Utv 1. Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Utv 1. > Flashcards

Flashcards in Utv 1. Deck (28):
1

Vad är utvecklingspyskologi?

Utveckling bestäms ej utav ålder utan är en grov uppskattning av vad som förväntas vid olika åldrar. Kritik=normativ

EGIDIUS PSYKOLOGILEXIKON
Lära och forskning om FÖRÄNDRING i beteenden, reaktionsmönster, psykiska egenskaper osv. under en individs LIVSLOPP

HWANG & NILSSON
Har till uppgift att dels beskriva det som sker med en individ under hela LIVSSPANNET, dels förklara VARTFÖR DET BLIR SOM DET BLIR

2

varför är det så stort fokus på barndomen inom utvecklingspsykologin?

Det finns väldigt mycket mer studier och publikationer på människor mellan 0-17.

- Det händer mycket och det går snabbt
- Viktigt med vad man ska bli, att man ska bli en "bra vuxen". Det vi har med oss från barndomen styr vad som händer och hur vi mår som vuxna.

3

Vilka olika aspekter finns det på ålder?

1. kronologisk ålder
--> hur gamla vi är
2. biologisk ålder
--> genetiska arv och förutsättningar, hur vi lever och tar hand om hälsa, pubertet osv.
3. psykologisk ålder
--> hur gamla vi känner oss
4. social ålder
--> vuxenpoäng, vad som förväntas att man har för erfarenhet, vad förväntas man befinna sig

4

Vilka olika typer av utveckling finns?

1. fysisik/ motorisk utveckling
--> när man lär sig gå, kroppsliga funktionsnedsättningar, pubertet, åldrande
2. kognitiv utveckling
--> minnesutveckling, tankar, perception, förstå andras perspektiv
3. socioemotionell
--> personlighet, relationer till andra, självbild

5

varför utvecklingspsykologi viktigt?

1. intention
2. prevension
3. förändra

6

I vilka former bedöms utveckling?

Normal, typisk, atypisk och avvikande

7

vad menas med normal utveckling?

Intakta funktioner och måttlig variation
--> t.ex när börjar "de flesta" barn börjar gå gå
--> t.ex när "de flesta" barn börjar läsa osv.

8

vad menas med typisk utveckling?

den vanligaste förloppet

9

Vad menas med atypisk utveckling?

funktionellt normal utveckling som förlöper på ett ovanligt sätt
--> döva barn som ej lär sig språk utan teckenspråk först
--> när man inte börjar med att krypa utan går först t.ex

10

Vad menas med avvikande utveckling?

när individen inte ägnar sig grundläggande funktioner

11

Vad är utvecklingspsykologins uppgift?

Att studera både det som är vanligt och unikt

12

vilken kritik brukar föras mot utvecklingspsykologin som fält?

1. universalism
--> man sagt att kunskap är generell och universell trots man ofta inte tagit hänsyn till kulturella sammanhang och kontext. Endast studerat vit, medelklass, oftast män. Studier som oftast är gjorda av medelklass män.


2. Essentialism
--> studier har utgått från människans inneboende egenskaper
--> t.ex."mammans roll", mammans naturliga roll som litteraturen ofta diskuterar.

3. Normativitet
--> det vanliga ses ibland som det "rätta"

4. Hetereosexism
--> studerar framförallt kärnfamiljer och hetrorelationer och inte så mycket annat.

13

vad menas med diskontinuerlig utveckling?

- Utvecklig beskrivs i termer av faser som övergår i varandra
- kvalitativt sätt att se på utveckling
- Ny fas innebär nya sätt att förstå och hantera omvärlden
- Ny fas utvecklas vid speciella tillfällen
LIKNELSE: Fjärilen som först är larv och sedan blir en puppa och tillsist en fjäril. Man kan ofta inte gå bakåt i utvecklingen
EX: pubertet

14

vad menas med kontinuerlig utveckling?

- En gradvis utveckling i komplexitet i någonting som fanns där från början
- Denna förändring kan vara i t.ex mängd/förekomst/grad

LIKNELSE: Träd som växer och blir större och större

15


Ge exempel då både kontinuerlig och diskontinuerlig utveckling kan ske?

SIFFERMINNE

- Sifferminnet är en kontinuerlig minnesutveckling. Vuxna klara hålla ca 7 siffror på minnet. Barn kan betydligt färre, ca 2-3.

- Man kan också lära sig och använda sig av chunking är ett kvalitativt annorlunda sätt att komma ihåg siffror som gör att man kan komma ihåg fler än 7 st.

16

vad menas med en kritisk period?

ett begränsat åldersspann då man behöver få vissa erfarenhet att utvecklas på ett visst sätt
--> ex. är ögonlappen vissa barn får för att dom skall utveckla synen ordentligt under en viss tidsperiod

17

vad menas med sensitiv period?

- Det finns ett optimalt åldersspann att göra vissa erfarenheter
--> ex. språk
--> behöver man exponeras för talat språk under ett visst tidsspann för att få ett språk?


- Bristande stimulans under sensitiv period ger underutvecklad funktion
--> ex. geenie som var fången i hemmet och fick kraftigt underutvecklat språk

- Man behöver få vissa erfarenheter för att utvecklas på ett visst sätt.
- Vissa stadier lägger grund till andra stadier.

18

Hur ser man på människan och hennes roll i utveckling? (vilka olika perspektiv finns?)


Q.
Hur ser man på människan och hennes roll i utveckling? (vilka olika perspektiv finns)

A.
1. aktiv i sin utveckling
--> man driver sin egen utveckling?
2. passiv i sin utveckling
--> beror på omsorg i barndom hur man senare utvecklas
--> kan inte själv påverka sin utveckling
3. organismic
--> inbäddad i sitt sammanhang

Detta varierar i tid och kontext:
- Historiskt har vi sett barn som passiva.
- Nu ser vi barn som mer aktiva agenter med mer medfödda egenskaper

19

Vilken utveckling är det egentligen som studeras?
(vad är utvecklingens kärna)

1. kognitiva strukturer
2. intrapsykiska strukturer och processer
--> hur man ser på sig själv
3. kulturella verktyg

20

Vad påverkar vilken aspekt av utvecklingen som en teori fokuserar på?

1. analysnivå
2. fokus på struktur eller process
3. innehållsmässigt fokus
4. direkt beteende eller inre processer
5. forskningsmetodik

21

Kan man välja EN utvecklingsteori?

nej, ingen ensam teori fångar hela komplexiteten i människans utveckling!

22

vad kan man ställe för krav på en teori för att den ska vara vetenskaplig?

1. falsifierbarhet
--> ska gå att bevisa eller motbevisa

23

Vilka olika typer av undersöknngsdesigner finns och är vanliga inom utvecklingspsykologin?

1. longitudinell studie
--> följer en person under lång tid
2. tvärsnittsstudie
--> tittar här och nu
3. longitudinellt- sekvensiella studier
--> kombination av tvärsnitt och longitudinellt. Problem är att det är väldigt kostsamt och människor faller ur studie. Fördel: kan svara på mer komplexa frågor
4. mikro-genetic design
--> tittar på utveckling över små tidsenheter (timmar, dagar)

24

vilken är utvecklingspsykologins uppgift?

Kunna beskriva, förklara och predicera utveckling

25

Vilka metoder är vanliga i utvecklingspsykologin?

kvantitativ metod

26

vad menas med kohorteffekt?

Kontexten spelar roll
EX: 70-tals barn har vissa påverkan som inte 00-barn har
- longitudinella studier undviker denna effekt eftersom man följer samma människor under lång tid

27

Nämn några centrala frågor inom utvecklingspsykologin!

1. Är utvecklingen kontinuerlig eller diskontinuerlig?

2. Hur är synen på människans natur?

3. Vad är det som utvecklas?

28

Skillnad mellan kritisk period och sensitiv period?

Kritisk period är en period då någonting måste utvecklas för att man ska få den förmågan. Utvecklas inte detta i den kritiska perioden kan den förmågan inte utvecklas i efterhand.

Sensitiv period är en period som är optimal för att någonting ska utvecklas. Förmågor kan alltså utvecklas utanför den sensitiva perioden men utvecklas alltså optimalt just i denna sensitiva perioden.