Unit 4: Position Flashcards Preview

Chinese > Unit 4: Position > Flashcards

Flashcards in Unit 4: Position Deck (32):
0

Good looking

Hao Kan

1

Good food

Hao Chi

2

Good music

Hao Ting

3

Having fun

Hao wan

4

U turn

Tiao Tou

5

Cross road

Shi zi lu kou

6

The shop is on your left

Fan Dian zai nide zou guai
(Object - Zai - Ref - Localosation)

7

Play

Wán

8

Thirsty

9

Sexy

Xíng gûan

10

Beautifull

Mêi

11

Noisy

Châo

12

Poste office

Yóu Jú

13

Police stations

Jîng chá jú

14

My new work is next to my old work

xin gong si zai yi qian de gong si de pang mian

15

Coiffeur

Lî dà diàn

16

Gym

Jiàn shen fáng

20

Next to

Pang bian

21

Turn left
On your left

Zai zuo guai
Zai Zuo mian

22

Super market

Chāo jí Shì châng

23

Factory

Gōng Châng

26

Hospital

Yī Yuàn

27

Library

Tú shū guân

28

Ecole

Xuē Xiao

29

Beach

Shā tān

30

Convenient

Fāng biàn

31

Merchant banks

Zhāo shang yín háng

32

The day before
The day after

Qián tiān
Hòu tiān

33

Chinese national day

Guó qìng jíe

34

Very happy

Gao xing

35

I just finished work

Wo gāng xia ban

36

Japon

Rì bên