Unit 3 - Food Flashcards Preview

Chinese > Unit 3 - Food > Flashcards

Flashcards in Unit 3 - Food Deck (61):
0

Taste

Wei dao

1

Sweet

Tian

2

Salty

Xian

3

Spicy

La

4

Soar (Acid)

Suan

5

Biter (Amer)

Ku

6

Fried (beigné)

Zhó

7

Fried ( Poilé)

cháo

8

Boiled

Zhú

9

Cuit au four

Kâo

10

Steam

Zhēng

11

BBQ

Shâo Kâo

12

Braised

Shâo

13

How do you cook this?

Zhe ge, shi zen me zuo de?

14

Sick

Bìng le

15

Very Spicy

Nía là

16

Cuisine / Vegetable

Caì

17

Duck

18

Meat

Huì Caì

19

Potatoes

Tû Doù

20

Tofu

Do fu

21

Tomato

Xi hong shi

22

Aubergine

Qíe zî

23

Cucumber

Huáng Gua

24

Dumplings

Jiâo zî

Xiâo lóng Bāo

25

French Fries

Shû tiáo

26

Citrouille

Nān Gūa

27

Lettues

Bái caì

28

Mushroom

Mó Gū

29

Brocoli

Xī Lián Hūa

30

Chili

Lā Jiāo

31

Noodle

Mian tiáo

32

Bread

Miàn Bāo

33

Soup

Tāng

34

Cake

Dān Gáo

35

Fruits

Shûi Gûo

36

Orange

Cheng zí

37

Water melon

Xī guā

38

Apple

Píng Gûo

39

Clementine

Jú zí

40

Mango

Máng gûo

41

Raisin

Pu tao

42

Namana

Xiang jiáo

43

Dessert

Tián dian
Tian Pîn

44

Snack

Xiâo Chī

45

Condiment

Zhû Shí

46

Dish

Cāi qing

47

Restaurant

Fan dian

48

Cloth Shop

Yi fu dian

49

Pharmacy

Yao dian

50

Hospital

Yi Yuàn

51

Cinema

Dìan Ying Yuàn

52

Airport

Fei Ji Cheng

53

Satdium

Qîu Cheng

54

Mall

Shāng Cheng

55

Bank

Ying hang

56

Parking

Ting Cheng

57

It is spicy & acid

.... Shi la suan de.

58

Breakfast

Zao fan

59

Lunch

Wu fan

60

Diner

Wan fan