12 - Revision 1 Flashcards Preview

Chinese > 12 - Revision 1 > Flashcards

Flashcards in 12 - Revision 1 Deck (41):
0

Foot

Jiâo

1

Belly

Dù zi

2

Stomach

Wèi

3

Shoulders

Jiān bâng

4

Gloves

Shôu tài

5

Shirt

Chēn yi

6

Close / far

Jin / yuan

7

Very few

Hên shâo

8

Always

Zông shì

9

Often

Jīng cháng
Cháng cháng

10

Sometimes

Yôu shí hou

11

Normally

Yì bān

12

1h30

Yī ge bàn xiâo shí

13

I watch 2 movies per week

Wô yī xing qī kān diān yîng liâng cì

14

I take off work Every week at 8

Wô mei tiān dōu xia ban zai 8 dian zong

15

I am in China aswell as I study chinese

Wo zai zhong guō yo bian xué putonghua
2 simultaneous actions

16

Antoine ' s work is busy and tiring

Antoine de gōng zūo you mang you lei
2 simultaneous adjectives

17

Shave

Guā hú zi

18

To sing

Chàng gē

19

Romantic meeting

Yūe hùi

20

I eat then i wash my teeth

Wô chī fan yî hòu shūa yà

21

Dangerous:

wēi xiân

22

Safe

ān quān

23

Smake

Choū yān

24

Return home

Hùi jiā

25

Wash your teeth

Shuā yà

26

Play golf

Dâ gāo êr fū qiú

27

To shave

Guā hū zi

28

Have a hair cut

Jiân toú fā

29

Wash your face

Xî Liân

30

Surf on internet

Shàng wâng

31

Date

Yūe huì

32

Read the newspaper

Kán bào zhî

33

Drive a car

Kāi chē

34

Post office

Yóu jú

35

Liabrary

Tú shū guân

36

Gas station

Jiā yóu zhàn

37

Coiffeur

Lî fà dian

38

Gym

Jià shēn fáng

39

Ger a discount

Dâ zhê

40

Turn left

Zúo guâi
Turn: guâi