BETTY - 5 6 Flashcards Preview

Chinese > BETTY - 5 6 > Flashcards

Flashcards in BETTY - 5 6 Deck (29):
0

This / That
These / those

Zhè /Nà
Zhè xiē / nà xiē

1

To try

Shì

2

Daughter

Nü er

3

Young

Nián qīng

4

1 year ago (1 year before)

Yî nián qián

5

20 years old

20 sùi

6

Feel , think

Jué de

7

Driver

Sī jī

8

Knife
Fock the

Dāo zi
Chā zi

9

Kitchen

Chú fáng

10

Brother

Xiōng di

11

Or
- question
- statement

Hái shì
Hùo zhê

12

Bed room

Fáng jiān
Wô shì

13

Of course

Dāng rán

14

Living room

Kè tīng

15

What dish do u want?

Nî xiâng chī shenme cài?

16

Cute

Kê ài

17

Bamboo

Zhú zi

18

Lazy

Lân

19

Panda

Xióng māo

20

Excited

Xīng fèn

21

Can not see clearly

Kán bù qīng

22

Boudha

23

I am full

Wô chī bâo

Neg
Mêi chī bâo
Chī bù bâo

24

I cannot see

Kán dâo

25

Ability

Néng lì

26

Not ye

Hái méi (you)

27

Glass versus eye

Yân jìng Yân jīng

28

Although
Although the trip was short, it was interesting

Sui ran lü you shi jian hen duan, can shi hen you qu.
Sui ran .... Dan shi