Åldrande 2 Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Åldrande 2 > Flashcards

Flashcards in Åldrande 2 Deck (26):
1

Beskriv Emotionell reglering och socioeotionell selektivitetsteori enligt Carstensenoch hur
de förklarar välbefinnande-paradoxen!

1. experiment visar att äldre individer är överlägsna yngre i emotionell reglering
2. Positivitetseffekt i inlärning och fokus
3. Välbefinnande relaterat till färre och goda vänner snarare än stort nätverk
4. Effekten starkare hos kognitivt högpresterande individer
FÖRKLARING:
Hårdare prioritering i takt med att horisonten kommer närmre

STUDIER:
Longitudinella studier

2

Beskriv Personlighetsmognad enligt Roberts och hur de förklarar välbefinnandeparadoxen!

1. social vitalitet är ganska stabilt genom åldern men minskar något vid 25 och sedan vid 55
2. Social dominans ökar med åldern
3. behagligheten(?) ökar med åldern
4.medvetenheten ökar med åldern
5. emotionella stabiliteten ökar med åldern men minskar något efter 65
6. öppenheten mot erfarenheter ökar mycket fram till 20 därefter relativt stabilt till 55 då det börjar
minska

3

Hur påverkas självkänslan av kroppsmissnöjet hos äldre?

självkänslan sitter inte i det yttre hos äldre

4

.Beskriv ökad sekundär kontroll enligt Heckhausen & Fiske och hur de förklarar
välbefinnande-paradoxen!

Primär kontroll= kontroll gentemot miljöfaktorer
Sekundärkontroll= kontroll gentemot sig själv
Den primära kontrollförmågan minskar med åldern medan den sekundära kontrollen ökar med
åldern.

5

Beskriv livsloppspsykologi enligt Paul Baltes!

1. identifiera principer för livslång utveckling
2. Mellanindividuella skillnader och likheter i utveckling
3. Grad av och grunder för individers plasticitet i olika utvecklingsmiljöer
4. person-centrerad ansats i forskningen som syftar på att förstå människans utveckling
5. Fokus på anpassning som drivkraft för utveckling

6

Beskriv baltes livscukelmodell med fokus på äldre!

Baltes modell är en livscykelmodell med fokus på psykologisk anpassning och beskriver hur
individen hanterar åldrandet och den förskjutning som sker till en mindre positiv balans mellan
vinster och förluster

7

Vilka är de tre strategierna som bidrar till framgångsrikt åldrande enligt Baltes(?)?

1. Selektions-strategier
- Fokusera på viktigaste målet
- Vad vill du med ditt liv?
--> välj viktigaste mål och överge de mål som är oviktiga
2. Optimiseringsstrategier
- träna dig och engagera dig i ditt mål tills du når det
3. Kompensationsstrategi
- Om du misslyckas, hitta andra vägar för att nå målet
- Ta hjälp av andra för att nå målet
- Om du inte når målet, nöj dig med 80%

8

Vad finns det för olika vägar att se på och hantera åldrande enligt Fiske & Riley?

När man inte längre kan uppnå eller återupprätta sina mål finns det två vägar att gå:
1. Man väljer en kompensationsstrategi
--> tar hjälp
--> ändrar mål
Detta leder till framgångsrikt åldrande
2. Man väljer inte en kompensationsstrategi
--> lägger stor värdering i autonomi
--> har en oflexibel kognitiv stil
Detta leder till att man inte kan upprätthålla viktiga mål som i sin tur leder till hopplöshet,
depression och självmordstankar

9

Antal genomförda självmord hos äldre 2015?

80-84 år
-kvinnor:
8/100 000
- män:
35/100 000
Sida 52 av 55
85+:
- Kvinnor:
10/ 100 000
- Män:
50/100 000
- Stor skillnad mellan kvinnor och män
- snabb ökning vid 85 och uppåt

10

Antal genomförda självmordsförsök bland äldre 2015?

80-84 år
- kvinnor:
58/100 000
-män:
55/100 000
85+
- kvinnor:
60/100 000
- män:
95/100 000
- Mindre skillnad mellan kvinnor och män ang. självmordsförsök
- Något fler kvinnor till skillnad från genomförda självmord där det var fler män
- dramatisk uppgång bland självmordsförsök vid 85+ för män

11

Beskriv Motivational theory of lifespan development av Heckhausen!

Denna teori har sin utgångspunkt i SOK (Selektionsstrategi/optimeringsstrategi/
kompensationsstrategi)
- åldersrelaterade förluster ger åldersrelaterade förändringar i kontroll
- anpassning och utveckling under senare delen av livsloppet förutsätter att individens inser och
tillämpar kontroll över sitt liv och sin miljö på olika områden
- primär kontroll minskar i hög ålder och denna toerin fokuserar på hur individen ska anpassa sig till
denna åldersrelaterade förändring

12

vad innebär ålderism enligt Andersson?

Fördomsfulla attityder mot äldre, ålderdomen och åldrandet och diskriminerande praxis.
Applicering:
- övre åldersgränser på arbetsplatser etc.
Konsekvens:
De äldres självkänsla och välbefinnande påverkas negativt

13

Beskriv några uttryck för ålderism!

- endast 4% riksledamöter är 65+ trots de utgör 28% av befolkningen
- Framställs ofta som en homogen grupp
- Inte bli tagen på allvar:
--> "Normalt att vara deppig när man är äldre"
--> "Normalr att sova dåligt när man är äldre"
--> "Normalt att förlora partner när man är äldre"
Allvarligaste ålderismen:
- Internaliserad ålderism
(när man ser så på sig själv?)

14

Ge exempel på effekter av åldersstereotyper!

Jämförde minnesprestation på två grupper varav den ene fick läsa om kognitiv NEDGÅNG för
äldre och den andra gruppen fick läsa om kognitiv STABILITET för äldre och fick sedan göra ett
minnestest.
Den grupp som läste om STABILITET presterade 30% bättre på testet

15

.vad visar ohio longitudial study of raging and retirement?

Individer med positiv åldersrelaterad upplevelse av sig själv levde i snitt 7,5 år längre än dem som
var mindre positiva
- Effekten delvis medierad av viljan att leva

16

vad finns det för fördomar mot äldre och sexualitet?

- Ålderdomen avsexualiserad, visdom framför begäran
- äldre är föräldergestalter
- dominerande ungdomskultur, äldres sexualitet gestaltas sällan i film och media

17

Vad visar epidemiological studies of sexuality in old age?

SEXUELLT AKTIVA:
- kvinnor: 12-34%
- män: 47-66%
HÖG TILLFREDSTÄLLELSE:
- kvinnor: 41-62%
- män: 58-71%
BRIST PÅ SEXUELL AKTIVITET:
- kvinnor: förlust av partner
- män: fysisk ohälsa, erektil dysfunktion
Huvudskäl till sexuell inaktivitet:
--> brist på partner

18

Beskriv hur sexualitet är som del av hälsobegreppet?

- Alla ska tillfrågas om de är sexuellt aktiva eller inte och om det finns något problem med
respektive svar.
- Svaret ger information om diagnos och behandling av ohälsa
- sexuella problem hos äldre skall betraktas som behandlingsbara

19

nämn några kroppsliga tecken på att döden närmar sig!

1. kroppens ämnesomsättning sjunker, trötthet och okontaktbar
2. svårt att ta till sig mat och dryck
3. svårt att kontrollera urin och avföring
4. förvirring
5. kroppslig oro, minskad syretillförsel
6. störd andning, andningsuppehåll
7. temperatur, hudfärg, blodcirkulation koncentrerad till vitala organ

20

vad händer då döden inträffar?

1. andning upphör
2. ingen puls
3. ögonlocken öppnas
4. pupillerna vidgas
5. käken slappnar av

21

Vilka är de 11 grundreglerna för en bra död?

1. att veta att döden är nära och förstå vad som väntar
2. att behålla kontrollen över vad som händer
3. att få behålla värdighet och integritet
4. kontroll över lindring av smärta och andra symptom
5. ha valmöjligheter om vart man vill dö
6. få andliga och religösa behov tillgodosedda
7. ha rätt till palliativa vård, inte bara på sjukhus
8. ha kontroll över vilka som är närvarande på slutet
9. kunna sätta upp direktiv som garanterar att önskningar respekteras
10. ha tid att säga farväl och få bestämma andra viktiga tidpunkter
11. att få dö när det är dags och inte få klivet förlängt när det inte längre finns någon mening

22

Hur upplever människor att det är att dö?

88% upplever en dröm eller synupplevelse
- 99% upplevde att drömmen var verklig
- vanligt att drömma om resa eller förberedelser inför en resa eller att drömma om närstående
- 60% av drömmarna var tröstande. 19% var obehagliga och 21% var neutrala
- när döden närmade sig blev drömmar om bortgångna närstående mer vanligt
- klar skillnad mellan dröm/synupplevelse och förvirringstillstånd. Viktigt att detta ej medicineras
bort dessa bearbetande upplevelser

23

Hur skiljer sig drömmarna åt de sista veckorna innan döden för sjuka, sjuka+levande
respektive levande människor?

SJUKA
- tröstande drömmar ökade ca 6 veckor innan döden förutsätter öka till ca 2 veckor innan döden då
det sjunker snabbt för att börja öka igen sista veckan fram till döden..
SJUKA+ LEVANDE
- tröstande drömmar kommer ca 3 veckor innan döden och håller på ca 1 vecka sen sjunker antalet
tröstande drömmar tills döden.
LEVANDE
- En vecka innan döden har man fler upprörande drömmar precis innan döden får de tröstande
drömmarna om i antal.

24

Andra förklaringar till kognitiva förändringar?

Inhibitorisk funktion: Att fokusera på och koncentrera sig på relevant information och stänga ute irrelevant information, stimuli exekutiv funktion.

25

Vad betyder detta i verkliga livet? Kognitiv funktion i vardagen

Rutin, erfarenhet (kristalliserad intelligens), kontextuellt stöd upphäver en del av försämring i kognitiva funktioner

Studier: Medicinhantering; gruppen 60-77 år skötte sig bättre än yngre och äldre (park)
Medelålders flest misstag "glömmer"
-Förklaring: äldre är mer vana och medelålders är mer stressade
Studier: Bilkörning: Åldrandeeffekter i komplexa
situationer. OBS: ej vid automatväxel

26

Demens

Demensvård kostar samhället lika mycket som hjärt-kärl och
cancersjukvården sammanlagt.
• Åldersgruppen 84 - 90 från prevalens 31 till 42 % 4 år senare
• Genomsnittlig debutålder: 75 år
• Högre risk att insjukna
–Lägre utbildningsnivå
–Dåligt socialt nätverk
–Kvinnor, blir äldre, hinner insjukna?
–Moderns ålder
–Hjärnskada tidigare i livet
–Vaskulär historia,
–Genetisk faktor, Apoe4, familj