Unit 2 Flashcards Preview

Chinese > Unit 2 > Flashcards

Flashcards in Unit 2 Deck (24):
0

Today which date are we?

Jin tian shi Ji yue jie hao?
( no " ma " as ju is already a question word)

1

Where do you want to go tomorrow?

Ni ming tian yao qu na li?

2

Day

Tian

3

Year

Nian

4

Tomorrow I don't want to go to shenzhen

Wo ming tian bu yao qu shenzhen

5

Yesterday i went to sz

Wo zuo tian qule sz

6

Yesterday i didn't go to sz

Wo zuo tian mei you qu sz

7

MW Glass

Beī

8

MW Bottle

Píng

9

MW paper sheet

Zháng

10

MW 500g

Jīn

11

MW Square

Kuài

12

Mw bol

Wan

13

Mw cannette

Guan

14

Sun / day

15

Month moon

Yuè

16

I came in china 2 years ago

Wô liâng nián qián lai le Zhong guo

17

Play football

Tī zú qîu

18

Spend

Huā

19

Good morning

Zao shang hao

20

Good afternoon

Wu shang hao

21

Good evening

Wan shang hao

22

Good night

Wan an

23

Company

Gong Si