Åldrande 1 Flashcards Preview

Utvecklingspsykologi > Åldrande 1 > Flashcards

Flashcards in Åldrande 1 Deck (30):
1

vilka är de tre typerna av åldersförändringar?

Primärt, sekundärt och teritiärt

2

Beskriv primärt åldrande!

PRIMÄRT ÅLDRANDE
- friskt åldrande
- åldrandet styrt på ett sätt av arvsanlagen
- börjar vid 30 års ålder
- betydande uttryck vid 65-70 år
- immunsystemet försämras
- funktionen i levern försämras
- funktion i njurarna försämras
- sänkt homoestatisk reserv

3

Beskriv sekundärt åldrande!

SEKUNDÄRT ÅLDRANDE
åldrande till följd av:
- livvstil
- livshändelser
- miljöfaktorer
- sjukdom
--> hjärt och kärlsjukdomar
--> cancer
--> cerebrovaskulära sjukdomar
--> diabetes
--> reumatism
--> hudsjukdomar

4

Beskriv tertiärt åldrande!

TERTIÄRT ÅLDRANDE
- mortalitetsrelaterat åldrande
- accelererande åldersförändringar mot livets slut
- generell snabb nergång i kroppens funktion

5

Vika delar av kroppen påverkas framförallt av åldrande?

1. skelett
2. kardiovaskulära systemet
3. andningssystemet
4. immunsystemet

6

hur påverkas skelettet av åldrande?

- Krymper vid 40+
- kvinnor 1-2 cm kortare per decennium
- män 0,5-1 cm kortare per decennium

7

hur påverkas kardiovaskulära systemet av åldrande?

- inlagring av fett och mineralämnen i artärernas väggar
-förhöjt blodtryck
- hypertension
- sänkt maxpuls

8

hur påverkas andningssystemet av åldrande?

- luftvägar och lungors kapacitet försämras 1/3 färre aveoler vid 80 år
- ökad stelhet i andningsmuskulatur
- minskad vitalkapacitet & försämrad syresättning av blodet

9

hur påverkas immunsystemet av åldrande?

- ökad benägenhet för infektionssjukdom
- ökad förekomst av autoimmuna sjukdomar

10

hur påverkas sömnen av åldrande?

- Äldre går oftast inte in i djupsömn
- 50% av äldre har rapporterade sömnproblem
-dubbelt så vanligt hos kvinnor
- bidrar med risker som:
--> depression
--> störd andning (dyspne)
--> nedsatt funktionsförmåga

11

Vilka är de 4 måtten på hälsa under åldrandet i BASE-studien som baltes presenterat?

1. Subjektiv hälsa jämfört med andra
--> ökar med åldern
2. Subjektiv allmän hälsa
--> dippar vid 80 men ökar igen vid 90
3. Objektiv sjukdom
--> minskar nästan linjärt fram till 90 år där det ökar igen
4. Objektiv funktionell hälsa
--> minskar hela tiden

12

Hur påverkas kognitiva funktionen av ålder enligt tidiga studier?

- Alla kognitiva förmågor går ned vid stigande ålder
- Tidiga stoder baserades på tvärsnittstudier

13

Hur påverkas kognitiva funktionen av ålder enligt senare studier?

- Olika förmågor påverkas olika av åldrandet
- kristalliserade förmågor förblir stabila
- fluida förmågor påverkas negativt
- senare studier baseras på longitudinella studier

14


Hur påverkas kognitiva funktionen i förhållande till primärt åldrande?

- Försämring av fluida förmågor
- Stabilitet eller förbättring av kristalliserade förmågor

15

Hur påverkas kognitiva funktionen i förhållande till sekundärt åldrande?


- försämring i fluida och kristalliserade förmågor

16


Hur påverkas kognitiva funktionen i förhållande till tertiärt åldrande?

- snabb försämring i fluida samt kristalliserade förmågor

17


Vad menas med fluida förmågor?

GENERELLA FÖRMÅGOR
- psykisk snabbhet
- minne
- problemlösning
- spatial förmåga
- informationsprocessande

18


vad menas med kristalliserade förmågor?

ERFARENHETSBASERAD KUNSKAP
- allmän kunskapsbas
- verbal förmåga
- kulturell kunskap

19

Vid vilken ålder börjar den fluida förmågan försämras?

Ca efter 25 års ålder!

20

Vilka biologiska orsaker ligger bakom de kognitiva förändringarna genom livsloppet?

SINNEN FÖRSÄMRAS
- synen försämras
- hörsel försämras
- smakupplevelser försämras

FÖRÄNDRINGAR I HJÄRNAN
- antalet synapser för varje neuron minskar med stigande ålder
--> försvårar kommunikation i nervsystemet som bidrar till långsammare system

21

Beskriv Processing resource theory!

Herzog el at menade att försämrad psykisk snabbhet och arbetsminne preciserade 70% av variation i nedgång i episodiskt minne

22

Hur kan man upphäva en del av försämringen av kognitiva funktioner?

1. rutin
2. erfarenhet
3. kontextuellt stöd

23

Varför vill vissa forskare klassa åldrandet som en sjukdom?

Enligt socialstyrelsens diagnoskoder ICD-10-SE skulle det innebära att man öppnar upp för biomedicinska behandlingar som kan angripa åldrandeprocessen

24

Är äldre en homogen grupp eller heterogen grupp?

Individuella skillnader förstärks under livsloppet dvs ökad heterogenitet med ökad ålder. Därför problematiskt att äldre oftast behandlas som en homogen grupp

25

Vilka åldersrelaterade hot finns mot välbefinnandet?

1. försämrad hälsa och funktion
2. neurokemiska förändringar
3. brist på struktur
4. ekonomisk försämring
5. minre socialt nätverk
6. förluster - partner och vänner går bort

26

Åldrandets utmaningar enligt Eriksson och Peck?

INTEGRITET VS FÖRTVIVLAN
1. Ego differentiering vs upptagenhet av yrkesrollen
- Att ersätta arbetets betydelse med familj, vänner, uppgifter i samhället
2. Kroppslig transcendens vs upptagenhet avkroken
- Att acceptera fysiska förändringar och funktionsnedsättning och upprätthålla intresset för andra
och den yttre världen
3. Ego transcendens vs Ego upptagenhet
- Att acceptera och hitta konstruktiva sätt att hantera att livet går mot sitt slut genom att investera
intresse och engagemang i yngre generationer

27

Beskriv en "formel" för att beskriva välmående!

ideal livssituation- verklig livssituation=grad av tillfredställelse

28

Hur skiljer sig antaganden om välbefinnandet vid åldrande mot verkligheten enligt
studier av Lacey, Smith & Ubel?

- Äldre uppskattar att välbefinnandet sjunker linjärt mellan åldern 30 till 70 år.
- Yngre gruppen uppskattar också att välbefinnandet sjunker linjärt mellan 30 till 70 år samt skattar
lägre välbefinnande i alla åldrar än äldre gruppen
- Enligt självskattningar så visas motsatt utveckling, nämligen hatt lyckan ökar från 30 till 70.

29

Beskriv åldrandets välbefinnande- paradox!

En studie visar att välbefinnandet sjunker vid 15 års ålder ner till 40 års åldern. Där efter är
välbefinnandet ganska konstant fram till 46 års ålder då välbefinnandet ökar igen. Välbefinnandet
har sitt maxvärde vid 74 års ålder och därefter går det nedför igen.

30

Vad finns det för olika förklaringar till välbefinnande-paradoxen?

1. Evolutionsbaserade teorier om anpassning
--> t.ex. lifespan developmental theory av baltes
2. Emotionell reglering enligt Carstensen
3. Socioemotionell selektivitet enligt Carstensen
4. Personlighetsmognad enligt Roberts et al
5. Ökad sekundär kontroll enligt Heckhausen & Fiske