Book 2 - Unit 1 Flashcards Preview

Chinese > Book 2 - Unit 1 > Flashcards

Flashcards in Book 2 - Unit 1 Deck (48):
0

House
Home

Fáng zi 房子
Jiā 家

1

bedroom

Wò shì 卧室

2

Bathroom

Xî shôu jiān 洗手间

3

Toilet

Cè suô 厕所

4

lavery

Xî yī jiān - 洗衣间

5

cuisine

Chú fáng - 厨房

6

living room

Kè tīng - 客厅

7

garden

Huā yuán 花园

8

Rent
My rent is 38 rmb

Zūjīn 38 kuài yi ge yùe

9

56 m2

78 pín fāng mî

10

If

Rû Gûo

11

Room

Fáng jiān

12

How many room has your flat?

Nîde fáng zi jî shì jî ting?

13

Contract

Hé tóng

14

Confidence

Zī xìn

15

Light lamp

Dēng

16

Evier

Xî shôu pén

17

Toilet

Mâ tông

18

Bath

Yù gāng

19

Mirrors

Jìng zi

20

Towels

Mâo jīn

21

Powder

Xî yî fên

22

Fridge

Bīng xiāng
Xiang: cube

23

Suit case

Xiāng zi

24

Stove

Méi qì lú
Mei qi: gas

25

Clock

Zhōng

26

Oven

Kâo xiāng

27

Shelve

Jià zi

28

Sofa

Shā fa

29

Armoire

Guì zi

30

Window

Chuāng

31

Fourniture

Jiā jù

32

Wake up
Get uo

Xîng
Qî chuâng

33

Curtains

Chuāng lián

34

Carpet

Dì tân

35

Stairs
Elevators

Loú tī
Diàn tī

36

Fan
Windy

Fēng shàn
Gua fēng

37

Finish in a good way

I have paid my rent

Verbe + hâo

Zū hao le fang zo

38

Land lord

Fáng dōng

39

Think - discuss (2 people)
Lets discuss

Shāng liang
Women shāng liang yi xia

40

Firstly

Shoû xiān

41

Then

rán hou

42

Finalement

Zuì hoù

43

Afterwards

Hoù laì

44

Nape

Shuì wû jiào

45

Taper son Contrat

Dâ hé tong

46

Messy

Luàn

47

To plan

Dâ suan