Unit 9 - Horine Flashcards Preview

Chinese > Unit 9 - Horine > Flashcards

Flashcards in Unit 9 - Horine Deck (33):
0

Only

Zhî shi
只 是

1

Sunny

Qíng lâng

2

Voyage

Lû yoú

3

Last year

Qù nián

4

Joking

Kāi wán xiào

5

Hope

Xi wàng

6

Used to
I got used to chinese life

Xí guàn
Wô xí guàn zhōng guó de shēng huó

7

Bathroom

Xî shoû jiān

8

To feel about
How do you feel about china?

Jué de
Nî jué de zhōng guó ma?

9

Talk vs High speed

Gào sù / gāo sù

10

Puke

Oû tù

11

"Ex / previous"
Ex roomate

Yî qian
Yî qian de shi you

12

Hurt (verbe)
Painfull ( nom)

Shoù shēng
Tòng

13

Sometimes

You shi hou

14

Knee

Xī gài

15

Always
I always hurt my knee

Zông shì
Nîde xī gài zông shì shoù shāng le

16

Massage

Àn mó

17

Health

Shēn tî

18

Check
Body check

Jiân chá
Shēn tî jiân chá

19

To worry

Dān xīn

20

Bring

Dài

21

Do you have the time?

Nî yoû mei yoû shí jiān?

22

I watch more movie!

Dūo kān diān yîng!

23

Open the door
Meeting
Give medicines

Kāi mén
Kāi huì
Kāi yào

24

To must
I must leave

Dêi
Wô dêi zou le

25

What's wrong ?

Zên me le?

26

What can we do about it?

Zên me bàn?

27

Where is it?

Zên me zoû?

28

Open the door
Meeting
Give medicines

Kāi mén
Kāi huì
Kāi yào

29

To must
I must leave

Dêi
Wô dêi zou le

30

What's wrong ?

Zên me le?

31

What can we do about it?

Zên me bàn?

32

Where is it?

Zên me zoû?