BETTY: 1-2-3-4 Flashcards Preview

Chinese > BETTY: 1-2-3-4 > Flashcards

Flashcards in BETTY: 1-2-3-4 Deck (51):
0

Cantonear cuisine

Yuè cài

1

To bargain

Tâo jià
Kân jià
Huán jià

2

Price

Jià gé

3

Une paire de chaussure

Yi shuāng xié

4

Thisty

5

Bathroom

Xî shôu jiān
Cè sûo

6

Double room

Shuāng rén fáng
Biáo zhûn jiān
Da Chuáng fáng

7

I spend half an hour per day in the metro

Wô mêi tiān huā bàn ge Xiâo shí zuò dìtîe.

8

Super market

Chāo Shì

9

Un vetement

Yi jiàn yi fu

10

Tired

Lèi

11

Hungry

ê

12

Sleepy

Kùn

13

Forbidden city

Gù Gōng

14

Friendly

Yôu hâo

15

Burger King

Hàn bâo wâng

16

Engineer

Gōng chéng shī

17

Monsieur
Mademoiselle
Madame

Xiān shēng
Xiâo jîe
Tài tai

18

Ghost

Guî

19

Morning

Zâo

20

Noodle

Miàn tiaó

21

Manager

Jīng lî

22

Often

Jīng cháng

23

Supplier

Gōng yìng shāng

24

Late

Chí dào

25

Planning

Jì Huà

26

Wood

Mù tou

27

Plastic

Sù Liào

28

Metal

Jiū shû

29

Number

Shù zì

30

Prime minister

Zông Lî

31

High speed train

Gāo tiê

32

High speed

Gāo sù

33

Workers

Gōng rén

34

Employees

Yuán Gōng

35

Office

Bàn gōng shì

36

Sport

Tî yu

37

Project

Xiàng mù

38

Same age

Yì Yàng dà

39

He is taller than me

Tā bî wô gāo Yì diân

40

Environment

Huán jìng

41

Gold (golden)

Huáng jīn

42

To use

Yòng

43

Fast/slow

Kuài / màn

44

My name is Antoine Messager

Wô xìng Antoine Messager

45

Man / woman (*3)

Nán rén / Nán de / Nán shì
Nü rén / Nü de / Nü shì

46

To know someone

Rén shì

47

I would like to use your phone

Wô yào Yòng yī xià nîde shoû ji, xíng bù xíng

48

Do you know the name of this man?

Nî zhī dào nà wei nán shì de míng zì ma?

49

Which Bol if noodle do you want? To

Nî yào chì ná wân miàn tiáo?

50

Mext time to

Xià yī cì