Utveckling under vuxenåren Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Utveckling under vuxenåren > Flashcards

Flashcards in Utveckling under vuxenåren Deck (36):
1

Hur påverkas människan fysiskt av medelåldern?

1. synen försämras
--> ålderssynthet, 40+
--> försämrat mörkerseende
2. hörseln försämras
--> markant för män 50+
3. huden förändras
--> framförallt på kvinnor pga muskel vs. fettfördelningen ändras
4. skelettet
--> minskad bentäthet
--> speciellt kvinnor, (mindre östrogen), krymper ihop. (förebyggs genom att hålla sig fysiskt aktiv, d-vitamin, kalcium)
5. Reproduktiva systemet försämras
--> menopaus för kvinnor

2

Vad händer under klimakteriet?

DEFINITION?
menopaus= 12 månader utan blödning

NÄR?
- påbörjas vid 44 men framförallt mellan 50-55 år
- Pågår under en 10 års period
- Medelålder är 51 år
- ca 5-10 år innan menopaus avtar östrogenproduktionen i äggstockarna
- tidigareläggs av livstidsfaktorer (t.ex rökning, om man ej fått barn)

VAD HÄNDER?
-Beror på sänkta östrogennivåer. (Dessa nivåer är på topp under ägglossning och som lägst under menstration)
- reproduktionsorganen minskar
-sexuella konsekvenser pga minskad lubrikation
- Hudens elasticitet minskar
- Ökar risk för benskörhet
- ökar risk för fett i artärer
--> blodtryck ökar
- Svallningar (påverkas av homostasen. Blodsocker, vatten, temperatur sätts ur spel vid denna hormonella förändring)
- påverkar sömn indirekt via svallningarna

Kan prata om diskontinuerlig utveckling

3

Hur påverkas mäns reproduktion i medelåldern?

- Spermans kvalitet och kvantitet sjunket
--> sädesvätska minskar från 40 års ålder
- Finns ingen över gräns för reproduktion.
- testosteronhalt sjunker efter 30 men hålls uppe av sexuell aktivitet
- Produktionsorganen påverkas, erektionsförmågaförmåga


Utvecklingen i medelåldern går långsammare för män och är mer kontinuerlig

Äldre män överrepresenterade i självmord i denna åldern

4

Vilka är de 5 utfallen av mittlivsstadiet gällande"generativitet vs stagnation"?

1. generativ
--> hög grad av engagemang mot sig själv och andra. Inclusivity (ska innehålla så många som möjligt)
2. Agentic
--> mest intresserad av att utveckla sig själv, inte lika intresserad av andra. Engagera sig mest i ett område
3. Communal
--> inte så intresserad att utveckla sig själv men väldigt intresserad av andra. Försöker inkludera så många som möjligt i dessa och i olika områden.
4. conventional
--> väldigt involverad i egen och andras utveckling men endast inom ett visst smalt område
5. Stagnerande
--> inte involverad i varken egen eller andras utveckling och inte inom något område

5

Förklara "the paradox of midlife"!

- Det är ett kontinuum, de flesta är någonstans i mitten
- Det finns individuella skillnader. Vissa är mer emotionellt instabila, och att det är samma individer som krisar oavsett ålder
- Det kan också vara olika domäner man krisar i, te.x familjer, eller jobbet
- Sekvensiell relation, det går upp och ner, man får en kris och sedan utvecklas och det blir bättre

6

Hur ser lycka ut genom livsloppet? (Enligt baird & Lucas)

VÄLBEFINNANDEPARADOXEN
Lyckan/Livstillfredställelse börjar sjunka vid 15 och når ner och når sin botten vid 40 och vid en åker av 46 börjar lyckan att öka igen. Lyckan når sin peak vid 74 års ålder.

7

Beskriv life satisfaktion utifrån barnafödande!

Barn 1: Lyckan går upp inför förlossning och pekar innan och ligger kvar tills några månader efter förlossning och går därefter nedåt.

Barn 2: Kommer in från mindre "lycka" till barn två, det stiger inte lika högt som barn ett och det peakar innan förlossningen och går därefter nedåt

Fler barn: Mer plan kurva inte lika höga toppar, inte lika höga dalar.

8

Vilka kurvor går upp och ner under livsloppet?

Det som växer är
1. kunskap
2. erfarenhet
3. emotionell reglering

Dessa kallas kristalliserad kunskap

Det som sjunker med ålder är:
1. funktionell hälsa
2. processhastighet
3. arbetsinne

Detta kallas flytande kunskap

9

vad menas med subjektivt välbefinnande?

- En kognitiv evaluerande komponent av välbefinnande
--> på botten vid ingång i medelåldern
- Positiv affekt ökar och negativ affekt minskar under livsloppet

10

Vad menas med psykologiskt välbefinnande?

- Mening/mål med livet och personlig utveckling sjunker under medelåldern
- Autonomi och goda relationer utvecklas

11

Hur tror man att lycka/välbefinnande längs livsloppet kommer att utvecklas i framtiden?

Man tror att kurvan kommer se ut tvärt om, att man är som lyckligast vid 24 och därefter kommer lyckan att sjunka kontinuerligt med en platå mellan 40-50 för att fortsätta att sjunka till sitt minimivärde vid 70-75 år.

12

Vad innebär "The paradox of midlife"?

MOTSTRIDANDE RESULTAT GÄLLANDE LYCKA:

Å ENA SIDAN:
Wethington (2000) menar att 10-20% upplever en medelålderskris.
--> kan bero på skilsmässa, arbetslöshet och hälsoproblem

Å ANDRA SIDAN:
Medelålderns beskriver sif som kompetenta, ansvarstagande, inflytelserika med mycket erfarenhet i Lachman 1994.

13

Beskriv mittlivskrisen enligt Levinson!

- Longitudinell studie
- 40-45 åt
Kris beror på:
- turbulent tid
- ifrågasättande av livsval och mål
- insikt om att livet inte är oändligt

14

vad beror mittlivskrisen på enligt Jaques?

Krisen beror på dödsångest

15

Vad säger Lacman om mittlivskrisen?

Mittlivskrisen är en myt!

ARGUMENT
medelåldersindivider är inte överrepresenterade gällande:
-självmord
- skilsmässor
- emotionell instabilitet

Hävdar istället att välbefinnandet är stabilt i denna ålder och påväg upp

16

Vad visar senare forskning om mittlivskrisen?

Krisen triggas:
- sjukdom
- skilsmässa
- förlora jobbet
- ekonomiska problem
- personlighet
--> neurotism, brukar man ha kriser är sannolikheten att man krisar igen väldigt stor
--> en viss typ av personlighet tenderar att krisa

17

Vad menas med mittlivskris?

• Kris: En omvälvande personlighetsförändring,
ifrågasätter ens identitet, den etablerade referensgrupp,
rollmodeller, principer, värderingar, nära relationer.
Ifrågasätter allt.
• Livskris: Normativ, utspelar sig i en särskild fas i livet,
och är strukturell olik andra kriser.
• Bred definition: Medelåldern är en period av livet där
man ser över sitt liv, vad man åstadkommit och vad man
har för mål med resten av sitt liv.

18

Vad menas med mittlivskris enligt den strikta verisonen

Mittlivskrisen utspelar sig i en särskild fas i livet
-mittlivskrisen är strukturellt olik andra kriser

19

Vad menas med mittlivskrisen enligt den breda definitionen?

Medelåldern är en period av livet där man ser över sitt livevad man har ådstakommit och vad man har för mål med resten av sitt liv.

20

Vad menas med involvement?

Grad av engagemang i sin egen och andras utveckling (kvantitativ)

21

Vad menas med inclusivity?

Den vidd av olika områden hos sig själv och andra som ns engagemang riktar sig åt (kvalitativ)

22

Vilken psykosocial konflikt finns inom mdelåldern enligt Erikssons teori?

OMSORG
-Generativitet vs Stagnation

23

Hur ser människans utveckling ut enligt Baltes livsloppsperspektiv?

Människans utveckling är:
1. livslång
2.kan gå åt olika håll
3innebär vinster och förluster
4.plastisk
5. ingår i ett historiskt och kulturellt sammanhang
6. påverkas av många olika faktorer
7. flerdisciplinär

24

Nämn tre olika definitioner av medelålder!

Funk och amp;
Wagnalls dictionary: -"den del av livet som ligger mellan ungdom och ålderdom"

Levinson:-"medelåldern kan ses som en vag mellanperiod, definierad främst i negativa termer. man är inte ung längre men inte gammal heller.
Lachman
kronologsik ålder eller ett sätt att leva?

25

Vad finns det för olika åldersdefinitioner på mellaåldern?

Objektivt 40-65
SUbjektivt vilken ålder man känner sig som. Många 70-åringar anser sig vara medelålders.

26

Hur påverkar hälsa den subjektiva åldern?

Många anser att ålderdomen börjar när den fysiska hälsan försämras (lutsky 1980)

27

Hur beforskad är mellanåldern?

Beforskad i relativt liten grad
-Anses ofta vara en period i livet med små förändringar, tyst period
-för stor variation för att studera
-för liten regulatitet för att hitta en slags "upplevelse av medelåldern"
-Man är upptagen av arbete och familj och har inte tid för vetenskapliga undersökningar

28

Nämn några positiva aspekter om mellanåldern som frekvent rapporteras?

1. personligt inflytande
2. frihet, oberoende när barnen flyttar ut
3. att vara etablerad
4. ekonomisk säkerhet

29

Nämn några negativa aspekter om mellanåldern som frekvent rapporteras?

1. "får gjort det som ska göras"- mekaniskt
2.jobbet i centrum
3. minnet blir sämre
4. låg energinivå
5. sämre sömn

30

i vilka sammanhang är medelålders ofta studerade?

1. inom forskning på barn och uppfostran
2. i åldrandeforskning som omsorgsperson för gamla föräldrar
3. i longitudinella studier av livsstilens påverkan på åldrandet
4. generativitet (skapande)

31

Vad menas med "the sandwich generation"?

De vårdar sina gamla föräldrar samtidigt som de har barn under 18.

32

Hur mår man vid menopaus?

-Vissa mår bättre, vissa mår sämre av detta
-Styrt av vilka förväntningar man har av klimakteriet
-har man negativa förväntningar är det större sannolikhet att det blir negativt.
-skönt att inte bekymra sig längre om att bli gravid
-i longitudinell studie visas att menopaus inte har direkt samband med "hur bra man mår"

33

Vad menas med Generativitet?

SKAPANDE
-vilja och förmåga att vägleda och stödja andra, att ge någonting vidare.
-kan vara inom olika områden; till barn , arbete osv.
-kan vara ett personligt behov eller ett krav från samhället
-behov av att vara behövs och att uppnå symboliskt evigt liv

34

Motsats till generativitet?

stagnation

35

Beskriv 7 aspekter av generativitet enligt mcadams & de aubein (med grund från erikssons modell)

1. kulturens krav:
->sociala förväntningar och normer på en åldersgrupp
2.inre behov;
-behov av att vara behövd
-symbolisk odödlighet
3. omsorg
- engagera sig i andra och kommande generationer
-vill vara den som ger snabbare än tar emot
4. förmeda värden
-förmedla hopp och positiv syn på framtiden
5. ansvar
-att acceptera och engagera sig i och de uppgifter som en förväntas ta
6. handling
-generativit beteende, att man inte bara har åsikter utan också agerar
7. narrativ
- uttryck för generativitet införlivas i individens livsberättelse och självbild

vikten av dessa förstärks under medelåldern och hänger ihop med välbefinnande

Negativ utveckling av detta är att man inte tar denna positionen och inte känner sig behöv

36

Hur förhåller sig människor i medelåldern till dessa aspekter av generativitet?

-Individer förhåller sig på olika nivåer till dessa uttryck och i andra delar av livet men vikten av dessa förstärks under medelåldern
-finns samband mellan generativitet och välbefinnande