Livsloppsteorier Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Livsloppsteorier > Flashcards

Flashcards in Livsloppsteorier Deck (36):
1

Vem var Baltes?

- tysk psykolog
- känd för "berlin studien/The berlin Wisedom project"

- mer personfokuserande, alla individer har sitt egna livslopp
-inte så intresserade av stadier som Eriksson.

2

Vem var Eriksson?

BAKGRUND
- Tysk
- Bildlärare från början
- undervisade barn
- jobbade med barn och freud och freuds dotter
- flyttade till USA för att studera ungdomar från olika kulturella bakgrunder

FOKUS:
- Erik skiljer sig med sin teori från Freud
- Unik i att han tog sig för att beskriva vad som händer under hela livsloppet i form av 8 olika faser/stadier.
- utveckling är interaktion mellan biologisk mognad och förväntningar i en sociokulturell kontext
- stort fokus på identitet
-kärnan i hans teori handlar mycket om identitet och jagutveckling (stadie i tonår som är den stora utvecklingen)

3

Beskriv hur ordförråd och arbetsminne förändras med tiden?

- ordförråd fortsätter stiga med ålder
- arbetsminne planar ut runt 30 och är samma till ca 60 år och där börjar det dippa.

4

Varför är det vanligt att få en mittlivskris?

- mittlivskriser är aktuella i forskningen
- vid 40 har man nått till halva livet ungefär vilket får oss att reflektera över livslinjen
- ju mer medvetna vi blir om livsloppet desto mer tenderar vi att tänka på nu:et och ta val som får oss att må bra istället för strategiskt för framtiden
- dödsångest tenderar att göra debut här eller vara "aktuell" här

5

hur ser utvecklingen ut enligt Burke(?)?

3 olika träd som man klättrar på
1. fysisk
2. kognitiv
3. emotionell/social utveckling

Ju högre upp man kommer desto mer väljer man och ju mer väljer man bort. Det gör man även tidigare i livet i mindre utsträckning. Detta bidrar till att alla har en unik livshistoria.

Enligt ålderspsykologer:
"Man föds som kopior och dör som original"

6

vad menas med ontogenes?

utvecklingenshistorien för en individ

7

vad menas med fylogenes?

utvecklingshistorien för en art

8

vad är utveckling för någonting? vad är syftet?

Anpassning
- evolutionsteori, människan ska överleva och anpassar sig därför

9

Erikssons olika stadier

1. HOPP
--> Tillit och misstro
-->0-1 år
2. VILJESTYRKA
--> 1-3 år
--> Autonomi vs Skam/tvivel
3.MENINGSFULLHET
--> 3-5 år
--> Initiativ vs Skuld
4. KOMPETENS
--> 6-12 år
--> Duglighet vs underlägsenhet
5. TROFASTHET
-->13-18 år
--> identitet vs identitetsförvirring
6. KÄRLEK
--> 19-30 år
--> intivitet vs isolation
7. OMSORG
--> 30-50 år
--> generatvitet vs stagnation
8. VISHET
--> 50+
--> integritet vs förtvivlan

- Det finns spår av alla stadier i de övre stadierna också.

- Riskfaktor till nästa stadie om man lär sig ett stadie dåligt.

- Utfallet beror av samspel mellan biologisk och psykologisk mognad samt yttre faktorer

10

Beskriv första stadiet enligt Eriksson!

STADIE 1: HOPP
TID: 0-1 år

(efter grundläggande behov att man får mat och sömn och tröst)

TILLIT
- Andra går att lita på
- Jag är värd tillit
- Tillit till sig själv genom acceptans från andra och att lära känna kroppsliga signaler
- Överensstämmelse mellan behov och omvärld

MISSTRO
Övervikt av misstro ger:
- misstänksamhet
- tillbakadragenhet
- frustration
- brist på självförtroende

Viss misstro är nödvändig!
--> annars blir man urskiljningslös
--> man måste lära sig att världen ej är 100% god

11


Beskriv andra stadiet enligt Eriksson!

STADIE 2: VILJESTYRKA
TID: 1-3 år

AUTONOMI
- Större fysiskt och psykiskt oberoende
--> att klara sig lite mer själv
- Möte med sociala regler
- viljornas kamp och "kan själv"
- Stöttande omgivning
--> "Du klarar faktiskt det här"
--> känsla av självkontroll utan förlust av självförtroende

TVIVEL/SKAM
- Större fysiskt och psykiskt oberoende
--> ny sårbarhet "separationsångest" man klarar inte sig själv
--> om man inte klarar sig själv känner man tvivel och skam

- Överkontrollerande omgivning
--> tvivel på sin egen förmåga
--> skam= självmedvetenhet, känsla av att vara skyldig och avslöjad

- Övervikt av tvivel och skam
--> kan man bli överkontrollerad eller kompulsiv

12

Beskriv tredje stadiet enligt Eriksson!

STADIE 3: MENINGSFULLHET
TID:3-6 år

INITIATIV
- Identifikation
--> Jag är en person men vilken person skall jag bli
--> fantasilekar "idealprototyper"
--> Börjar med rollekar, skaffar sig idoler
--> samvete, intressen, attityder, "könet" beteende


- Skapande, initiativtagande, mål, konkurrens

- Ansvarskänsla, ambition, prestationsglädje och nyfikenhet

SKULD
(kopplat till samvetet som skapas)
- Alltför strängt samvete
--> överväldigande skuldkänslor
--> värde helt knutet till vad man gör
--> för mycket självkontroll, hämning, initiativlöshet, passivhet

13

Beskriv fjärde stadiet enligt Eriksson!

STADIE 4: KOMPETENS
TID: 6-11 år

KOMPETENS
- världen blir större
- jämföra sig med andra
- mer och mer prestation
- Lärande och arbete, teknologi
-Samarbetsförmåga
- kompetens och bemästrande

UNDERLÄGSENHET
- Otillräcklighet och mindervärdeskänslor
--> Upplever att man inte är tillräckligt bra
- "Att inte duga något till", om man inte känner sig bra på någonting.
- skuld och skam finns också med här från tidigare stadie

14

Beskriv femte stadiet enligt Eriksson!

STADIE 5: TROFASTHET
TID: 11-20 (tonår)

IDENTITET
- testar olika grupper
- testar olika roller
- testar olika självbilder
- testar olika identifikation
-När man gjort det kommer man landa i att man är någorlunda sig själv i de flesta sammanhang och grupper
- Grupptillhörighet
- Känsla av att vara sig själv
- Sammanhang och riktning


ROLLFÖRVIRRING
- Fragmentering
- Förvirring över "vem jag är" och ska vara, vem ska jag bli
-Överdriven anpassning
--> hur gör dom här, hur ska jag vara här
- Bidrar i värsta fall till depression

15

Beskriv sjätte stadiet enligt Eriksson!

STADIE 6: KÄRLEK
TID: 20-30

INTIMITET
- Psykologisk intimitet med partner, vänner och egna känslor och tankar.
- Närhet utan rädsla för att förlora sig själv

ISOLERING
Stereotypa, ytliga och tomma relationer till andra

16

Beskriv sjunde stadiet enligt Eriksson!

STADIE 7: OMSORG
TID: 30-50 år

GENERATIVITET
- Framtidstro
- Tro på mänskligheten
- Omsorg till andra
--> engagemang i nästa generation

STAGNATION
- Självupptagenhet
- Avståndstagande
- Leda

17

Beskriv åttonde stadiet enligt Eriksson!

Stadie: 8
65+
INTEGRITET
Leva med det man har åstadkommit
Acceptans av begränsningar
Känsla av att tillhöra ett större sammanhang
Vishet

FÖRTVIVLAN
ånger
dödsångest
självförakt

18

Beskriv utvecklingstanken i Eriksons teori?

• Den epigenetiska principen:
– Epi= ”upon”
– Genesis = ”emerge” • Inneboende utveckling
– Varje stadie bygger på en positiv lösning av det tidigare
– Tillsammans bidrar de med delarna som tillslut utgör helheten
– Process av ”blivande” som pågår hela livet
• Förmågor uppstår gradvis och i en social miljö som medför
både möjligheter och begränsningar

19

Vilken syn på människan och utveckling i Eriksons teori?

Utveckling i stadier – diskontinuerlig utveckling men också viss
kontinuitet i fokus på identitetsutveckling
• Inte bara undvika besvär och smärta utan söker aktivt utveckla
en identitet
• Betoning på bredare social och kulturell kontext. Utvecklingen
ses som inneboende, men dess uttryck socialt och kulturellt
relativt.
– En universell utvecklingsbana, men med kulturella variationer
• Fokus på personlighetsstruktur, identitet. Utvecklingen är
livslång.

20

Svagheter med Eriksons teori?

Svagheter:
– Metodologiska brister, ingen systematisk
empirisk testning av antaganden
– Saknar beskrivning av mekanismerna
utveckling, hur går en ”bra lösning” av en
utvecklingskris till?

21

Styrkor med Eriksons teori?

 Styrkor:
– Inkluderar inflytandet av sociala faktorer och
kultur
– Livsloppsperspektivet

22

Livsloppspsykologi enligt Baltes?

• Identifiera generella principer
för livslång utveckling

• Mellanindividuella skillnader
och likheter i utveckling

• Grad av och grunder för
individers plastisitet i olika
utvecklingsmöjligheter.

• Person-centrerad ansats i
forskningen som syftar att
förstå människans utveckling

• Fokus på anpassning som
drivkraft bak utveckling

Meta-teoretiskt perspektiv
Utveckling börjar med
befruktning och slutar med
döden
”When researchers view
development as being lifelong
rather than as restricted to a
single age period, topics such
as wisdom, intergenerational
dynamics, and the influence of
changing historical contexts on
individual development spring to
mind
Nyvunnet intresse för
vuxenliv och åldrande
genom ökad livslängd
och växande grupp
äldre.

23

Vilka är de tre faktorer som påverkar livsloppsutvecklingen? enligt Baltes

Normativ ålders-relaterad påverkan, Normativ historie-relaterad påverkan, icke-normativ påverkan

24

Beskriv normativ ålders-relaterad påverkan

• Händelser/faser (biologiska, psykologiska, sociala) som i vanliga
fall inträffar vid en bestämd ålder
– Exempelvis: börja gå, språkutveckling, könsmognad, äktenskap,
existentiella frågor, menopaus, pensionering, upplevda minnesproblem
• Normativa
– De allra flesta är med om det
– Men varierar systematiskt med klass, kön, kohort, etnicitet etc

25

Beskriv normativ historie-relaterad påverkan

Erfarenheter/faser som de flesta som är födda vid samma
tidpunkt (kohort) är med om pga. den tid (historiskt) man lever i
(t.ex. krig, epidemier, medicinska framgångar, nutrition,
skolgång, it-tekniken)
• Normativa
– De flesta är med om det
• Bundet till den historiska tid vi lever i
– I dag?

26

Beskriv icke-normativ (idiosynkratisk) påverkan

• Unika icke-normativa händelser som inträffar i människors liv.
• Erfarenheter som individen inte delar med de flesta: lotterivinst,
extraordinära yrkesmässiga framgångar, skola om sig,
skilsmässa, arbetslöshet, olyckor, sjukdom etc.
• Inflytande genom att de bryter en förväntad utveckling och
livssituation och gör framtiden oförutsägbar.
• Grad av inflytande styrs av när i livsloppet det inträffar och vad
det innebär för sociala roller, identitet, ex turning point

27

Beskriv livsloppsperspektivet (baltes)

• Tar notis av att utvecklingen är livslång
• Utvecklingen är multidisciplinär/multifaktoriell
– den pågår inom alla aspekter av människan (biologiska, psykologiska och sociala)
• Utvecklingen är multidirektionell
– Går inte åt ett håll, handlar om både vinster och förluster
• Utvecklingen karaktäriseras av plasticitet och variation
– skillnader mellan individers utveckling
• Utvecklingen sker i en sociokulturell och historisk kontext
– Utvecklingen måste ses i det stora sammanhanget
– Utvecklingen sker i ständigt interagerande mellan olika krafter (kultur och historia)

28

Vad menas med att Människans utveckling är multidimensionell och kan gå åt olika håll?

Multidimensionell och multidirectional utveckling,
avstannande av utveckling och avveckling.
– De förmågor som odlas förbättras och specialisering och val av
intressen gynnar vissa förmågor och missgynnar andra

29

Vad menas med att utvecklingspotentialen kan hålla hela livet?

Plasticitet: utvecklingspotentialen varierar
men kan behållas under hela livet
• Inom-individ potential (modifiability). Vid behov kan
förmågor erövras och förbättras.
• ”Den utvecklingspotential som kan utnyttjas under
olika konstellationer av ålders-graderade, historiegraderade
och icke-normativa händelsers inflytande.”
• Insikten om livslång plasticitet har implikationer för
synen på människan inom forskning och vård.
• Plasticitet finns hela livet, men potentialen sjunker
sent i livsloppet. Att hitta spannet i plasticitet och
gränsen för plasticitet.

30

Vad pågår i alla stadier av utvecklingen?

”under utvecklingen och i alla stadier av livsloppet pågår både
kontinuerliga (kumulativa) och diskontinuerliga (innovativa)
processer i människan”
• Men: Benägenheten att förändras minskar med stigande ålder.
– Omfördelning av vad anpassning fokuserar på:  Barndom: utveckling  Vuxenåren: upprätthållande och återhämtning
 Hög ålder: reglera och hantera förluster

31

Beskriv Selective optimization with compensation:

” En livscykelsmodell med fokus på
psykologisk anpassning och beskriver
hur individen hanterar åldrandet och
den förskjutning som sker till en mindre
positiv balans av vinster och förluster.”

32

Vilka olika strategier inom teorin?

Selektionsstrategier, optimiseringsstrategier, kompensationsstrategier

33

Beskriv selektionsstrategier

Selektions-strategier
– Fokusera på viktigaste målet
– Vad vill du med ditt liv? Välj de viktigaste målen
och överge de mål som inte är viktiga

34

Beskriv Optimiseringsstrategier

Optimiseringsstrategier
– Träna och engagera dig i ditt mål tills du når det

35

Beskriv kompensationsstrategier

Kompensationsstrategier
– Om du misslyckas, hitta andra vägar att nå målet
– Ta hjälp av andra för att nå målet
– Om du inte når målet till 100%, nöj dig med 80%

36

Vad påverkans man av under utvecklingen?

Psykisk, kognitiv och socio-emotionell