Utveckling under tonåren? Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Utveckling under tonåren? > Flashcards

Flashcards in Utveckling under tonåren? Deck (22):
1

vilka är de grundläggande förändringarna under tonåren?

1. biologiska
2. sociala
3. kognitiva

2


Vilka förändringar sker ofta i sociala sammanhang?

1. Skillnader i relationer till familj, jämnåriga
2. skillnad i hur man beter sig och ser på skolan
3. skillnad vad man gör på fritiden
4. skillnad hur man använder sig av media


Hur dessa förändringar sker beror på kulturell och historisk kontext

3

vilken psykosocial utveckling sker i tonåren?

1. identitet
2. autonomi
3. intimitet
4. sexualitet
5. prestationer
6. allmänna psykosociala problem

4

vad är pubertet?

Den processen som leder fram till förmågan till sexuell reproduktet

5


vad räknas som pubertetsinträde och könsmognad?

- Första mensen för tjejer
- Första ejakulationen för män

flickor i allmänhet 18 månader innan pojkar

6

vilka kroppsförändringar är vanliga för män?

1. längdtillväxt
2. muskeltillväxt
3. muskel-fett kvot 3:1

7

vilka kroppsförändringar sker för flickor?

1. först längdtillväxt
2. fettmasseökning
3. muskel-fett kvot 5:4

8

vilka utvecklingsuppgifter finns kopplade till sexualitet?

1. komma tillrätta med den mognade kroppen

2. acceptera sexuella känslor som normala

3. känna sig bekväm med att ägna sig eller inte ägna sig åt sexuella aktiviteter

4. förstå och praktisera säkert sex

5. sexuell subjektivite

9

Vilka kognitiva förändringar sker under tonåren enligt piaget?

Formellt-operationellt stadie
- ställa upp hypoteser och mer avancerat tänkande
- systematisk problemlösningsförmåga
- tänka i mindre konventionella banor
- se flera perspektiv på en gång
- metakognition utvecklas

10

vad innebär metakognition?

- "Först började jag tänka på vad jag tänkte."
- "Sen började jag tänka på vad jag tänkte om det jag tänkte från början"

11

vad innebär adolescent egocentrism?vad innebär adolescent egocentrism?

självmedvetenhet och självfokusering

12

4 viktiga (kognitiva?) delar som utvecklas under tonåren?

1. självmedvetenhetoch självfokusering
2. argumenterande
3. idealism och möjligheter
4. planerande och beslutsfattande

13

På vilket sätt utvecklas man i sociala sammanhang under tonåren?

SAMHÄLLET
- Nya rättigheter, krav och förväntningar
- Gradvis större ansvar

FAMILJEN
- självständighetsutveckling
- frigörelse: separation och integration
- konflikter: kompetens och självbestämmande


VÄNNER OCH JÄMNÅRIGA
- mycket jämförelser
- byter ofta vänner
- större grupper osv.

14

Vad menas med cliques?

- små kompisgrupper mellan 2-12 personer
- innebär ofta nära vänskaper med närhet och intimitet
- medlemmarna är ofta väldigt lika varandra på olika sätt
- vanligare bland tjejer än killar

15

vad menas med crowds?

- större grupper
- definieras ofta av rykten och stereotyper
- nära vänner behöver inte tillhöra samma crowd
- funktionen med "crowds är att kategorisera individer i olika sociala strukturer av skolan. Där vissa typer av livsstilar osv kan bli "meriterande"
- ett crowd bidrar mer till tonåringens identitet och självuppfattning snarare än social utveckling
- består av olika subkulturer
- består ofta av inneslutning/uteslutning

16

vilka olika delar påverkar identitetsutvecklingen?

1. pubertet
2. sexualitet
3. kroppsuppfattning
4. föräldrar & vänner
5. nya roller
6. nya ansvar
7. abstrakt tänkande
8. metakognition
9. egocentrism

17

Vad innebär identitet?

1. Medvetenheten om sig själv som unik person
2. egen identifikation som tillhörde någon viss grupp, kultur, nation

18

Vad menas med den subjektiva upplevelsen om vem jag är?

1. Hur blev jag den jag är?
2. Hur är jag?
3. Hur kommer jag att bli?
4. Vilka möjligheter står öppna för mig?
5. Vad vill jag bli?

19

Definition av identitet enligt Eriksson?

Identiteten hjälper oss att summera det förflutna, ge mening åt nuet och planera framtiden

20

Vilka olika komponenter bygger upp vem man är?

1. grupptillhörighet
2. sociala roller
3. yrkesmässig identitet
4. etnisk identitet
5.sexuell identitet
6. könsroller
7. värderingar och ideal

21

Vad finns det för utvecklingsperspektiv på identiteten?

Identitet ses som en gradvis utvecklingsprocess
mer eller mindre universell
-samspel med kognitiv och emotionell mognad
-mer komplexa funktioner och förmågor mognar
-identiteten mognar och får en allt mer fast form
-betonas samspel med omvärlden men störst fokus på inre processer och psykologisk mognad

22

Beskriv ställningstagande/utforskande modellen ur Hwang och Wängqvist!

kvadrant 1:
högt ställningstagande+högt ställningstagande=uppnåd identitet
kvadrant 2:
högt ställningstagande+ lågt utforskande = för tidig identitet
kvadrant 3
Hög utforskande + lågt ställningstagande=Moratorium
kvadrant 4
lågt ställningstagande + lågt utforskande =diffus identitet