Block 2 - Nervcellsfysiologi Flashcards Preview

Muntaplugg > Block 2 - Nervcellsfysiologi > Flashcards

Flashcards in Block 2 - Nervcellsfysiologi Deck (10):
1

Vad är membranpotentialen?

Jämvikten av alla jämviktspotentialer för de joner som finns på endera sida membranet

2

Vad innebär refraktär period?

Absolut refraktär period: spänningskänsliga jonkanaler inaktiveras av inactivation Gates efter 1-2 ms

Relativ: vissa av dessa är tillgängliga för aktivering igen, men inte alla. Man befinner sig också längre från tröskeln pga efterhyperpolarisering.

3

Vad händer i postsynapsen då en AP når dit?

Öppning av VSCC > ca binder synaptotagmin som då kan flytta complexin från snare = snare-snap tillåts

4

Vilka jonkanaler finns i en glu-synaps? Vad släpper de igenom?

AMPA - aktiveras av 2-4 Glu
Na och K

NMDA - aktiveras av 2Glu, D-ser/glycin (tot 2), och samtida depolatisering

5

Vilka jonkanaler finns i en GABA-synaps? Vad släpper de igenom?

GABAa - kräver gaba, och släpper igenom anjoner (cl)

GABAb - kräver gaba, och funkar då både som anjonkanal, och som GPCR

6

Vad är modulering?

Signalsubstanser som via inbindning till rec påverkar frisättningssannolikhet och plasticitet genom påverkan på jonkanaler och rec

7

Vad är plasticitet? Två typer?

Förändring i synaps till följd av förändrad aktivitetsgrad.

Kort: reglering av frisättningsfrekvens av ap
Lång: förändring av AMPA-uttryck och aktivitet via stark aktivering

8

Beskriv NS utveckling

Proliferation av NC fram till fosterv 20.
Synapser ökar från v20 till pubertet, och kommer sedan nedregleras. Synapser stabiliseras genom kraftig stimuli = AMPA-tyst > börjar uttrycka AMPAR. de andra elimineras.


Radiella glia bildar ramverk
Tillväxtkon styr

9

Beskriv hur en inbindning till postsynaptisk rec genererar muskelkontraktion

ACh binder nAChR = influx av katjoner = depol = påverkar DHP > RYA = utflöde av Ca från SR =å> binder troponinC = flyttar tropomyosin = inbindning av aktin till myosin möjlig

10

På vilka tre sätt kan NS reglera kontraktionsstyrka?

Summation
Rekrytering
Fatigue