Block 10 - Hjärt-, Njur- Och Respirationsfarmakologi Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 10 - Hjärt-, Njur- Och Respirationsfarmakologi > Flashcards

Flashcards in Block 10 - Hjärt-, Njur- Och Respirationsfarmakologi Deck (26):
1

Hur aktiveras koagulationskaskaden? Vad leder den till

Intrinsic pathway: aktiveras av faktor 12, och uppvisar konstans aktivitet.

Extrinsic: aktiveras av tissue factor, som frisläpps vid endotelskada.

Kaskaden leder till att protrombin > trombin, av X
Trombin aktiverar sedan fibrinogen till fibrin

2

Vad frisätter en TC då den binder in till kollagentråd och konformationsförändras?

TXA2, 5-HT, Ca, fibrinogen, ADP

3

Vilka två system motverkar ständigt koagulationskaskaden och koagulation i kroppen?

Trombumodulin
Antitrombin 3

4

Normala symtom av hjärtsvikt?

Vänstersvikt = respiratoriska symtom
Högersvikt = perifer vätskeretention

Trötthet, blekhet, ödem, lungrassel, hosta, nykturi

5

Behandling vid hjärtsvikt?

Så klart icke-farmakologiskt först

ACE-hämmare
Betablockare - tillägg
Diuretika - vb

6

4 olika typer av diuretika? Hur verkar dessa prep?

Loop: Inhiberar NKCC i TAL
Tiazid: hämmar Na-Cl symport indistala tubuli
Antialdo: blockar aldorec
Amilorid: blockar ENaC

7

Biverkningar för:
Loop
Tiazid
Anti-Aldo
Amilorid

Loop och Tiazid: gikt, hypokloremisk alkalos
- loop: ototoxicitet
- Tiazid: höjer S-glc och minskar Ca-utfällning
antialdo: jonförändrinhar, samt endokrina
Amilorid: jonförändringar bara

8

Vilka är de tre typerna av anemi, och vad beror de normalt på?

Normocytär - blödning/EPO-brist, mutation i RBC
Mikrocytär - järnbrist
Makrocytär - brist på B12 eller folsyra

9

Vad är vanligast; primär eller sekundär hypertoni? Vad beror de på?

Primär (95%): överaktivt Symp/RAAS, eller oubain eller MS
Sekundär: organproblem, endokrint, utomstående faktor

10

När ges farmakologisk behandling för hypertoni?

Om icke-medikamentell ej funkar, eller akut vid >180/110

11

Farmakologisk behandling vid hypertoni?

ACE-i och/eller Tiaziddiuretika, eller Ca-kanal-blockare
Tillägg: betablock, ARB, alfa block, centralt verkande

12

Fyra egenskaper för en betablockare?

- ISA (partiell agonist-ighet)
- MSA: bättre vid arytmier
- selektivitet
- fettlösligt

13

5 mekanismer som kan ge upphov till arytmi?

Återkoppling
Ischemi
Ektopiskt fokus
Spontan depolarisering i annan cell än pacemaker
Repolariseringsstörning
Accessorisk ledningsbana

14

Klassifikation av arytmier?

Frekvens: brady/takykardi
Rytm: regelbunden/oregelbunden
Paroxysmal eller ej
Lokalisation: supraventrikulär/ventrikulär
QRS-komplex

15

Vilka preparat ingår i vaughan Williams klassificering?

1. Na-block
-1a: disopyramid. Medellång
-1b: lidokain: kortast
-1c: flekainid: längst
2. Betablockare
3. Kaliumblockare (blockar även Na och Ca)
4. Ca-blockare (hjärtslektiva)

16

Två antiarytmika utanför VWs klassificering? Verkan?

Digitalis: binder K-site i Na/K-ATPase
Adenosin: binder purinreceptor = sänker frekvens
-kort T1/2 = farmakologisk defibrillering

17

6 orsaker till ischemisk hjärtsjukdom?

Aortastenos
Hypertrofi av hjärta
Arytmi
Ateroskleros
Kärlspasm
Anemi

18

Indelning av ischemisk hjärtsjukdom?

Stabil: smärta Max i 15min. Utlöstes vid ansträngning, kyla, måltid, men ej i vila

Akut: går ej över - smärta även i vila

19

Behandling vid angina pectoris?

ASA
Betablockare
RAAS-blockad
Nitroglycerin
Statiner

20

Klinisk markör för hjärtinfarkt?

Troponin: TnT eller TnI

21

Behandling av hjärtinfarkt?

Först: ASA, Nitroglycerin, syrgas
Sjukhus: Trombolytika, LMWH, ADP-rec-blockare, Diuretika
PCI, stent

22

Hur ger nitroglycerin vasodilatation?

Spjälkar av NO i vävnad:
NO > höjer cGMP > sänker cAMP = hämmar Ca-kanaler = mindre Ca = mindre kärlkonstriktion

23

Hur administreras nitroglycerin?

För snabb och kortvarig effekt: sublibgualt/spray
Långverkande: salva/plåster/peroralt

24

Hur ger irritanter upphov till obstruktivitet vid astma och KOL?

Irritanter ger signal i C-fiber som går upp mot CNS. C-fibrerna förgrenas till PS-ganglion > genererar PS-effekt = bronkkonstriktion + slemsekretion

25

Behandling vid astma?

1. Beta2agonister vb
2. Beta2ago + lågdos steroid
3. Ökad stryka på steroid + tillägg
4. Starkare + mer tillägg

26

Preparat vid astma? (8)

Beta2-agonister
antikolinergika
Teofyllin (PDE-hämmare)
Glukokortikoider
LT-rec-blockare
Anti-IgE-AK
Natriumkromoglikat
PDE4-hämmare. Dyra!