorlunda snarare än kvantitavt annorlunda
- började se barnen som aktiva agenter som drivs av en nyfikenhet ett behov av att få taneprocesser, en inneboende drift att undersöka. När vi är aktiva så utvecklas vi. Barnen måste tänka själva för att utvecklas.

- equilibrium/jämvikt, söker kognitiv balans. När man får in information som inte stämmer och det är det behovet av balans som får oss att anpassa oss

3

Utveckla anpassningsbegreppet

Assimilation
--> ny kunskap anpassas till den redan befintliga (lite kvantitativt)
- barnets tankestruktur ändras inte
-

Ackomendation
Den gamla kunskapen anpassas till den nya
– Barnet utvecklar helt nya tankestrukturer
– Utveckling sker genom att barnet ändrar sitt sätt att tänka

4

Tankar kring piaget

Alla barn går igenom samma steg i samma ordning (inte samma takt)
- kan inte vara i flera steg samtidigt stämmer inte riktigt)

5

Vad sker i utvecklingen?

- Går från konkret till mer abstrakt tänkande

- kunskap utvecklas genom barnets manipulation av objektet
- praktiskt (verkliga objekt)
- konkret (representationer)
- formellt (abstraktioner, begrepp som demokrati, svårare matematiska tal, osv)

6

Vad kännetecknar barns tänkande under förskoleåren?

Börjar förstå symboliskt tänkande men har inte riktigt nått till det konkreta stadiet

- Tänkandet är intuitivt
--> kan ofta svara rätt men inte förklara varför, mer av en känsla, vet inte hur man kommit fram till det

- beroende av perception
--> någonting som ser ut på ett visst sätt är så. Svårt att förstå att någonting kan ha en inre egenskap som kan förändras

- en aspekt i taget
--> svårt att förstå kategorier
--> klarar bara en aspekt i takget
--> t.ex vattnet i glaset måste tänka på att linjen blir högre men glaset blir smalare. För många aspekter för att kunna förstå

- irreversibilitet
--> kan inte tänka sig att någonting kan göras "på andra hållet"
--> om 2+3=5 så är 5-3=2 , svårt att tänka i denna ålder

- egocentrism
--> "alla vet det jag vet", "jag ser saker från ett visst håll och då gör även andra det",
--> kommer tillbaka i tonåren

- symboliskt tänkande
--> språk
--> matematiskt

7

Kritik mot piaget?

- barnen förstår inte vad frågan är
- kritik i frågeställningen, "varför frågar du" att frågan i sig stör svaret

8

Social kognition

hur vi tänker och resonerar o den sociala världen

9

Olika världar

fysisk värld
--> objekt
--> fysiska lagar
--> spartialt

Social värld
tankar
känslor

10

Varför är social kognition viktig?


Förutsättning för social samvaro
--> anda människor har egenskaper som liknar mina (tankar känslor, intentioner)
--> mentala världen skiljer sig från den fysiska

Eftersom man inte kan se detta direkt måste barnet dra slutsatser om andras perception, känslor och tankar utifrån vad som går att observera

11

Vad är mentala tillstånd?

- vad man själv och andra tänker, tror, vill, känner

- Gör det möjligt att förutse, tolka, förklara och manipulera andras beteende

12

Tidig förståelse för social kognition?

- Tidig preferens för ansikten och röster

- samordnad uppmärksamhet
--> man kan förstå vad mamma pekar på, vad vi har uppmärksamhet
--> svårt för barn med autism

- låtsaslek
--> att man delar en representation av vad någonting ä. kräver en viss theory of mind

- imitation
-->

- förståelse för intention
--> förstår om någonting råkar hända eller om det är "tanken" att någonting ska hända

13

Tidig förståelse för social kognition i olika åldrar?

2 år:
- önskningar styr beteende
- en persons känslotillstpnd baseras på kunskap om personens mål och utfall. Att man kan bli glad av att få någonting

3 år:
- Skiljer på vad som är verkligt och vad som finns i tankarna
- "seeing leads to knowing",, det man har sett vet man någonting om.

4år:
- "false belief" "jag förstår att du kommer att agera utifrån vad du tror är sant"

14

Vad är definitionen av theory of mind?

förmågan att förstå att man själv och andra människor har ett tanke och känsloliv som styr beteendet i olika situationer

15

Definitionen av false belief?

förmågan att förstå att en människa handlar utifrån sin egen uppfattning i en situation även när den uppfattningen är falsk

ex. sten/svamp testet

16

det mest beforskade området maxi testet med chokladen
(Wimmer och Perner, 1983)

- Det mest beforskade området. Väldigt upprepat test

Visar maxi som har en chokladkaka går in i käket. Det finns ett rött skåp och ett grönst skåp. Maxi lägger chokladskåpet i röda skåpet. Mamma flyttar chokladen från det röda skåpet tilll gröna skåpet. När maxi kommer tillbaka, vart kommer maxi att leta?

€ åringar är på gränsen att klara detta

6 och 8 åringar klarar detta

Människor med autism har problem med detta

17

Problem för asperger syndrom?

Oförmåga att sätta sig in och förstå vad andra tänker utan att vi kan se det

18

Hur utvecklas theory of mind?

Social interaktion?
-->hur blir man bemött som barn?
-->de föräldrar som pratar mycket och använder mycket och kognitions och emotionsord har barn som har bättre theory of mind
--> barn som har äldre syskon har bättre theory of mind
--> saknas språkligt samspel kan detta försena theory of mind
Medfödda strukturer i hjärnan som mognar?
-->finns ett speciellt område i hjärnan som beror och påverkar vår förmåga till theory of mind